مصرف آنتی بیوتیک ها و هزینه ی آن در عفونت بیمارستانی پنومونی: شواهدی از بخش های مراقبت ویژه یک بیمارستان بزرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار اقتصاد سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار بیماریهای عفونی، گروه بیماری های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استادیار عفونی اطفال، گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 کارشناس پرستاری، مرکز پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه:عفونت پنومونی از شایع‌ترین عفونت‌های بیمارستانی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه می باشد. در درمان عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی، آنتی بیوتیک ها سهم قابل توجهی از هزینه های دارویی را در بخش مراقبت های ویژه (ICU) به خود اختصاص می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات در مصرف آنتی بیوتیک ها به لحاظ فراوانی و هزینه ای طی دوره  عفونت بیمارستانی پنومونی در بخش‌های مراقبت ویژه (ICU) در بیمارستان رفرال 1000 تخت خوابی امام رضا (ع) مشهدانجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی بر روی پرونده‌ های بیماران بستری دارای عفونت بیمارستانی پنومونی در بخش‌های مراقبت های ویژه (ICU)  داخلی وجراحی بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد در سال 1395، انجام گرفت. جامعه به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت. با مراجعه به پرونده بیماران، آنتی بیوتیک های مصرفی شناسایی و بر اساس دوز تجویزی برای تمام بیماران موردمطالعه به تفکیک برای هر روز بستری استخراج وثبت گردید. سپس محاسبات مربوط به متوسط فراوانی هر قلم دارو و هزینه آن به ازای یک روز و برای یک بیمار برای دوره های قبل، حین و بعد از ابتلا به پنومونی انجام شد.
یافته‌ها:یافته ها نشان داد متوسط هزینه آنتی بیوتیک ها به ازای هر روز و برای هربیمار در دوره عفونت بیمارستانی پنومونی در بخش‌های مورد مطالعه 538431 میلیون ریال و در دوره قبل پنومونی 343979 میلیون ریال بود که نسبت به دوره قبل از ابتلا به پنومونی با افزایش 57 درصدی همراه بوده است. به لحاظ فراوانی نیز در دوره حین ابتلا به پنومونی افزایش 33 درصدی مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: افزایش بیش از 50 درصدی حجم آنتی بیوتیک های تجویزی در زمان حین ابتلای به عفونت بیمارستانی پنومونی هم از جنبه هزینه های نظام سلامت و هم از نظر مقاومت های میکروبی دارای اهمیت زیادی می باشد. یافته های مطالعه حاضر می تواند در بررسی راهکارهای کاهش عفونت مذکور از طریق انجام مطالعات هزینه-اثربخشی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibiotic use and cost its in nosocomial Pneumonia infection: Evidence from Intensive care units of a large hospital

نویسندگان [English]

 • Seyyedeh maryam Ismaeili 1
 • Mahdi Yousefi 2
 • Ali Taghipour 3
 • HamidReza Naderi 4
 • Mohammad Hassan Aelami 5
 • Elahe Eftekharpour, 6
1 MSc in Health Economics, Department of Health Economics and Management Sciences, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Health Economics and Management Sciences, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran (Corresponding author)
3 Associate Professor, Department of Biostatistics and epidemiology, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran
5 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran
6 Bachelor of Nursing, Infection Prevention and Control Center, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Pneumonia is one of the most common nosocomial infections in intensive care units.  In the treatment of healthcare-related infections, antibiotics account for a significant portion of the cost of medication in the intensive care unit (ICU).The aim of this study was to investigate the changes in antibiotic use in terms of frequency and cost of nosocomial infection in ICU at Imam Reza 1000 Bed Referal Hospital in Mashhad.
Methods: The present study is a descriptive and cross-sectional on the records of hospitalized patients with nosocomial pneumonia in Internal and Surgical ICU in Imam Reza hospital in 2016. The population was surveyed in full.  Refer to patient records, identify antibiotics consumed Based on the prescribed dose for all patients studied, separation was confirmed for each hospitalization day. Then calculations were performed for the mean frequency of each drug item and its cost per day for one patient for the periods before, during and after pneumonia.
Results: The results showed that the average cost of antibiotics per day for each patient during the period of nosocomial infection was 538431 million Rials and 343979 million Rials in the previous period. That is a 57 percent increase compared to the pre-pneumonia period. There was also a 33 percent increase in the incidence of pneumonia during the period.
Conclusion: Over 50% increase in the volume of prescribed antibiotics during pneumonia nosocomial infection is important both in terms of health care costs and microbial resistance. The findings of the present study can be used to evaluate strategies to reduce this infection through cost-effectiveness studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nosocomial infection
 • Pneumonia infection
 • Antibiotic
 • Cost
 • Intensive care unit