بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مورد ویروس پاپیلومای انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه بیماری های عفونی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 مشهد،دانشگاه أزاد اسلامی ،شاخه مشهد

چکیده

مقدمه:اهمیتویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در شیوع بسیار فراوان و طیف تظاهرات بالینی از عفونت بدون علامت ،زگیل تناسلی (کوندیلوما آکومیناتا)،ضایعات دیسپلاستیک، سرطان  مهاجم مقعد، دهانه رحم ،آنوس ، رکتوم وگروهی از سرطان های دهانی و حلقی  است.
     تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی در باره HPV وعملکرد آنهادر برنامه ریزی های مداخله ای حائز اهمیت است.
هدف: مطالعه تعیین آگاهی و نگرش  درمورد ویروس پاپیلومای انسانی در دانشجویان پزشکی  می باشد.
روش اجرای تحقیق: در این مطالعه مقطعی 280 دانشجوی پزشکی  با  تکمیل پرسشنامه شامل دو بخش آگاهی(36سوال) و نگرش(9سوال)انتخاب شدند. داده ها با نرم افزار IBM-SPSSv.24 مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: میانگین سنی افراد 55/2 ± 84/24 سال و 75 درصد زن بودند. میانگین نمره آگاهی 54/3 ± 35/20 ­ که نشان­دهنده آگاهی نسبتاً پایین دانشجویان  و با سن، مقطع تحصیلی و گذراندن بخش عفونی ارتباط معنادار ، اما ارتباطی با جنسیت، سابقه ابتلا و تأهل نداشت. میانگین نمره نگرش 07/3 ± 56/13 که نگرش پایین بود. همچنین نمره آگاهی رابطه معکوس با نمره نگرش داشت.
بحث و نتیجه­گیری: با توجه به پایین بودن نمرات آگاهی و نگرش دانشجویان در مورد ویروس پاپیلومای انسانی، اهمیت بیشتری در آموزش این بیماری ویروسی معطوف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of knowledge and attitude of medical students toward Human Papilloma virus (HPV) in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Kazerani 1
  • Adeleh Basiri 2
2 Islamic Azad University ,Mashhad Branch
چکیده [English]

Background: Human papillomavirus (HPV), as the most common sexually transmitted disease, is directly associated with cervical cancer. It is important to determine the knowledge and attitude of medical students who can promote community awareness about cervical cancer.
Purpose: This study aimed to determine knowledge and attitude about human papillomavirus in medical students of Islamic Azad University of Mashhad.
Methods: In this cross-sectional study, 280 medical students of Islamic Azad University of Mashhad were studied. The information was obtained by a questionnaire consisting of two parts of knowledge (36 questions) and attitude (9 questions) whose validity and reliability were confirmed. The data were analyzed by using SPSS24 software.
Results:The mean age was 24.84 ± 2.55 years and 75% of them were females. The mean score of knowledge was 20.35 ± 3.54, indicating a relatively low level of awareness in medical students and was significantly correlated with age, level and passage of infectious subject. But there was not any significantly correlation with gender, history and marital status. The mean score of attitude was 13.56 ± 3.07, which indicates a low attitude of students and was higher in stager students without passing the infectious subject. Also, the score of awareness is inversely related to the attitude score.
Conclusion: Considering the low scores of medical students' knowledge and attitude about human papillomavirus, it is suggested that educational programs should be planned to raise students' awareness as future physicians of the country in the course of study about human papillomavirus and vaccination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human papillomavirus
  • Medical students
  • Awareness
  • Attitude