بررسی ارتباط بین طول قد افراد با طول استخوانهای دراز با کمک تصاویر رادیوگرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رادیوایزوتوپ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران ، تهران، ایران

2 - متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
تشخیص هویت شامل بررسی ویژگی های کلی مثل جنسیت، سن، قد و نژاد می باشد. با توجه به اختلاف نژادی موجود در بین ملل و اقوام مختلف و تفاوت در خصوصیات فیزیکی و بدنی، لازم است در هر جامعه، مطالعات و بررسی های خاص آن جامعه صورت گیرد. با توجه به عدم وجود چنین رابطه ای برای جمعیت ایرانی، سعی شد با استفاده از داده های طول قد و طول استخوان تیبیا و اولنا که به کمک تصاویر رادیوگرافی محاسبه شده است، فرمولهایی برای تخمین بقایای قد اسکلتی یافته شود.
روش کار
این یک مطالعه موردی-شاهدی است که طی سالهای 1389-1390 بر مراجعین به بخش رادیوگرافی بیمارستان حضرت رسول اکرم و شهدای یافت آباد انجام شد. 49 مرد و 52 زن با محدوده سنی 20-40 سال انتخاب و تصاویر رادیوگرافی به صورت قدامی-خلفی گرفته شد. پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک شامل جنس و سن، طول قد افراد از فرق سر تا پاشنه پا ، طول استخوان اولنا و تیبیای راست از روی عکس رادیولوژی اندازه گیری شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
 میانگین طول قد مردان 6/3±171 و زنان 9/3 ±160 سانتی متر برآورد شده است. متوسط طول استخوان تیبیا و اولنا در مردان به ترتیب 4/0± 6/43  و 6/0± 3/27 و در زنان به ترتیب 8/1±40 و 7/0±25 سانتی متر به دست آمد.
نتیجه گیری
 با استفاده از فرمولهای به دست آمده در این تحقیق، با دقت بالاتری نسبت به روشهای موجود، می توان برآورد قد را با در نظر گرفتن بقایای اسکلتی محاسبه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Relation between the Human Stature and Long Bones with Radiography Images

نویسندگان [English]

  • Samira Rasaneh 1
  • Mohammad Reza Farsinejad 2
1 Assistant professor of Radioisotope Department, Nuclear Science and Technology Research Institute, Atomic Energy Organization of Iran , Tehran, Iran
2 Specialist of Forensic Medicine and Toxicology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Adult stature represents fundamental biological characteristics of individuals and populations. Stature estimation from skeletal dimensions is one of the essential parameters in the establishment of an individual identity. In this study, Relative parameters of ulna and tibia  bones were measured with radiography and used to establish the mathematical models for stature estimation of Iranian adults (from 20 to 40 years old) in Tehran Province.
Materials and Methods
The radiography of ulna and tibia bones of 49 male and 52 female adult individuals were taken on normal position and the lengths between relative landmarks were measured. The body height of each subject was recorded. Linear regression equations for stature estimation between body height and the lengths of ulna and tibia bones were established.
Results
The mean stature of men and women estimated 171 ± 3.6 and160 ± 3.6 the mean length of tibia and ulna in menwere 43.6 ± 0.4 and 27.3 ± 0.6 and in women 40 ± 1.8 and 25 ± 0.74 single linear regression equations and 2 multiple regression equations were obtained.
Conclusion
These equations could be used to estimate the body height of Tehranian population aged from 20 to 40. The lengths of the ulna and tibia bones measured on the Radiography films could be useful to stature estimation of the personal forensic identification.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Long bone
  • Radiography
  • Stature
  • Tibia
  • Ulna