تاثیر مداخله آموزشی به روش پمفلت داروهای رایج در تغییر صحت نسخه نویسی کارورزان پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جراحی عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 -استاد بیماری های عفونی کودکان، مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست،

3 پزشک عمومی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
خطاهای دارویی یکی از بیشترین موارد معمول خطاهای پزشکی به شمار می  روند که  بعضی از این خطاها به اشتباهاتی در مورد تجویز دوز، تعداد دفعات و مدت زمان مصرف دارو مربوط می شود. هدف از  انجام این مطالعه بررسی مداخله ای تاثیر استفاده از پمفلتهای آموزشی داروهای رایج مصرفی در میزان صحت نسخه نویسی کارورزان است.
روش کار
این مطالعه مورد شاهدی در بخش های جراحی عروق، اطفال، داخلی و زنان بیمارستان امام رضا (ع) که درآن 94 نفر از کارورزان سال آخر پزشکی درسال1387، در بخشهای اطفال، جراحی و داخلی وارد مطالعه شده و در نهایت به صورت تصادفی در دو گروه بدون پمفلت (گروه شاهد) و دارای پمفلت (گروه مورد) تقسیم شدند، انجام شد. قبل و بعد از مداخله آزمونی توسط پرسشنامه از تمامی شرکت کنندگان گرفته شد. صحت نسخه نویسی در آزمونهای قبل و بعد توسط آزمون آماری تی جفتی و در بین گروهها توسط آزمون تی مستقل انجام گرفت. 
نتایج
 مداخله آموزشی به صورت پمفلت در تمامی بخشهای  داخلی، جراحی و اطفال تاثیر مثبت داشته است  که امتیاز  نهایی کارورزان پس از مداخله با در نظر  گرفتن میانگین دو گروه  بدون پمفلت و دارای پمفلت، در بخش داخلی (21/15±64/37 در برابر80/15±52/50، 018/0p=)، در بخش اطفال (46/9±37/69 در برابر66/8 ±00/85، 001/0 p<) و در کارورزان بخش جراحی (15/12±61/34 در برابر63/7 ±83/35 ،  76/0p= ) بوده است.
نتیجه گیری
استفاده از پمفلتهای آموزشی داروهای رایج در آموزش پزشکی کارورزان نقشی موثر در تصحیح نسخه نویسی آنان دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Impact of Education via Pamphlet on the Medication Errors of Last year Medical Students

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Kazemzadeh 1
  • Abdolkarim Hamedi 2
  • Farnaz Banejad Janatti 3
1 Associate professor of vascular surgery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor of Pediatric Infectious Disease, Infection control & hand hygine research center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 General physician, Vascular & endovascular surgery research center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Medication errors are considered as the most common medical errors. Some of these errors are related to the mistake in dosage prescription and number and duration of drug usage. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of the educational intervention-pamphlets of common medication on the accuracy of medical intern students in prescription.
Materials and Methods
In this interventional study, 94 interns from pediatrics, surgery, and internal sections entered to the study and were randomly divided in to two groups; without pamphlet (control group) and with pamphlet (case group). The test was obtained using the questionnaire before and after the intervention. The accuracy of prescription was determined by paired t test, before and after the test and by independent t test between the groups.
Results
Educational intervention as pamphlet had positive effects in all studied sections of internal, surgery and pediatrics. The final mean scores of interns after the intervention in groups of without and with pamphlets were 37.64±15.21 Vs 50.52±15.80 (P=0.018), 69.37±9.46 Vs 85±8.66 (P<0.001) and 34.61±12.15 Vs 35.83±7.63 (P=0.76) in internal, pediatric and surgery sections, respectively.
Conclusion
Use of the educational pamphlets have effective role in accuracy of interns prescription.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Medications
  • Medical education
  • medical students
  • Pamphlets
  • prescription