بررسی تأثیر فرهنگ سیاسی بر نشخوارهای فکری کارکنان بیمارستان‌های دولتی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشکین شهر، مشکین شهر، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر فرهنگ سیاسی بر نشخوارهای ذهنی کارکنان بیمارستان‌های دولتی انجام شده است.
روش کار: پژوهش حاضر از لحاظ نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان بیمارستان‌های دولتی استان اردبیل استکه با استفاده از فرمول کوکران 351 نفر به عنوان شرکت‌کنندگان تحقیق انتخاب شدند که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل نشخوار فکری نالن-هوکسما و مورو و پرسشنامه فرهنگ سیاسی امام جمعه زاده و همکاران بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که فرهنگ سیاسی با نشخوار فکری ارتباط معنادار غیرمستقیم دارد (01/0>P، 342/0- r=). نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری نیز نشان می دهد فرهنگ سیاسی بر نشخوار فکری با نمره آماره (12/9 t =) در سطح معنی داری 01/0 اثر دارد. در رابطه با خرده مقیاس ها نیز نتایج نشان می‌دهد که هر سه مؤلفه سمت‌گیری شناختی (01/0>P، 342/0- r=)، سمت‌گیری احساسی (01/0>P، 342/0- r=)، و سمت‌گیری ارزیابانه (01/0>P، 402/0- r=) با نشخوار فکری کارکنان بیمارستان‌های دولتی استان اردبیل رابطه غیر مستقیم دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌شود که به منظور کاهش نشخوارهای فکری و ذهنی کارکنان به فرهنگ سیاسی سازمان نیز توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the impact of political culture on mind rumination among Ardebil's public hospital employees

نویسندگان [English]

  • Nasrin Budaghi Khiyavi 1
  • Mohammad Feyzi Zangir 2
  • Ebrahim Dadfar 3
  • Eshagh Rasouli 2
1 PhD Candidate of Public Administration, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran.
2 Assistant Professor in Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran.
3 Assistant Professor in Islamic Azad University, Meshkinshahr Branch, Meshkinshahr, Iran.
چکیده [English]

Introduction: This study aims to study the impact of political culture on mind rumination among Ardebil's public hospital employees.
Method: The present study is applied in terms of application and descriptive-survey in terms of nature. The statistical population of this study includes all employees of public hospitals in Ardabil province. Using Cochran's formula, 351 people were selected as study participants. Simple random sampling method was used for sampling. To collect data, mind rumination inventory and political culture questionnaire were used. Pearson correlation test and structural equation modeling method were used to analyze the data.
Results: The results of Pearson correlation test showed that political culture has a significant indirect relationship with rumination (r = -0.342, p < 0.01). The test results of the structural equation model also showed that political culture has an effect on mind rumination with a statistical score (t = 12.9) at a significant level of (0.01). The relationship with the subscales of political culture also showed the results that all three components of cognitive orientation (P <0.01, r = -0.342), emotional orientation (P <0.01, r = -0.342), and evaluative orientation (P <0.01, r = -0.402) is indirectly related to the mind rumination of employees of public hospitals in Ardabil province.
Conclusion: Considering the findings of the research, it is suggested that in order to reduce the mind rumination of employees, attention should also be paid to the political culture of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political culture
  • political behavior
  • mind rumination
  • public hospital employees