حمایت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی محض، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، دکترای گروه‌های اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان مشکلات فراوانی­در کلیه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ایجاد می­کند و باعث افزایش نیازهای حمایتی افراد می­گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی­عوامل مرتبط با حمایت اجتماعی در بین بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی-تحلیلی بر روی 300 نفر ­­­­­از افراد سرطانی مراجعه­کننده به مراکز ­درمانی شهر کرمان انجام شد ­که این نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری سیستماتیک انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق­ساخته حمایت اجتماعی و پرسشنامه متغیرهای زمینه­ای اجرا شد. اعتبار و پایایی پرسشنامه به ترتیب از طریق اعتبار صوری و روش ثبات درونی سنجیده شد. و با استفاده آزمون های تی­تست، همبستگی­پیرسون، تحلیل واریانس و توکی تحلیل شدند.
 نتایج: مؤلفه حمایت خدماتی عملی بالاترین میانگین را در بین سایر مؤلفه­ها به خود اختصاص داده بود. میانگین حمایت اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان برحسب جنسیت متفاوت بود و بر ­حسب وضعیت تأهل متفاوت نبود. بین متغیرهای اشتغال، محل سکونت، نام دقیق بیماری و مدت زمان ابتلا به بیماری با حمایت اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان رابطه معنادار آماری وجود داشت در حالی که بین متغیرهای سن، سطح تحصیلات و میزان درآمد ماهیانه با حمایت اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان رابطه معنادار آماری وجود نداشت.
نتیجه گیری: می­توان نتیجه گرفت که میزان دریافتی حمایت اجتماعی ­در­ زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت تأثیر متغیرهای زمینه­ای و دموگرافیک (جنسیت، نوع اشتغال، محل سکونت، نام دقیق بیماری و مدت زمان ابتلا به بیماری) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social support and its correlated factors among cancer patients in Kerman

نویسندگان [English]

  • Zahra Salehinejad 1
  • Soodeh Maghsoodi 2
1 MSc. student of sociology, Social Sciences department, faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Assistant professor, PhD in social groups, Social Sciences department, faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cancer cause personal and social problems in all aspects of life and increase support needs of people. this study aimed to investigate correlated factors with social support in cancer patients.
 Material and Methods: This Research Was Kind of Analytical Cross-Sectional Study. the sample size of 300 cancer patients in Kerman referred to the health centers of Kerman, the samples were collected using systematic sampling Method.
 With A Quantitative Approach, Which Conducted in A Geodesic Way Through the Social Support Self-Made Questionnaire and demographic variables questionnaire. Validity and reliability of the questionnaire were measured through face validity and internal consistency and descriptive statistics and Pearson tests, T-Test and Tukey tests along with regression and path analysis.
Results: The results of this study showed that service-practical type of support has the highest average than other parts. The average of social support for cancer patients is different, but based on gender and marital status, there was no difference. Relationship between some variables include the employment, location, exact name and duration of illness with social support of cancer patients. While there is no significant statistical relationship between age, education level and income with cancer patients social support.
Conclusion: It can be concluded that social support in the life cycle of cancer patients is influenced by contextual and demographic variables (type of employment, place of residence, exact name of the disease and duration of the disease).

کلیدواژه‌ها [English]

  • cancer
  • social support
  • Kerman