دوره و شماره: دوره 56، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 193-254 (مهر-آبان) 

مقاله پژوهشی

بررسی مراقبت های اورژانسی انجام شده برای بیماران مشکوک به عفونت سیستم اعصاب مرکزی

صفحه 193-203

حمیدرضا نادری؛ محمدطاهر خطیب زاده؛ مهدی جباری نوقابی


بررسی الگوهای غذایی، نمایه تغذیه سالم و عوامل خطر سنتی بیماری های قلبی عروقی در بزرگسالان 35 تا 65 ساله شهر مشهد

صفحه 226-235

محمد صفریان؛ مناالسادات شجاعی زاده؛ مجید غیور مبرهن؛ حبیب الله اسماعیلی؛ محسن نعمتی؛ امیررضا رضوی


سونوگرافی به عنوان یک روش ثانویه در تایید محل لوله تراشه

صفحه 236-242

کوروش احمدی؛ الهام پیش بین؛ مهسان رمضانی؛ محسن ابراهیمی


اثر مهاری الکتروپوریشن و نانوذرات نقره بر رشد پروماستیگوتهای لیشمانیاماژور: تاثیر پهنای زمانی پالس

صفحه 247-254

خدیجه مایلی فر؛ آمنه سازگارنیا؛ ساجده یادگاری دهکردی؛ حسین عشقی؛ ندا عطاران؛ ثمانه سودمند