بررسی علل، نوع آسیب ها و پیامدهای ناشی از سقوط از ارتفاع در شمال شرق ایران در سال 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی، مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار جراحی تروما، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

چکیده
مقدمه: هرساله افراد زیادی به دلیل سقوط از ارتفاع دچار آسیب می شوند. از آنجاییکه درمان و بازتوانی این بیماران، هزینه های زیادی برای سیستم دارد، تعیین عوامل قابل پیشگیری سقوط مهمترین اقدام برای کاهش این آسیب ها می باشد. در این تحقیق، تلاش شده تا به ارزیابی علل و پیامدهای سقوط پرداخته شود.
 
روش کار: در این تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و جداول فراوانی توأم، اطلاعات 700 بیمار از مراجعین به بیمارستان طالقانی مشهد در سال 1397 که دچار آسیب های ناشی از سقوط شده اند بررسی گردید.
 
نتایج: بر اساس نتایج بدست آمده 24.2% علل سقوط سانحه خانگی، 20.14% سانحه صنعتی و 25.7 درصد نیز بدلیل عدم رعایت موارد ایمنی شغلی بوده است. 63% از بیماران در طی روند درمان نیاز به عمل جراحی داشته و 3.1% از حادثه دیدگان نیز متاسفانه فوت کرده اند. 73 درصد از موارد سقوط مورد بررسی قابل پیشگیری بوده اند که با توجه به هزینه 722.23  دلاری برای درمان هر کدام ، عملا این هزینه ها قابل حفظ است. از طرفی 68.1% از بیماران سن زیر 40 سال داشته اند که خود نشان دهنده این موضوع است که پیشگیری از سقوط نقش مهمی در محافظت از قشر فعال جامعه دارد.
 
بحث: سقوط از ارتفاع در تمام دنیا یکی از علل مهم، شایع، هزینه بر و در عین حال قابل پیشگیری ترما می باشد. بدلیل آسیب های وارده به مغز و ستون فقرات، احتمال ناتوانی و از کار افتادگی دائمی و یا طولانی مدت در این دسته از تروماها شایع بوده و لذا علاوه بر هزینه درمان عواقب اقتصادی و اجتماعی آن تا مدتها در جامعه وجود دارد.
 
نتیجه گیری: بدلیل اینکه عمده موارد سقوط قابل پیشگیری است، می توان با آموزش و تهیه تجهیزات لازم برای پیشگیری از سقوط، از ایجاد این هزینه های اجتماعی و اقتصادی پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiology, Clinical Features and Consequences of falling Injury in a Tertiary Trauma Center of North-East of Iran at 2018

نویسندگان [English]

  • Ehsan Soltani 1
  • vahid jomehzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Surgery, Cancer Surgery Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
2 assistant professor of trauma surgery, faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction
 
Falling injury is one of the most common reasons of trauma around the world. Unfortunately the socioeconomic consequences of falling are remarkable and it is reasonable to prevent these events versus treatment the patients. The first step to prevent of an accident is recognizing of its reasons. This study was conducted to evaluate the preventable reasons and consequences of falling injury
 
Material and Methods
 
This is a retrotrespective study which evaluated 700 patients that managed in a tertiary trauma center of North-East of Iran at 2018. Reasons, type of injures, treatments, rehabilitations and their costs were evaluated.
 
Results
 
According to the results, 24.2% of the causes of falls were domestic accidents, 20.14% were industrial accidents and 25.7% were due to non-observance of occupational safety issues. 63% of patients needed surgery during the treatment process and 3.1% of the victims unfortunately died. 73% of the falls in the study were preventable, which is practically maintainable considering the cost of $ 722.23 for each treatment. On the other hand, 68.1% of patients were under 40 years old, which shows that prevention of falls plays an important role in protecting the active part of the society.
 
Conclusion
 
Education, close observation of supervisory organization and preparing of personal protective equipments can prevent of falling injury and its consequenceseffectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Falling injury
  • causes of fall
  • body organ injueis
  • financial consequences
  • social consequences
 -زارع جوشقانی محمد*. کارگر سعید. بررسی اثر مراقبت های انجام شده قبل از بیمارستان در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان های شهید
رهنمون و افشار یزد. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. زمستان 1384 . دوره 13 . شماره 5 ; از صفحه 25 تا
صفحه 30
2- Oxley J, O’Hern S, Burtt D, Rossiter B. Falling while walking: a hidden contributor to pedestrian injury.
Accident Analysis & Prevention. 2018 May 1;114:77-82.
3 -مهدی مهاجری، مهران امیری. رتبه بندی عوامل اصلی خطر سقوط از ارتفاع در پروژههای بلند مرتبه سازی، دو ماهنامه سالمت کارایران، دوره 11 ،شماره
1393 .5
4 -مریم بابالو؛ مصطفی پویا کیان، محسن مصدقی. مقایسهو بحث در مورد علل حوادث سقوط از ارتفاع حوادث واقعی و علل پرسشنامهای. اولین همایش
ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست وتوسعه پایدار، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکزراهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
1395
5 -مریم بابالو؛ مصطفی پویا کیان، محسن مصدقی. ریسک فاکتورهای تاثیر گذار در رخداد حوادث واقعی سقوط از ارتفاع )استان البرز(، اولین همایش ملی
مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست وتوسعه پایدار، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکزراهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. 1395
6 -مریم بابالو؛ مصطفی پویا کیان، محسن مصدقی. بررسی ریسک فاکتورهاو ارائه اقدامات کنترلی جهت کاهش حوادث درصنعت ساخت و ساز مطالعه
مروری، کنفرانس پژوهشهای نوین در علوم و مهندسی، قزوین، موسسه آموزش عالی عالمه رفیعی. 1395
7 -محمدحسین مسعودی، حجت اله عزیزی. بررسی جایگاهو اهمیت داربستایمن و استاندارد در پروژههای ساختمانی، همایش ملی مهندسی عمران،
معماری و مدیریت پایدار شهری، گرگان، سازمان ملی استاندارد استان گلستان. 1393
8 -علیرضا باللی، سیدیاسر بنی هاشمی، جعفر بلوری بزاز. بررسی عوامل تاثیرگذار بر وقوع حادثه ی سقوط از ارتفاع و لغزیدن در صنعت ساختمان، دومین
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران)مهندسی سازهو مدیریت ساخت(، تهران، دانشگاه صنعتی شریف. 19 -حمیدرضا تاجیک، عباس رشوند. بررسی تأثیر نقش آموزش منابع انسانی و بازرسی از کارگاههای ساختمانی شهرستان بوئین زهرا در کاهش حوادث
شغلی، سومین کنگره توسعه زیرساختهای فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازیایران با رویکرد صنعت راه و ساختمان، تهران، دبیرخانه
دائمیکنفرانس. 110- Fonseca ED, Lima FP, Duarte F. From construction site to design: The different accident prevention levels in
the building industry. Safety science. 2014 Dec 1;70:406-18.