اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف تستوسترون انانتات بر بیان ژن‌های BAX و BCL-2 بافت کبد موش‌های صحرایی ماده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر، ایران

2 استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام‌شهر

3 دانشیار فیزیولوژی ورزش و عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان

4 استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

چکیده

چکیده:
مقدمه: استروییدهای آنابولیک-آندروژنیک (AAS) اغلب توسط ورزشکاران به­عنوان داروی آنابولیک برای بهبود عملکرد ورزشی مورد استفاده قرار می­گیرند، هدف از پژوهش حاضر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف تستوسترون انانتات بر بیان ژن­های BAX و BCL-2 بافت کبد موش­های صحرایی ماده می­باشد.
رو ش کار: در این مطالعه تجربی، 24 سر موش‌ ماده با سن 8 هفته و وزن 200 گرم از انستیو پاستور (ایران) تهیه شد. موش‌ها پس از یک هفته آشناسازی به‌طور تصادفی به 3 گروه، 1)گروه کنترل (n= 8)، 2)گروه تمرین (n= 8) و 3) گروه تستوسترون+تمرین (n= 8) تقسیم شدند. پروتکل هشت هفته‌ای تمرین مقاومتی (نردبان 24 پله با وزنه)، پنج روز تمرین در هفته با دو روز استراحت در هفته که در آن وزنه‌ها، هفته‌ی اول۴۰ درصد وزن بدن موش‌های ماده بود و هر هفته 20درصد وزن بدن اضافه ‌شد و دو جلسه در هفته وزن‌کشی انجام شد. و بعد به موش­های گروه تستوسترون، استروئید (تستوسترون انانتات با دوز 2۰ میلی‌گرم سه بار در هفته) تزریق شد. از تمام حیوانات با شرایط کاملاً مشابه و به دنبال 12 تا 14 ساعت ناشتایی و 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و تزریق تستوسترون، نمونه­گیری انجام شد. آنالیز آزمایشگاهی سطوح ژن­های BAX و BCL-2 بافت کبد با استفاده از کیت های تجاری ویژه و با روش Real-time PCR تعیین شد.
نتایج: تزریق تستوسترون منجر به افزایش معنی­دار بیان ژن BAX کبد رت­های ماده تمرین­کرده مقاومتی شد، هم­چنین بیان ژن BCL-2 بافت کبد در اثر مصرف تستوسترون کاهش یافت که این کاهش معنی­دار نبود.
نتیجه­گیری: می­توان اذهان داشت که مصرف تستوسترون آپوپتوز را در سلول­های کبد ایجاد می­کند، که ممکن است از این طریق سبب بروز بیماری­های کبدی در موش­های صحرایی تمرین­کرده مقاومتی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of resistance training and testosterone enanthate consumption on the expression of BAX and BCL-2 genes in liver tissue of female rats

نویسندگان [English]

  • Akram Azhande 1
  • Yaser Kazemzadeh 2
  • Ali Gorzi 3
  • Valiollah Shahedi 4
1 Ph.D. student, Department of Exercise Physiology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, university of zanjan, Zanjan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology , Parand Branch, Islamic Azad University, Parand, Iran
چکیده [English]

Abstrac:
Background and Aim: Anabolic-androgenic steroids are often used by athletes as an anabolic drug to improve athletic performance. The aim of this study was the effect of eight weeks of resistance training and testosterone enanthate consumption on the expression of BAX and BCL-2 genes in liver tissue of female rats.
Materials and Methods: In this experimental study, 24 female mice aged 8 weeks and weighing 200 g were prepared from Institut Pasteur (Iran). Mice were randomly divided into 3 groups after 1 week of introduction: 1) control group (n = 8), 2) exercise group (n = 8) and 3) testosterone + exercise group (n = 8). Eight-week resistance training protocol (24-step ladder with weights), five days of training per week with two days of rest per week, in which weights were 40% of female rats' body weight in the first week and 20% of body weight was added every week and two sessions per week Weighing was performed. The mice in the testosterone group were then injected with a steroid (testosterone enanthate at a dose of 20 mg three times a week). Sampling was performed on all animals with completely similar conditions, followed by 12 to 14 hours of fasting and 72 hours after the last training session and testosterone injection. Laboratory analysis of BAX and BCL-2 gene levels of liver tissue was determined using special commercial kits by real-time PCR.
Results: Testosterone injection resulted in a significant increase in the expression of liver BAX gene in resistant female rats. Also, the expression of BCL-2 gene in liver tissue decreased due to testosterone consumption, which was not significant.
Conclusion: It can be thought that testosterone consumption causes apoptosis in liver cells, which may lead to liver disease in resistance-trained rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance training
  • Testosterone Enanthate
  • Apoptosis
  • Liver damage