حمایت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی محض، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، دکترای گروه‌های اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان مشکلات فراوانی­در کلیه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ایجاد می­کند و باعث افزایش نیازهای حمایتی افراد می­گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی­عوامل مرتبط با حمایت اجتماعی در بین بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی-تحلیلی بر روی 300 نفر ­­­­­از افراد سرطانی مراجعه­کننده به مراکز ­درمانی شهر کرمان انجام شد ­که این نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری سیستماتیک انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق­ساخته حمایت اجتماعی و پرسشنامه متغیرهای زمینه­ای اجرا شد. اعتبار و پایایی پرسشنامه به ترتیب از طریق اعتبار صوری و روش ثبات درونی سنجیده شد. و با استفاده آزمون های تی­تست، همبستگی­پیرسون، تحلیل واریانس و توکی تحلیل شدند.
 نتایج: مؤلفه حمایت خدماتی عملی بالاترین میانگین را در بین سایر مؤلفه­ها به خود اختصاص داده بود. میانگین حمایت اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان برحسب جنسیت متفاوت بود و بر ­حسب وضعیت تأهل متفاوت نبود. بین متغیرهای اشتغال، محل سکونت، نام دقیق بیماری و مدت زمان ابتلا به بیماری با حمایت اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان رابطه معنادار آماری وجود داشت در حالی که بین متغیرهای سن، سطح تحصیلات و میزان درآمد ماهیانه با حمایت اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان رابطه معنادار آماری وجود نداشت.
نتیجه گیری: می­توان نتیجه گرفت که میزان دریافتی حمایت اجتماعی ­در­ زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت تأثیر متغیرهای زمینه­ای و دموگرافیک (جنسیت، نوع اشتغال، محل سکونت، نام دقیق بیماری و مدت زمان ابتلا به بیماری) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social support and its correlated factors among cancer patients in Kerman

نویسندگان [English]

  • Zahra Salehinejad 1
  • Soodeh Maghsoodi 2
1 MSc. student of sociology, Social Sciences department, faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Assistant professor, PhD in social groups, Social Sciences department, faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cancer cause personal and social problems in all aspects of life and increase support needs of people. this study aimed to investigate correlated factors with social support in cancer patients.
 Material and Methods: This Research Was Kind of Analytical Cross-Sectional Study. the sample size of 300 cancer patients in Kerman referred to the health centers of Kerman, the samples were collected using systematic sampling Method.
 With A Quantitative Approach, Which Conducted in A Geodesic Way Through the Social Support Self-Made Questionnaire and demographic variables questionnaire. Validity and reliability of the questionnaire were measured through face validity and internal consistency and descriptive statistics and Pearson tests, T-Test and Tukey tests along with regression and path analysis.
Results: The results of this study showed that service-practical type of support has the highest average than other parts. The average of social support for cancer patients is different, but based on gender and marital status, there was no difference. Relationship between some variables include the employment, location, exact name and duration of illness with social support of cancer patients. While there is no significant statistical relationship between age, education level and income with cancer patients social support.
Conclusion: It can be concluded that social support in the life cycle of cancer patients is influenced by contextual and demographic variables (type of employment, place of residence, exact name of the disease and duration of the disease).

کلیدواژه‌ها [English]

  • cancer
  • social support
  • Kerman
eferences
1. Saadati M. The Study of Effective Dimension
Logotherapy Training on Decrease Sadness
Womens Cancer in Tehran City. (Msc
Dissertation). Tehran: Alzahra University;
2009.
2. Saadati M, Guidance MA. Relation between
family social support & coping strategies in
recovery breast cancer. Iran J Breast Dis.
2014;6:35-40.
3. Hosseini SM, Musavi M, Rafiey H. The
Effect of Social Capital on Quality of Life in
Women with Breast Cancer. Social Welfare
Quarterly. 2015 Jan 10;14(55):243-69.
4. Bahrami B, Bahrami A, Mashhadi A,
Kareshki H. The role of cognitive emotionregulation strategies in the quality of life of
cancer patients. Medical journal of mashhad
university of medical sciences. 2015 Apr
21;58(2):96-105.
5. Montazeri A, Sajadian A, Ebrahimi M,
Haghighat S, Harirchi I. Factors predicting the
use of complementary and alternative
therapies among cancer patients in Iran.
European journal of cancer care. 2007
Mar;16(2):144-9.
6. Luckman J. Medical-Surgical Nursing
Textbook. Translation: Ebrahimi N,
Parsayekta Z, Tazakori Z, Abed Saeedi J,
Farahani F. Tehran: Aeije; 2003.
7. Chen ML, Chang HK, Yeh CH. Anxiety and
depression in Taiwanese cancer patients with
and without pain. Journal of Advanced
Nursing. 2000 Oct;32(4):944-51.
8. Saravany SH. Investigation of Relationship
Between Social Support and Quality of Life
Among Members of the Social Network of
Women with Cancer. (Msc Dissertation).
Kerman: Shahid Bahonar University of
Kerman; 2015.
9. LOTFI KF, Taheri A, Mirzaee HR,
MASOUDI MZ. Relationship between social
support and self-esteem with depression and
anxiety in cancer patients.
10. AH G, SH S. The relationship between social
support and quality of life in Iranian clients
with Cancer. Iranian Journal of Cancer Care
(ijca). 2019 Jul 10;1(2):9-15.
11. Akouchekian SH, Roohafza HR, Mohammad
Sharifi H. Relation between social support and
coping with stress in nurses in psychiatric
ward. Journal of Guilan university of medical
sciences. 2009 Apr 10;18(69):41-6.
12. Abolghasemi A, Taghipour M, Narimani M.
The relationship of type" D" personality, selfcompassion and social support with health
behaviors in patients with coronary heart
disease. Health Psychol. 2012;1(1):1-2.
13. Neshat R. Predict Life Satisfaction Based On
Attitudes to Gender Roles and Social Support.
(Msc Dissertation). Kerman: Shahid Bahonar
University of Kerman; 2013.
14. Burleson BR, Albrecht TL, Sarason IG.
Communication of social support: Messages,
interactions, relationships, and community.
Sage Publications, Inc; 1994.
15. Heidari S. The Relationship Between Social
Support and Quality of Life Among Cancer
Patients Referred to Medical Sciences
Universities Selected Hospitals of Tehran and
Iran. (Msc Dissertation). Tehran: Iran
University of Medical Sciences. 2005;
PP.198.
16. Shishehgar S, Dolatian M, Majd HA. A
survey of relationship between social support
with quality of life as well as stress among
pregnant women referred to Shahryar hospital
affiliated to social security organization in
1391. Advances in Nursing & Midwifery.
2014;23(81):27-32.
17. ALIPOUR F, SAJADI H, Forouzan A,
Biglarian A. The role of social support in
elderly quality of life.
18. Research Center of Management, Policy and
Economics of Health, Document of Kerman
Province Health Development: Analysis of
The Current Situation and Strategies, A Joint
Project Between Kerman Governor and
Kerman University of Medical Sciences and
Health Services. 2012; 87.
19. Sherbourne CD, Stewart AL. The MOS social
support survey. Social science & medicine.
1991 Jan 1;32(6):705-14.
20. Garoosi S. Relationship between social
support and quality of life among the elderly
in Kerman. women and family issues research
group. Shahid Bahonar university of Kerman.
2012.
21. Moradnia Dehkordi L, Kohnegi L. The
relationship between perceived social support
and demographic characteristics in cancer
patients undergoing chemotherapy. Journal of
Health Systems. 2015; 11(2): 113-192.
22. Heiydari S, Salahshorian A, Rafie F, Hoseini
F. Correlation of perceived social support and
size of social network with quality of life
dimension in cancer patients. KAUMS
Journal (Feyz). 2008 Jul 10;12(2):15-22.
23. Siqueira NF, Guerreiro MM, Souza EA. Selfesteem, social support perception and seizure
controllability perception in adolescents with
epilepsy. Arquivos de neuro-psiquiatria. 2011
Oct;69(5):770-4.