اثر تمرین تداومی و تناوبی شدید بر بیان ژن‌های Bcl-2،Bax و پروتئین P-53 بافت بطن چپ موش صحرائی نرمبتلا به دیابت نوع2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه مقایسه اثر 8 هفته تمرین تداومی و تناوبی شدید بر بیان ژن­های Bcl-2،Bax  و سنتز پروتئین P-53 در بافت بطن چپ موش صحرائی نرمبتلا به دیابت نوع2 بود.
روش کار: 24 سر موش نر دیابتی به سه گروه 8 تایی؛  تمرین تدوامی(CT)، تناوبی شدید(HIIT) و کنترل(C) تقسیم شدند. القاء دیابت به صورت پلت با رژیم غذایی پر چرب به مدت 24 هفته انجام شد. برای سنجش گلوکز پلاسما از روش گلوکز اکسیداز، اندازه گیری مقادیر انسولین از روش الایزا و شاخص مقاومت به انسولین از روش HOMA-IR استفاده شد. همچنین جهت تعیین بیان ژن­های Bax،Bcl-2  و سنتز پروتئین P-53 از روش PCRReal time- استفاده شد.
نتایج: بیان ژن Bcl-2  در گروه HIIT نسبت به گروه تمرین  CT(002/0P=) و کنترل (000/0P=) و در گروه CT نسبت به گروه کنترل (033/0P=) افزایش معناداری نشان داد. ژن Bax نیز در هر دو گروه تمرین  HIIT(000/0P= ) و CT (009/0P=) نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری نشان داد. سنتز پروتئین p-53 در گروه HIIT نسبت به گروه تمرین CT (012/0P=) و کنترل (000/0P=) کاهش معناداری را نشان داد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته­های به دست آمده 8 هفته تمرین تناوبی شدید با تاثیر بالاتر بر افزایش بیان ژن Bcl-2 و کاهش سنتز پروتئین P-53 احتمالا می­تواند آپوپتوز را در بطن چپ موش­های مبتلا به دیابت بهبود بخشد که  فیبروز و اختلال  عملکردی را در بافت قلب کاهش داده و احتمالا می­تواند عامل موثری در کاهش کاردیومیوپاتی ناشی از دیابت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of High Intensity Interval Training and Continous Training on the Gene Expression of Bcl2, Bax and P-53 Protein in the Left Ventricle type 2 diabetes of Male Rats

نویسندگان [English]

  • Alireza Safar nezhad 1
  • Maghsoud Peeri 2
  • Hasan Matin Homaee 3
1 Department of Exercise physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 2- Professor, Department of exercise physiology, Faculty of physical education and sport science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Associate professor , Department of exercise physiology, Faculty of physical education and sport science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background: The purpose of this study was the Effect of High-Intensity Interval Training and Continous Training on the Gene Expression of Bcl2, Bax and  P-53 Protein in the Left Ventricle type 2 diabetes of Male Rats
Material and Methods: 24 male diabetic rats were divided into 3 groups of 8; High-intensity intensity interval training (HIIT), Moderate training (CT), and Control (C). Diabetes was induced in a pellet with a high-fat diet (30% fat and 25% fructose) for 24 weeks. Glucose oxidase was used to measure glucose in plasma using and the HOMA-IR method was used to measure insulin resistance index. PCR-Real time was used to determine the expression of BAX and BCL-2 genes and P-53 Protein Synthesis.
Results: geneexperision of Bcl-2 was significantly increased in the HIIT group compared to the CT (P=0/002) and control groups (p=0/000) and in the CT group compared to the Control group (p=0/033). Bax gene was significantly decreased in both groups HIIT(p=0/000) and CT(p=0/009) compared to the Control group (P=0/0001). P-53 protein synthesis was significantly in HIIT compared to CT (p=0/012) and control group (p=0/000).
Conclusion: Based on the findings, 8 weeks of intensity interval training with a higher effect on increasing Bcl-2 gene expression and decreased P-53 protein synthesis may improve left ventricular apoptosis in diabetic rats which reduces fibrosis and dysfunction in the heart tissue and may be an effective factor in reducing diabetic cardiomyopathy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiomyocyte
  • Apoptosis
  • BAX
  • BCL2
  • P-53