تأثیر تمرین هوازی تداومی بر شاخص آپنه-هایپوپنه(AHI) و BMI مردان میانسال مبتلا به سندروم آپنه انسدادی خواب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

4 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

مقدمه: آپنه انسدادی خواب را می‌توان به عنوان خواب‌آلودگی بدون توجیه در طول روز همراه با حداقل پنج رویداد انسدادی تنفسی(آپنه یا هایپوآپنه) در طول ساعت خواب تعریف نمود. خواب‌آلودگی ناشی از آپنه انسدادی خواب می تواند تبعات پزشکی و اجتماعی مضر بر سلامتی ایجاد کند لذا کنترل آن مورد توجه است. با توجه به نقش بی حرکتی، افزایش BMI و کاهش تون پایه عضلات حلق  در بروز آپنه انسدادی خواب، در این مطالعه تأثیر تمرین هوازی تداومی بر شاخص آپنه-هایپوپنه(AHI) وBMI  بررسی شده است.
روش کار: در این پژوهش شبه تجربی تعداد ۲۴ مرد میانسال با معیارهای سن 41 تا 55 سال، 30- 25 = BMI و 10 AHI> در دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه تمرین هوازی تداومی، هشت هفته تمرین را  هفته‌ای سه جلسه، هر جلسه به‌مدت 40 تا 45 دقیقه با شدت 55 تا 60 درصد حداکثر ضربان قلب شروع کردند و با 75 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب در هفته آخر  به پایان رساندند.گروه کنترل، برنامه تمرین ورزشی نداشتند. در ابتدا و انتهای پژوهش متغیرهای AHI به وسیله پلی‌سومنوگرافی و ‌BMI اندازه‌گیری شد. برای بررسی داده‌ها از آزمون t مستقل در نرم افزار spss نسخه 26 استفاده شد.
نتایج:  در ارزیابی اختلاف میانگین‌ها  برای AHI  مقدار 028/۰ P= به‌دست آمد که تفاوت معناداری بین دو گروه وجود داشت (۰۵/۰ > P ). همچنین برای BMI ، 11/0 P= به‌دست آمد که تفاوت معناداری بین دو گروه مورد مطالعه دیده نشد. (۰۵/۰ <P)
نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد با انجام تمرینات هوازی تداومی کاهش معناداری در تعداد آپنه انسدادی خواب در مبتلایان به‌وجود آمد ولی در BMI  تغییر معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of continuous aerobic exercise on apnea/hypopnea index(AHI) and BMI in middle aged men with obstructive sleep apnea syndrome

نویسندگان [English]

  • Mohammad Matboo 1
  • Fariborz Rezaitalab 2
  • Rambod Khajeie 3
  • Mohahhad Reza Ramezanpour 4
1 Phd student,department of physical education and sport sciences, neyshabur branch, islamic azad university, neyshabur, iran
2 Assistant Professor, Department Of Neurology, Mashhad University Of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department Of Physical Education And Sport Sciences, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
4 Associate Professor, Depatrment of ‎Physical Education and Sport Sciences, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Introduction: Obstructive sleep apnea(OSA) can be defined as a daily unjustified drowsiness with at least five obstructive breathing events during sleep time. Drowsiness  related to OSA can causes harmful medical and social consequences, so controlling it should be regarded. Concerning the role of being motionless, increasing BMI and decreasing the tone of the throat muscles base in causing OSA, the effect of continuous aerobic exercise on apnea/hypopnea index(AHI) and BMI has been surveyed in this study.
 Materials and method: In this quasi-experimental research, 24 middle aged men among the ages of 41-55, BMI=25-30 and AHI>10 were studied in two groups. Continuous aerobic exercise group started doing exercises for eight weeks, three sessions weekly and each session for 40 or 45 minutes with the intensity of 55 to 60 percent of the maximum heart rate and ended it with the 75 to 80 percent of MHR in the last week.control group had no exercise program. AHI was measured by polysomnography and BMI at the beginning and the end of the research. Comparing the data was done by independent T test in SPSS  software, version 26.
Results: Evaluating differences among the averages for AHI, p= 0.028 was found so that there was meaningful difference between two groups (p < 0.05).besides for BMI, p= 0.11 was found so that there was no meaningful difference between two groups (p>0.05).
Conclusion:This research proved that a meaningful decrease in the amount of obstructive sleep apnea in affected  men occurred by doing continuous aerobic exercises while no meaningful change in BMI was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • continuous aerobic exercise
  • AHI
  • obstructive sleep apnea
1- Farhadi M, Tabatabai P. Respiratory disorders related to sleep, Qalabandi M., Sleep Medicine textbook, Arjmand Kitab Publication, 2014, pages 122-166. 2- Nemati Karimoi F. Clinical phenomenology, Nemati Karimoui F, Nemati Karimoui H, Sleep and its disorders, Fara-Motivish publication, 2017, pages 104-112.
3- Carter III R, Watenpaugh DE. Obesity and obstructive sleep apnea: or is it OSA and obesity?. Pathophysiology. 2008 Aug 1;15(2):71-7.
4- Aiello KD, Caughey WG, Nelluri B, Sharma A, Mookadam F, Mookadam M. Effect of exercise training on sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. Respiratory medicine. 2016 Jul 1;116:85-92.
 5- Kline CE, Crowley EP, Ewing GB, Burch JB, Blair SN, Durstine JL, Davis JM, Youngstedt SD. The effect of exercise training on obstructive sleep apnea and sleep quality: a randomized controlled trial. Sleep. 2011 Dec 1;34(12):1631-40.
 6- Sengul YS, Ozalevli S, Oztura I, Itil O, Baklan B. The effect of exercise on obstructive sleep apnea: a randomized and controlled trial. Sleep and Breathing. 2011 Jan 1;15(1):49-56.
7- Norman JF, Von Essen SG, Fuchs RH, McElligott M. Exercise training effect on obstructive sleep apnea syndrome. Sleep Res Online. 2000 Jan 1;3(3):121-9.
8- Barnes M, Goldsworthy UR, Cary BA, Hill CJ. A diet and exercise program to improve clinical outcomes in patients with obstructive sleep apnea–a feasibility study. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2009 Oct 15;5(5):409-15.
9- Mendelson M, Lyons OD, Yadollahi A, Inami T, Oh P, Bradley TD. Effects of exercise training on sleep apnoea in patients with coronary artery disease: a randomised trial. European respiratory journal. 2016 Jul 1;48(1):142-50.
10- Schutz TC, Cunha TC, Moura-Guimaraes T, Luz GP, Ackel-D'Elia C, Alves ED, Pantiga Junior G, Mello MT, Tufik S, Bittencourt L. Comparison of the effects of continuous positive airway pressure, oral appliance and exercise training in obstructive sleep apnea syndrome. Clinics. 2013;68(8):1168-74.
11- Giebelhaus V, Strohl KP, Lormes W, Lehmann M, Netzer N. Physical exercise as an adjunct therapy in sleep apnea—an open trial. Sleep and Breathing. 2000 Oct 1;4(4):173-6.
12- Fregosi RF, Ludlow CL. Activation of upper airway muscles during breathing and swallowing. Journal of Applied Physiology. 2014 Feb 1;116(3):291-301.
13- Andrade FM, Pedrosa RP. The role of physical exercise in obstructive sleep apnea. Jornal Brasileiro de Pneumologia. 2016 Dec;42(6):457-64.