تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل چای سبز بر درصد چربی بدن و نیمرخ لیپیدی سرم زنان چاق و دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار، ایران

2 - کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه
هدف مطالعه، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل چای سبز بر درصد چربی بدن و نیمرخ لیپیدی سرم زنان چاق و دارای اضافه وزن بود.
روش کار
این مطالعه مورد شاهدی و نیمه تجربی در سالن ورزشی بعثت رباط کریم در تابستان سال 1389 انجام شد.20 زن چاق و دارای اضافه وزن داوطلب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی(11 نفر با میانگین های سن 44/9±54/38 سال، وزن 30/7±68/70 کیلوگرم) و کنترل (9 نفر با میانگین های سن 51/7±40 سال، وزن 78/5±22/76 کیلوگرم) قرار گرفتند. گروه تجربی در یک دوره هشت هفته ای به اجرای تمرینات هوازی و مصرف مکمل چای سبز پرداختند. تمرینات هوازی شامل سه جلسه در هفته، هر جلسه به مدت 45 دقیقه با شدت 65%- 80% ضربان قلب بیشینه بود. مکمل چای سبز  به مقدار 9 گرم در روز و در سه وعده مساوی مصرف می گردید. در ابتدا  و انتهای دوره، پرسشنامه فعالیت بدنی و رژیم غذایی پر شد و خون گیری انجام گردید.  داده ها با استفاده از آزمون های کلموگراف اسمیرنوف، تی همبسته و تی مستقل تحلیل شدند.
نتایج
ترکیب مکمل چای سبز و تمرین هوازی باعث کاهش معنادار وزن بدن و درصد چربی بدن شد ولی بر کلسترول تام سرمی، تری گلیسرید، HDL-C و LDL-C سرم تاثیر معناداری نداشت.
 نتیجه گیری
زنان چاق و دارای اضافه وزن می توانند جهت کاهش وزن و درصد چربی بدن از اثرات مفید تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز بهره مند شوند ضمن اینکه برای تشخیص اثر تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر نیمرخ لیپیدی سرم به تحقیقات بیشتری نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight Weeks Aerobic Training and Green Tea Supplementation on Body Fat Percentage and Serum Lipid Profiles in Obese and Overweight Women

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Haghighi 1
  • Marzieh Yaghoubi 2
  • Seyed Ali Reza Hosseini kakhk 1
1 Associate Professor in exercise physiology, Faculty of physical education and sport sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 M.Sc in exercise physiology, Faculty of physical education and sport sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Introduction
The purpose of this study was to determine the effect of eight weeks aerobic training and green tea supplementation on body fat percentage and serum lipid profiles in obese and overweight women.
Materials and Methods
 A total of twenty obese & overweight females volunteered and were randomly divided in to two groups: experimental group (11 subjects with means of age 38.54 ± 9.44 years, weight 70.68 ± 7.30 kg) and control group (9 subjects with means of age 40 ± 7.51 years, weight 76.22 ± 5.78 kg). Experimental group performed aerobic training and used green tea supplementation for eight weeks. Aerobic training was three sessions in the week and each session was 45 min with 65% - 80% intensity of maximal heart rate. A total of 9 grams Green tea supplementation was used for three times per day. Before and after the exercise period, total data was gathered concerning questionnaire completion of physical activity and diet and taking blood sample. The data were analyzed, using the Kulomograf-smirnof, paired sample T-test, and independent sample T-test.
Results
Combination of aerobic training and green tea supplementation, caused a significant decrease in weight and body fat percentage (P < 0/05), but there was no significant effect on indices of total cholesterol, triglyceride, LDL-C, HDL-C.
Conclusion
Obese and overweight women can loss body weight and body fat percentage by using aerobic training and green tea supplementation. However, dertermining positive effect of aerobic training and green tea supplementation on serum lipid profiles needs further investigation.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Green tea supplementation
  • Obese and overweight women
  • Serum lipid profile