اثربخشی درمان تعهد و پذیرش بر شدت درد و سبک‌های مقابله با استرس در بیمارن مبتلا به زخم معده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد بالغین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه :بیماری­های روان تنی به بیماری­های جسمی گفته می­شود که عوامل روانی در شروع یا تشدید آنها موثر باشند که از مهمترین آنها می­توان به زخم­های دستگاه گوارش اشاره نمود. هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی درمان تعهد و پذیرش  بر شدت درد و سبک‌های مقابله با استرس در بیمارن مبتلا به زخم معده بود.
روش کار:جامعه آماری، کلیه بیماران مبتلا به زخم معده مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی شهر تهران (بیمارستان الغدیر، بیمارستان خاتم الانبیاء، بیمارستان امام خمینی و بیمارستان شریعتی) در زمستان 1397 بود. از بین آنها 45 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه شدت درد مک کیل (2000) و سبکهای مقابله اندلر و پارکر (1990) بود. آزمودنی‌های گروه آزمایش اول در 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان تعهد و پذیرش شرکت کردند. گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل واریانس آمیخته همراه با اندازه گیری مکرر و آزمون‌های تعقیبی استفاده شد.
یافته ها :نشان دادند بین دو گروه آزمایش وگواه، پس از اجرای درمان تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه، میانگین نمره شدت درد و بهبود سبک‌های مقابله با استرس گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافت) 001/0> .(p
نتیجه گیری :با توجه به یافته‌ها‌ می‌توان نتیجه گرفت درمان تعهد و پذیرش بر شدت درد و سبک‌های مقابله با استرس در بیمارن مبتلا به زخم معده موثر‌ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Pain Intensity and Stress Coping Styles in Patients with Gastric Wound

نویسندگان [English]

  • Mohammad sadegh Meschi 1
  • Sheyda Sodagar 2
  • Farhad Jomehri 2
  • Marjan Hossein-Zadeh Taqvaei 3
  • Mojgan Forootan 4
1 Department of Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 Associate Professor of Gastroenterology and Hepatology Shahid Beheshti University of Medical Sciences
چکیده [English]

Abstract
Introduction:Mental illnesses are physical illnesses that are effective in initiating or exacerbating mental illnesses, the most important of which are gastrointestinal ulcers. The aim of this study was to determine the effectiveness of commitment and acceptance therapy on pain severity and stress coping styles in patients with gastric ulcer.
Metod:The statistical population was all patients with gastric ulcer referring to public health centers in Tehran (Al-Ghadir Hospital, Khatam Al-Anbia Hospital, Imam Khomeini Hospital and Shariati Hospital) in winter of 1977. 45 patients were selected by convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (15 in each group). Measurement tools included the McKill Pain Intensity Questionnaire (2000) and Endler and Parker Coping Styles (1990). Subjects in the first experimental group participated in 8 90-minute sessions of commitment and acceptance therapy. The control group did not receive any psychological treatment during this period. Data analysis was performed using mixed analysis of variance with repeated measures and post hoc tests.
Results:There was a significant difference between experimental and control groups after treatment. The mean score of pain severity and improvement of stress coping styles decreased in the experimental group compared to the control group (P <0.001).
Conclusion: According to the findings, it can be concluded that commitment and acceptance therapy are effective on pain severity and stress coping styles in patients with gastric ulcer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment and Acceptance Therapy
  • Pain Intensity
  • Stress Coping Styles
  • Patients with Gastric Wound