بررسی علل طلاق توافقی در میان اقوام عرب اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام- دانشگاه ادیان و مذاهب

2 استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

 مقدمه
از آنجایی که طلاق توافقی در میان ایرانیان عرب تبار ساکن اهواز نسبت به سایر شهرهای کشور شیوع بیشتری پیدا کرده است لذا این پژوهش با هدف پی بردن به علل طلاق توافقی در بین ایرانیان عرب‌تبار انجام شده است.
روش کار
 نوع مطالعه با روش تلفیقی کمی و کیفی با استفاده از ابزار پرسش‌نامه و مصاحبه‌ انجام شده است. جامعه آماری شامل 650 مورد طلاق توافقی زوجین و 8 مورد شیوخ عرب اهواز بوده است. در این پژوهش  اطلاعات موجود در 17 دفترخانه ثبت طلاق شهر اهواز در بازه زمانی تابستان 1396 تا تابستان 1397 استخراج گردید. حجم نمونه‌ با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 277 مورد تعیین گردید که با این وجود برای کاهش سطح خطا 300 مورد در نظر گرفته شد. گردآوری داده‌ها باروش پرسشنامه‌ای  و مصاحبه انجام گرفته و سوالات آن خودساخته است و در پی سنجش ‌واقعیت‌های عینی است که با تمرکز روی متغیرها و بدون ارزش‌گذاری و با استقلال زمینه‌ها، انجام ‌پذیرفته است.
نتایج
نتایج بررّسی فرضیه‌‌های پژوهش نشان داد؛ عوامل ازدواج اجباری در سنین پایین، تحمیل کارهای دشوار به زن، روابط فرا زناشویی، اعمال خشونت زوج نسبت به زن، حمایت شیوخ و بزرگان عشیره، باور ترجیح جنسی، تأثیر مثبتی بر طلاق توافقی داشته است. فرضیات این تحقیق که با استفاده از  تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون و به‌صورت فراوانی بوده است. سطح معنی داری 000/0 است که با خطای 05/0 محاسبه شده است. البته روایی آن با روش محتوایی سازه و صوری تأیید و پایایی اندازه‌گیری، با فرمول آلفای کرونباخ (به اندازه 796/0) تأیید شده است.
نتیجه گیری
طلاق توافقی در میان ایرانیان عرب تبار اهواز از ویژگی‌های متمایزی نسبت به طلاق توافقی و معنای رایج آن برخوردار است، به‌طوری که این طلاق تحت تأثیر خرده فرهنگ‌های حاکم بر زندگی قومی وقبیله‌ای قرار داشته و عوامل مؤثر برآن جدای از خواسته‌های فردی به تعصبات قومی، رفع مصالحت‌آمیز برخی از ناهنجاری‌ها، انحرافات خانوادگی، جلوگیری از وقوع انتقام‌گیری، قتل و خونریزی بوده است. در این میان شیوخ و بزرگان هر طایفه نقش میانجی‌گری را برعهده داشتند و از حیث شکل و معنای طلاق توافقی در بین این اقوام ماهیّت دیگری داشته است که در این پژوهش به آن‌ها اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agreed divorce among the Arab tribes of Ahwaz

نویسندگان [English]

  • Leila Alipour 1
  • Mahro Ghadiri 2
  • Mohammad Mahdi Labibi 3
  • Yousef Ghazbani 4
1 PHD Student in Women's Studies in Women's Rights in Islam - University of Religions and Relations
2 Assistant Professor, Faculty Member, Shahid Beheshti University
3 Assistant Professor, Faculty Member, Allameh Tabatabai University
4 Assistant Professor, Faculty Member, Qom University of Religions and Religions
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate consensual divorce among Arab Iranians living in Ahvaz than other cities in the country. Therefore, the issue of consensual divorce is of special importance in family studies. This study tries to find the causes of consensual divorce among The tribes of Iranians have been Arabized.
Methods: The type of study was conducted by a quantitative and qualitative combination of questionnaire and interview tools. The statistical population included 650 cases of consensual divorces of couples and 8 cases of Arab sheikhs of Ahvaz. In this study, information was extracted from the existing divorce registration offices in Ahvaz in the period of summer 1396 to summer 1397. The sample size was determined by calculating the Cronbach's alpha coefficient of 277 items, however, 300 cases were considered to reduce the error level. Data collection was done through questionnaires and interviews and the questions were self-made and sought to assess the objective facts that were done by focusing on variables and without evaluation and with the independence of the context.
Conclusion: The results of examining the research hypotheses showed; Factors of forced marriage at a young age, imposing difficult tasks on women, extramarital affairs, spousal violence against women, support of sheikhs and tribal elders, belief in sexual preference, have had a positive effect on consensual divorce. The hypotheses of this study were using analysis of variance and Pearson correlation coefficient and in abundance. The level of significance is 0.000 which is calculated with an error of 0.05. However, its validity has been confirmed by structural and face content method and the reliability of the measurement has been confirmed by Cronbach's alpha formula (0.796).
Consensual divorce among Ahwazi Iranians of Ahwaz has distinctive features compared to consensual divorce and its common meaning, so that this divorce is influenced by the subcultures governing ethnic and tribal life and the factors affecting it apart from individual desires to ethnic prejudices, eliminate. The compromises of some anomalies have been family deviations, revenge, murder and bloodshed. In the meantime, the sheikhs and elders of each tribe played the role of mediators, and in terms of the form and meaning of divorce, an agreement between these tribes had a different nature, which is mentioned in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forced marriage
  • ethnic and tribal prejudices
  • extramarital affairs
  • consensual divorce
  • Ahvaz