بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر حل‌مسئله اجتماعی، دانش هیجانی و تنظیم هیجانی کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

خلاصه
مقدمه: تحقیقات نشان داده است که تنظیم هیجان، نقش مهمی در مهارت‌های مرتبط با سازگاری و حل‌مسئله اجتماعی کودک و همچنین جنبه‌های مختلف زندگی نظیر سازگاری با تغییرات زندگی و رویدادهای تنیدگی را ایفا می‌کند؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر حل‌مسئله اجتماعی، دانش هیجانی و تنظیم هیجانی کودکان پیش‌دبستانی بود.
روش کار: روش پژوهش، نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان پیش­دبستانی شهرستان شاهرود در سال تحصیلی 98-1397 بود. از بین این کودکان نمونه­ای به حجم 30 نفر به شیوه در دسترس انتخاب در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جایدهی شدند. جهت سنجش متغیرها از مقیاس­های حل‌مسئله اجتماعی گراس و جان (2003)، دانش هیجانی ایزارد و همکاران (2003) و تنظیم هیجانی گارنفسکی و کرایج (۲۰۰۱) کودکان استفاده شد. قبل از اجرای آموزش از هر دوگروه پیش­آزمون عمل آمد و در ادامه گروه آزمایش تحت 8 جلسه 45 دقیقه آموزشی مهارت‌های تنظیم هیجانی مبتنی بر رفتاردرمانی  به‌صورت هفته‌ای یک جلسه قرار گرفتند و دراین مدت گروه کنترل هیچ نوع درمان روان­شناختی دریافت نکرد. در پایان هشت جلسه آموزش، هر دوگروه مجددا با پس­آزمون مورد سنجش قرار گرفتند. جهت تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس یک­متغیره و چندمتغیره استفاده شد.
نتایج: اطلاعات بدست آمده از طریق تحلیل کوواریانس یک متغیره و چند متغیره نشان داد که برنامه آموزش تنظیم هیجانی بر حل‌مسئله اجتماعی، دانش هیجانی و تنظیم هیجانی کودکان پیش­دبستانی موثر است (001/0>p).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که آموزش تنظیم هیجان از طریق رفتاردرمانی بر حل‌مسئله اجتماعی، دانش هیجانی و تنظیم هیجانی اثربخش است و می تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Emotion Regulation Training on Social Problem Solving, Emotional Knowledge and Emotion Regulation in Preschool Children

نویسندگان [English]

  • Bahareh Hasani 1
  • Mahbobeh Taher 2
1 Masters Graduate of Clinical Psychology, Department of Psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Introduction: Research has shown that emotion regulation plays an important role in adaptation skills and social problem solving in children also and different aspects of life such as adapting to life changes and stressful events. Preschool children have many problems in areas such as social problem solving, emotional knowledge, and emotion regulation before entering school. The purpose of this study was to investigate the effect of emotion regulation training on social problem solving, emotional knowledge and emotion regulation in preschool children.
Methods: The statistical population consisted of all preschool children in Shahrood in the academic year. A sample of 30 children was selected by convenience sampling method and divided into two groups of 15 experimental and control groups. The variables were Grass and John (2003), Izard et al. (2003), and Garnefsky and Craig (2001) children's emotion regulation scales. Pre-test was performed in both groups before the intervention and the experimental group received 8 sessions of 45 minutes of behavioral therapy based on one session per week for the experimental group. The control group did not receive any psychological treatment. At the end of eight training sessions, both groups were re-tested with post-test. To analyze the data, univariate covariance analysis and multivariate analysis of covariance was used.
Results: The data obtained through univariate and multivariate analysis of covariance showed that emotional adjustment training program was effective on social problem solving, emotional knowledge and emotional regulation of preschool children (p < 0.001).
Conclusion: Therefore, it seems that emotion regulation training through behavior therapy is effective on social problem solving, emotional knowledge and emotional regulation and can be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion regulation training
  • social solving
  • emotional knowledge
  • preschool
1. Jelvegar, A., Kareshki, H., Asghari nekah, M. The Effect of Self-Regulation Training on Social Problem
Solving of Male and Female Preschoolers. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 2014; 4(1): 155-
166.
2. Asgarpour, F., Karbalaei Mohammad Migona, A., Taghi lou, MS Mediating role of childhood trauma in the
relationship between parenting style and adaptive cognitive emotion regulation among child laborers.
Quarterly of Applied Psychology, 2015; 9(1): 103-121.
3. Zarandi, A., Amiri, S., Moulavi, H. Designing processes and strategies model of children emotion regulation
based on self-regulation developmental model. JCP, 2017; 5(1): 21-30.
4. Hesarsorkhi, R., Tabibi, Z., Asghari-Nekah, S., Bagheri, N. Effectiveness of Emotional Competence Training
on Improving Emotional Knowledge, Emotional Regulation and Decreasing Aggression in Orphans and
Abandoned Children. Journal of Clinical Psychology, 2016; 8(3): 37-48.
5. Alborzi, M., Sabri, M., Bahrami, M. The Relationship between Family Communication Patterns, Emotional
Intelligence, and Emotional Creativity in High School Students. Journal of New thoughts on Education, 2013;
9(2): 35-63.
6. Soliemani, E., Sheikholeslami, A., Mousavi, M. The Effectiveness of Emotional Intelligence Training on
Social Competence and Emotional Regulation in Bullying Students. Educational Psychology, 2016; 12(42):
103-128.
7. Rezaee, S., Najafi, M., Comparison of the Difficulty of Emotional Regulation and Distress between Substance
Abusers and Normal Individuals, Social Health and Addiction, 2017; 4(13): 95-110.
8. Garnefski, N., Kraaij, V., Spinhoven, P. Negative Life Events, Cognitive Emotion Regulation and Emotional
Problems. Personality and Individual Differences, 2001; 30(8): 1311-1327.
9. Gross, J. J., Feldman, B. L., Emotion generation and emotion regulation: One or two depends on your point of
view. Emotion review, 2011; 3(1): 8-16.
10. Dehghani, Y., Hekmatian Fard, S., Kamran, L., Effectiveness of Emotional Regulation Training in improving
adaptability and social adequacyof students with learning disabilities. Quarterly of Applied Psychology, 2019;
13(2): 229-250.
11. Shenaar-Golan, V., Wald, N., & Yatzkar, U., Patterns of emotion regulation and emotion-related behaviors
among parents of children with and without ADHD. Psychiatry Research, 2017; 25(8): 494-500.
12. Arabatzoudis, T., Rehm, I. C., Nedeljkovic, M., Moulding, R,. Emotion regulation in individuals with and
without trichotillomania. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 2017; 12(3): 87-94.
13. Narimani, M., Alisari Nasirlou, K., Effat-Parvar, S. The Effectiveness of Emotion-Focused Training for
Cognitive Emotional Regulation Strategies of Emotionally Abused Students. Biannual Journal of Applied
Counseling, 2014; 2(3): 37-50.
14. Aldao, A., Nolen Hoeksema, S. & Schweizer, S., Emotional regulation strategies across Psychopathology: A
meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 2010; 30(2), 217-237.