تاثیر تمرین هوازی شدید بر بیان ژن ICAM-1, VCAM-1, RAGE در بافت قلب رت های چاق دیابتی نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد تهران جنوب ، تهران، ایران

3 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد تهران جنوب ، تهران، ایران

4 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد شهر قدس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیان مولکول‎های چسبان در بافت قلب، به عنوان شاخص مهم برآورد خطر گرفتگی عروق کرونر به شمار می‎رود. از آن جا که فعالیت ورزشی در کاهش علائم بیماری‎های قلبی موثر است،هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی شدید بر بیان ژن ICAM-1, VCAM-1, RAGE در بافت قلب رت‎های چاق دیابتی نوع دو بود.
روش کار: در این مطالعه تجربی، 14 سر موش صحرایی دیابتی شده نژاد ویستار (میانگین وزن 20±220 گرم)  با رژیم غذایی پرکالری دیابتی به طور تصادفی به دو گروه (کنترل و تمرین هوازی شدید) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی به مدت 6 هفته به تعداد 5 جلسه در هفته در قالب دویدن روی تردمیل با تکرارهای 30 ثانیه‎ای و استراحت فعال 2 دقیقه‎ای بین هر تکرار بود. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی خون گیری انجام شد. نتایج با استفاده از آزمون T مستقل بررسی شد.
نتایج: نتایج نشان داد تمرین هوازی شدید بر بیان ژن  ICAM-1و VCAM-1 تأثیر معناداری دارد(001/0=p). با این حال بر بیان ژنRAGE  تاثیر معناداری نداشت(34/0=p).
نتیجه گیری: با توجه به کاهش معنادار در بیان ژن ICAM-1 و VCAM-1 در بافت قلب رت‎های دیابتی نوع دو در اثر تمرین هوازی شدید، به نظر می‎رسد تمرین هوازی در شرایط دیابت یک روش تاثیر گذار بر کاهش فعالیت آبشار سیگنالینگی مسیرهای پاتوژنز در قلب رت‎های دیابتی نوع دو می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of intense aerobic training on ICAM-1, VCAM-1 and RAGE expression in heart tissue in type 2 diabetes obese rats

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Bagheri 1
  • Abdolali Banaifar 2
  • Sajad Arshadi 3
  • Shahram Sohayli 4
1 PhD Student in Sports Physiology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sports Physiology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sports Physiology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Sports Physiology, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:The  expression of  adhesion  molecules  in  the  heart  tissue  is  considered  as  an important  indicator  in  the  estimation  of  coronary  artery  disease  risk.  Since  physical  activity  is  effective  in  reducing symptoms of cardiac disease, The purpose of this study was to The effect of intense aerobic training on gene expression ICAM-1, VCAM-1 and RAGE in heart tissue in type 2 diabetes obese rats.
Materials & Methods: During this experiment 14 diabetic rats with High-Dieting Diet Vistar race with an average weight of 220 ±20 grams, were randomly divided into two  groups, including the control group, and the  group intense aerobic.The training program of the intense aerobic training group for 6 weeks was 5 sessions per week in the form of running on a treadmill with 30 second repetitions and 2 minute active rest between each repetition. Blood sampling was performed 48 hours after the last training session. test data were analyzed by Independent  Samples t test.
Results:The results showed that intense aerobic exercise have significant effect on gene expression ICAM-1 and VCAM-1(P=0/001). However, it had  no significant effect on gene expression RAGE(P=0/34).
Conclusion: According to the results, in seems that Intense aerobic  trainings effectively reduce gene expressions ICAM-1 and VCAM-1 in left ventricular heart of diabetic rats and therefore can be considered  an  effective way  in reducing  pathogenesis cardiac signaling pathways in the heart of rats with type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intense aerobic training
  • RAGE gene expression
  • ICAM-1 gene expression
  • VCAM-1 gene expression
  • Type 2 diabetes