اثر مهاری الکتروپوریشن و نانوذرات نقره بر رشد پروماستیگوتهای لیشمانیاماژور: تاثیر پهنای زمانی پالس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 - دانشیار فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی دکترای شیمی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

5 کارشناس علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
لیشمانیوز جلدی (CL ) یک بیماری انگلی است که توسط گونه های مختلف از یک تک یاخته ای تاژکدار لیشمانیا از طریق پشه خاکی ماده از گونه فلبوتوموس به انسان انتقال می یابد. در این مطالعه اثر پالسهای الکتریکی بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور در پهنای زمانی مختلف در حضور نانوذرات نقره مورد بررسی واقع شده است.
روش کار
نوع این مطالعه علوم پایه بوده که در پاییز سال 1390در مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد واقع در پژوهشکده بوعلی انجام گرفت. ابتدا انگل لیشمانیا ماژور با سویه MRHO/IR/75/ERدر محیط کشت RPMI 1640 ، در شرایط استاندارد کشت و سوسپانسیون پروماستیگوتها با غلظت parasites/ ml106×40 تهیه و با نانوذرات نقره ای که بیشینه توزیع سایز آنها در 6 نانومتر بود، در غلظتهای 24و12 میکرو مولار به مدت 1ساعت انکوبه شد. سپس 8 پالس الکتریکی توسط یک دستگاه الکتروپوریتورECM 830  در چهار پهنای زمانی 50، 100، 150 و 200 میکروثانیه با قدرت V/cm 2500 و فرکانس یک هرتز به نمونه ها اعمال شد. 24 ساعت بعد درصد بقای پروماستیگوتها در هر نمونه  به روش MTS تعیین گردید.
نتایج
نتایج نشان داد افزایش پهنای زمانی پالس به تنهایی موجب نوساناتی در بقای پروماستیگوتها شده که نسبت به یکدیگر معنی دار نبوده است. اما حضور نانوذرات نقره و اعمال همزمان پالسهای الکتریکی افت معنی داری در بقای پروماستیگوتها فراهم می نماید. به نظر می رسد که همیاری پالسهای الکتریکی با نانوذرات نقره در غلظت 24 میکرومولار با اعمال پالسهای با دیوریشن 150 میکروثانیه و قدرت 2500 ولت برسانتی متر، برای کاهش میزان تکثیر و بقای پروماستیگوتها موفقیت آمیز بوده است (004/0p<).
نتیجه گیری
حضور نانوذرات نقره و اعمال همزمان پالسهای الکتریکی افت معنی داری در کاهش بقای انگل فراهم می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inhibitory effect of electroporation and silver nanoprticles on the growth of leishmania major promastigotes: Influence of pulse duration

نویسندگان [English]

 • Khadije Mayelifar 1
 • Ameneh Sazgarnia 2
 • Sajedeh Yadegari Dehkordi 1
 • Hossien Eshghi 3
 • Neda Attaran 4
 • Samaneh Soudmand Salarabadi 5
1 - Msc of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of chemistry, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 PhD Candidate of chemistry, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
5 Bachlor of Laboratory Sciences, Medical Physics Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction
 
Cutaneous Leshmaniasis (CL) is a parasitic disease which is caused by different flagellated protozoan species of leishmania. The objective of this study was to evaluate the effect of electroporation on leishmania major promastigotes using different pulse durations in the presence of silver nanoparticles (SNP).
Materials and Methods
Promastigotes of L. major were cultured in RPMI-1640 medium supplemented with 10% FCS at 27°C. The promastigote suspension with a concentration of 40´106 parasite/ml was prepared. It was incubated in the presence of SNP of 6 nm in two various concentrations. By an ECM 830 electroporator device 8 electrical pulses were applied in four duration widths of 50, 100, 150 and 200 microseconds with an electrical field magnitude of 2500 V/cm and a frequency of 1 Hz. Then 24 hrs later the percentage of promatigote survival was measured in each sample by the MTS method in order to determine the IC50 of SNPs and also the effect of certain electrical pulses in the presence and absence of SNPs.
Results
 It seems that in the presence of SNPs at 24 micromolar concentration, the contribution of electrical pulses with a duration of 150 microseconds and an electrical field magnitude of 2500 V/cm was successful in reducing the proliferation rate of  promastigotes (p<0.004).
Conclusion
Electrical pulses in the presence of SNPs can lead to a significant decrease in parasite survival rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electroporation
 • Electric Pulse
 • Leishmania major
 • Promastigote
 • Silver nano particle