بررسی مراقبت های اورژانسی انجام شده برای بیماران مشکوک به عفونت سیستم اعصاب مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دستیار تخصصی بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
عفونت های سیستم اعصاب مرکزی (CNS) از جمله خطیرترین بیماری های عفونی است و با عوارض و مرگ و میرزائی قابل ملاحظه ای همراه می باشد. این مهم، ضرورت بازنگری صحت رویکرد به بیماران به لحاظ اقدامات درخواستی و داروهای تجویز شده به هنگام و به مورد را یادآور می شود.
روش کار
در این مطالعه توصیفی آینده نگر، بیماران مشکوک به عفونت CNS پذیرش شده در اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) مشهد، در فاصله زمانی مهرماه 1390 تا مهر ماه 1391 به طور منظم و برنامه ریزی شده تحت بررسی قرار گرفته و اطلاعات مورد نظر از 108 بیمار در پرسشنامه هائی که به همین منظور طراحی شده بود، گردآوری شده و با نرم افزار SPSS و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج
متوسط فاصله از زمان پذیرش بیمار تا اولین ویزیت توسط پزشک 9 دقیقه، و این زمان تا درخواست ویزیت توسط متخصص بیماری های عفونی 55 دقیقه و تا انجام این ویزیت 154 دقیقه برآورد گردید. متوسط فاصله تا انجام اخذ مایع نخاع (LP) 6/15 ساعت و از زمان انجام پونکسیون تا حصول نتایج آنالیز مایع نخاع 5/5 ساعت تخمین زده شد.
نتیجه گیری
متوسط زمان انجام اقدامات ضروری برای بیماران در این مطالعه از سایر مطالعات بیشتر بود. لذا یا باید برای تمام بیماران از بدو امر آنتی بیوتیک وسیع الطیف تجویز گردد و متعاقبا بررسی های تشخیصی انجام پذیرد که صحیح و منطقی به نظر نمی رسد، و یا اینکه چگونگی رویکرد به بیماران با هماهنگی و بر اساس یک پروتکل مورد توافق بین متخصصین طب عفونی و طب اورژانس برنامه ریزی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urgent Cares of Patients Suspicious for Central Nervous System Infection

نویسندگان [English]

  • HamidReza Naderi 1
  • Mohammad Taher Khatibzadeh 2
  • Mehdi Jabbari Noghabi 3
1 1- Associate professor of Infectious Disease, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 2- Resident of Infectious Disease, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 3- Assistant professor of Statistics, Ferdowsy University of , Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Regarding the severity of central nervous system infections and their considerable mortality and morbidity, it seemed necessary to re-assess the accuracy of the management of patients with CNS infection, whether the requested action and the prescribed drugs, as if they were timely and correctly sequenced.
Materials and Methods
In this prospective study, patients with suspected central nervous system infection admitted to Imam Reza Hospital, from October 2011 until October 2012, went to the regular and systematic review. Sample size calculations were based on an estimated 108 people, and the information required was completed on the designed questionnaire. Finally, the results were analyzed statistically.
Results
Data analysis in this study showed that the average time from admission to the initial visit by a physician was about 9 minutes, and requesting an infectious diseases specialist visit took on average 55 minutes. It took 154 minutes to actual specialist visit and 15.6 hours up to perform lumbar puncture (LP). The average time between performing LP and obtaining the results of CSF analysis was 5.5 hours.
Conclusion
The data indicated that the average length of time in this study was longer than the other studies, thus it implied either empirical antibiotic therapy should be started immediately for all patients with suspected CNS infection before any diagnostic approach, which does not seem much logical and scientific, or should it be based on a protocol agreement accepted by both the Departments of Emergency Medicine and Infectious Diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central nervous system infection
  • Cerebrospinal fluid
  • Emergent approach