تعیین دامنه اثرگذاری تمرین مبتنی بر منحنی عملکرد ضربان قلب در مردان جوان فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه
سیستم قلبی عروقی یکی از مهمترین بخش های طراحی تمرینات ورزشی به شمار می آید و دامنه اثر گذاری تمرینات ورزشی می تواند از آستانه هوازی تا آستانه بی هوازی اتفاق بیافتد.بنابراین هدف از اجرای تحقیق حاضر، تعیین دامنه اثرگذاری تمرین مبتنی بر منحنی عملکرد ضربان قلب در مردان جوان فعال بود.
روش کار
به همین منظور، تعداد 20 نفر از پسران جوان و فعال با میانگین سنی 5 تا 25 سال به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و آزمون درمانده ساز دویدن بر روی نوارگردان را اجرا کردند. ضربان قلب و سطح اسید لاکتیک خون معادل آستانه هوازی و بی هوازی به ترتیب با استفاده از روش Dmax اصلاح شده و دستگاه سنجش لاکتات تعیین گردید. همزمان با استفاده از سیستم تجزیه و تحلیلی گازهای تنفسی، تغییرات حجم اکسیژن مصرفی و دی اکسید کربن تولیدی مورد سنجش قرار گرفت. دراین پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی مانند دسته بندی کردن اطلاعات و تبدیل آنها به جداول فراوانی، تنظیم درصد فراوانی و میانگین و انحراف استاندارد متغیرها استفاده شد. همچنین برای محاسبه سطح زیر منحنی از عملیات انتگرال گیری مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج
نتایج نشان داد که برای تعیین آستانه هوازی و بی هوازی می توان از روش مبتنی بر بیشترین فاصله از منحنی عملکرد ضربان قلب و نیز سطح اکسیژن مصرفی و لاکتات خون استفاده کرد. همچنین منحنی عملکرد ضربان قلب برای تعیین دامنه موثر تمرینی، سطح زیر منحنی و سرعت گام برداری معادل آستانه هوازی و بی هوازی موثر می باشد.
نتیجه گیری
بنابراین می­توان نتیجه گرفت با استفاده از مدل منحنی عملکرد ضربان قلب می­توان دامنه اثرگذاری تمرین را تعیین کرد و به عنوان روشی جدید در ارائه برنامه های تمرینی مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the range of exercise effect based on heart rate performance curve in active young men

نویسندگان [English]

  • Marefat Siahkouhian 1
  • Afshin Rahbarghazi 2
1 Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Ph.D. Student of Exercise Physiology, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Abstract
 
Introduction: The cardiovascular system is one of the most important parts of exercise design, and the range of effect of exercise can range from the aerobic threshold to the anaerobic threshold.Therefore, this study aimed to determine the effectiveness of exercise based on the heart rate function curve in active young men.
 
Subjects & Methods:For this purpose, 20 young and active boys with an average age of 20 to 25 years were selected as subjects and performed the helpless test of running on a treadmill. Heart rate and blood lactic acid level equivalent to aerobic and anaerobic thresholds were determined using the Dmax method and lactate measuring device, respectively. Simultaneously with the use of a respiratory gas analysis system, changes in the volume of oxygen consumption and carbon dioxide production were measured. In this study, to analyze the data, descriptive statistical methods such as categorizing information and converting them into frequency tables, adjusting the frequency and average percentage and standard deviation of variables were used. Integration operations were also used to calculate the area under the curve.
 
Results: The results showed that to determine the aerobic and anaerobic threshold, the method based on the maximum distance from the heart rate function curve as well as the level of oxygen consumption and blood lactate can be used. The heart rate function curve is also effective in determining the effective range of exercise, the area under the curve, and the step speed equivalent to the aerobic and anaerobic thresholds.
 
Conclusion: Therefore, it can be concluded that using the heart rate function curve model, the range of effectiveness of exercise can be determined and used as a new method in presenting exercise programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaerobic Threshold
  • Aerobic Threshold
  • Oxygen Consumption
  • Lactate
  • Heart Rate