نقش واسطه ای رفتارهای خودمراقبتی در تبیین رابطه ی بین تیپ شخصیتی D و سبک های حل مساله با سبک زندگی ارتقادهنده ی سلامت در بیماران کرونر قلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 گروه روانشناسی سلامت، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، البرز، ایران.

3 دانشیارگروه پزشکی، مرکز قلب تهران، دانشگاه علوم پزشکی، تهران، ایران

4 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای رفتارهای خودمراقبتی در تبیین رابطه ی بین تیپ شخصیتی D و سبک های حل مساله با سبک زندگی ارتقادهنده­ی سلامت در بیماران کرونر قلبی بود.
روش کار: به همین منظور، 400 نفر از  کلیه بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلبی مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی قلب تهران در طی تیر تا مهرماه در سال 1397 به روش در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه ی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر، پرسشنامه تیپ شخصیتی D دنولت، پرسشنامه ی سبک‌های حل مساله کسیدی و لانگ و شاخص مراقبت از خود در بیماران قلبی و عروقی ریگل و همکاران پاسخ دادند و از روش رگرسیون چندگانه برای تحلیل داده­ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که تیپ شخصیتی D از طریق خود مراقبتی بر سبک زندگی اثر غیرمستقیم دارد. نتایج همچنین نشان داد که، خود مراقبتی نقش واسطه ای بین حل مساله سازنده و سبک زندگی ارتقا دهنده­ی سلامت ایفا می­کند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بیانگر ایفای نقش واسطه ای توسط رفتارهای مراقبتی بین تیپ شخصیتی D و سبک های حل مساله با سبک زندگی ارتقا دهنده ی سلامت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Self-Care Behaviors in Explaining the Relationship between Type D Personality and Problem-Solving Styles with Health-Improving Lifestyle in Coronary Heart Disease

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Fadaei 1
  • FARAHNAZ MESCHI 2
  • Abbas Salehi Omran 3
  • Biouk Tajeri 4
  • Mania Asgharpour 4
1 PhD Student in Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Department of Health Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University of Karaj, Alborz, Iran.
3 Associate Professor of Medicine, Tehran Heart Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the mediating role of self-care behaviors in explaining the relationship between personality type D and problem-solving styles with health-promoting lifestyle in coronary heart disease patients.
Methods: For this purpose, 400 patients with coronary heart disease who referred to Tehran Cardiovascular Hospital during July to October of 2019 were selected by convenience sampling method and Walker's Health Lifestyle Questionnaire, The D-Denolt personality type questionnaire, Cassidy and Lang problem solving styles questionnaire, and self-care index in Rigel et al. Cardiovascular patients were answered and multiple regression was used to analyze the data.
Results: The results showed that type D personality has a direct effect on lifestyle through self-care. The results also showed that self-care plays a mediating role between problem-solving and health-promoting lifestyle.
Conclusion: The results of the present study indicate the mediating role played by caring behaviors between personality type D and problem solving styles with health promoting lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-care behaviors
  • personality type D
  • problem solving styles
  • health promoting lifestyle