شیوع مقطعی اختلال بیش¬فعالی-کم¬توجهی در کودکان مصروع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه
اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی و صرع از جمله اختلال‌های رایج دوران کودکی است. کودکان مصروع در معرض خطر بسیار زیاد ابتلا به اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی هستند. هدف از این پژوهش برآورد شیوع اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی و زیر ریخت‌های آن درکودکان با صرع ایدیوپاتیک است.
روش‌کار
این مطالعه توصیفی مقطعی از زمستان 1390- بهار 1391 در بیمارستان قائم مشهد و امیرالمومنین سمنان انجام شده است. شرکت کنندگان 55 کودک داوطلب مبتلا به صرع ایدیوپاتیک (26 دخترو 29 پسر)بودند. ملاک های ورود به مطالعه شامل داشتن سن بین 7-16 سال، تأیید صرع مراجعه‌کننده توسط متخصص مغز و اعصاب و با توجه به پرونده‌ی بیمار و گذشت حداقل یک سال از نخستین تشنج و ملاک های خروج شامل ابتلا به هرگونه اختلال روان‌پزشکی (مانند فلج مغزی، اوتیسم وغیره) و عقب‌ماندگی ذهنی (هوشبهرکمتراز 85)بود. والدین شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌ی SNAP-IV فرم والد را تکمیل نمودند. اطلاعات با آزمون مجذور کای و خطی لگاریتمی فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
یافته ها نشان داد که شیوع اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی در افراد مصروع  8/21% است. شیوع این اختلال در زیر ریخت‌های کم‌توجه، بیش فعال و مرکب به ترتیب 1/9%، 3/7% و 5/5% بود. زیر ریخت بیش فعال در صرع منتشر و زیر ریخت مرکب در صرع موضعی بیشتر شایع بود. همچنین، زیر ریخت مرکب با مصرف داروهای ترکیبی کنترل صرع همراه بود. جنس و مقطع تحصیلی نقش تعدیل کننده نداشتند.
نتیجه‌گیری
شیوع بالای اختلال بیش فعالی در افراد مصروع لزوم توجه به مداخلات درمانی و برنامه‌های پیشگیری را ضروری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cross Sectional Prevalence of Attention Deficit-Hyperactivity Disorder in Children with Epilepsy

نویسندگان [English]

  • Akram Jamshidifar 1
  • Siavash Talepasand 2
1 Student of Ma in Child clinical psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate professorof psychology, Faculty of psychology and education, University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD) and epilepsy are both among common childhood disorders. Children with epilepsy are at a high risk for symptoms of ADHD. The purpose of the current study was to explore the prevalence of ADHD and its subtypes in children suffering from idiopathic epilepsy.
 Materials and Methods
The participants were 55 voluntary children with idiopathic epilepsy (29 boys and 26 girls) who went to Semnan Amir al’momenin hospital and Mashhad Ghaem hospital from December 2011 to June 2012. Criteria for entering this study included having age of 7 to 16 years old, diagnosis of epilepsy by neurology specialist and considering his/her dossier, seizures began at least 1 year ago and, outgoing criteria included to have one of psychiatric disorders (brain paralysis, autism,..), mental retardation (IQ<85). Parents of participants have completed the SNAP-IV questionnaire - Parent versions.
Results
The findings showed that the prevalence of ADHD was 21.8% in epilepsy children. Prevalence of subtypes was 9.1%, 7.3% and 5.5% for inattentive, the hyperactive and combined types, respectively. The hyperactive type was more prevalent in generalized epilepsy and the combined type in partial epilepsy. In addition, the combined type was accompanied by various drugs in order to control the epilepsy. Sex and educational level didn’t have a moderating role.
Conclusion
High prevalence of ADHD in children suffered from epilepsy necessitates the attention to medical interventions and prevention programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention-deficit hyperactivity disorder
  • Epilepsy
  • Epidemiology