اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر ادراک درد و کمال‏گرایی مردان مبتلا به سندرم روده تحریک‏پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلام، واحد بوشهر، بوشهر، ایران

3 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری­های گوارشی بار اقتصادی و فشار روانی زیادی را به جامعه و سیستم بهداشتی و درمانی تحمیل می­کنند. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر ادراک درد و کمال‏گرایی مردان مبتلا به سندرم روده تحریک‏پذیر انجام شد.
روش کار: پژوهش نیمه‏آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی بیماران مرد مبتلا به سندرم روده تحریک‏پذیر مراجعه‏کننده به بیمارستان میلاد شهر تهران در سال 98-1397 تشکیل داد. با روش نمونه‏گیری در دسترس و مبتنی بر هدف تعداد 30 نفر انتخاب و به شیوه تصادفی‏سازی در دو گروه مساوی 30 نفری جایگزین شدند. گردآوری داده‏ها با کمک فرم تجدیدنظر شده درد مک گیل و پرسشنامه باور غیرمنطقی جونز انجام شد. داده‏ها با کمک روش‏های آمار توصیفی (میانگین و انحراف‏معیار)، آزمون‏های مربوط به رعایت پیش فرض‏های آماری و واریانس با اندازه‏گیری مکرر با نرم‏افزار آماری SPSS نسخه 26 تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون بین میانگین نمره کل کمال گرایی و ادراک درد در افراد دو گروه از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). این تفاوت در مرحله پیگیری سه ماهه نیز پابرجا بود (05/0>P).
نتیجه‏گیری: یافته‏های این مطالعه می‏تواند چشم‏انداز امیدوارکننده‏ای از اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر سازه‏های روان‏شناختی مبتلایان به بیماری مزمن طبی به ویژه سندرم روده تحریک‏پذیر ترسیم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of compassion-based therapy on pain perception and perfectionism Men with irritable bowel syndrome

نویسندگان [English]

  • Zohre Ghafarijahed 1
  • Naser Amini 2
  • Ezat Deyreh 1
  • Kamran Mirzaei 3
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran
3 2Department of Social Medicine, School of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Gastrointestinal diseases impose a great economic burden and psychological pressure on society and the health care system. This study aims to evaluate the effectiveness of compassion-based therapy on pain perception and perfectionism in men with irritable bowel syndrome.
Materials and Methods:  This was a quasi-experimental study with a pretest, posttest and follow-up design with a control group. The statistical population of the study consisted of all male patients with irritable bowel syndrome referred to Milad Hospital in Tehran in 1397-98. By available and purpose-based sampling method, 30 people were selected and randomly replaced in two equal groups of 30 people. Data were collected using the revised McGill Pain Form and the Jones Irrational Belief Questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation), tests related to statistical presuppositions and repeated measures variance with SPSS statistical software version 26.
Results: The results showed that in the post-test stage, there was a statistically significant difference between the mean total score of perfectionism and pain perception in the two groups (P <0.05). This difference was also persistent in the quarterly follow-up phase (P <0.05).
Conclusion: The findings of this study can provide a promising outlook for the effectiveness of compassion-based therapy on the psychological structures of patients with chronic medical disease, especially irritable bowel syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compassion-Based Therapy
  • Perfectionism
  • Pain Perception
  • Irritable Bowel Syndrome