بررسی الگوی همه‌گیرشناسی و جغرافیایی موارد اقدام به خودکشی در شهر مشهد: 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مرکز تحقیقات سم‌شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

4 گروه توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران

5 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: اقدام به خودکشی یکی از مهم‌ترین معضلات بهداشت عمومی است. مطالعه حاضر به بررسی الگوی همه‌گیرشناسی و جغرافیایی اقدام به خودکشی در شهر مشهد در سال 1395 می‌پردازد.
روش کار: در این مطالعه مقطعی اطلاعات پیش بیمارستانی از مرکز اورژانس 115 شهر مشهد و سایر اطلاعات از بخش مدارک پزشکی بیمارستان امام رضا به‌عنوان تنها بیمارستان مرجع جمع‌آوری گردید. در تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها از روش‌های مرسوم آماری استفاده گردید. به‌منظور بررسى چگونگى توزیع جغرافیایى موارد اقدام به خودکشی از آنالیز مکانى در نرم‌افزار Arc GIS استفاده گردید.
یافته‌ها: در مجموع 2،785 فرد که 7/64% (1801 نفر) آن‌ها را زنان تشکیل می‌دادند اقدام به خودکشی کرده بودند. بیشترین فراوانی اقدام به خودکشی به ترتیب در دو رده سنی 15 الی 24 (799 نفر، 1/39%) و 25 الی 34 سال (720 نفر، 2/35%) بوده است. به‌طورکلی افراد متأهل (1635 نفر، 7/58%)، با سطح سواد متوسطه (821 نفر، 5/29%) و شغل خانه‌دار (1186 نفر، 6/42%) بیشترین درصد اقدام به خودکشی‌ها را به خود اختصاص داده بودند. شایع‌ترین روش اقدام به خودکشی مسمومیت با داروها بود (1736 نفر، 9/84%). توزیع جغرافیایی اقدام به خودکشی‌ها نشان داد که بیشترین میزان اقدام به خودکشی در مناطق شمال شرقی و حاشیه شهر مشهد رخ داده است.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان بروز اقدام به خودکشی در گروه سنی جوان و در زنان بسیار بالاتر از سایر گروه ها است. از طرفی میزان بروز اقدام به خودکشی در کل افراد و همچنین به تفکیک زنان و مردان در مناطق جغرافیایی مختلف شهر مشهد متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of epidemiological and geographical pattern of suicide attempt in Mashhad, Iran: 2016

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taghi Shakeri 1
 • Bita Dadpour 2
 • Reza Vafaeinezhad 3
 • Hossein Aghajani 4
 • Ali Hadianfar 5
 • Razieh Yousefi 5
 • Maryam Amini 6
 • Toktam Akbari Khalaj 6
1 Social Determinants of Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Department of Clinical Toxicology Imam Reza(p) Hospital, School of Medicine. Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Head of Emergency Medical Services (EMS), Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Department of Sustainable Development Urban and Regional, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR). Khorasan Razavi Organization, Mashhad, Iran.
5 Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
The suicide attempt is one of the crucial public health dilemmas. The present study investigated the epidemiological and geographical pattern of suicide attempts in Mashhad in 2016.
Methods:
In this cross-sectional study, pre-hospital information of suicide attempts was registered in the disaster and emergency medical management centers (115) of Mashhad, Iran was collected.
 Other information was obtained from the medical records department of Imam Reza Hospital as the only reference hospital for trauma and poisoning in Mashhad. Conventional statistical methods were used in the statistical analysis of data. Spatial analysis was used in Arc GIS software to investigate the geographical distribution of suicide attempts.
Results:
 A total of 2,785 cases of suicide attempts, 64.7% (1801) of whom were women. The highest frequency of suicide attempts was in the age groups of 15 to 24 (N=799, 39.1%) and 25 to 34 years (N=720, 35.2%). In general, married people (N=1635, 58.7%), high school literacy level (N=821, 29.5%), and homemakers (N=1186, 42.6%) had the highest percentage of suicide attempts. The most common method of suicide was drug poisoning (N=1736 84.9%). The geographical distribution of suicide attempts showed that the highest suicide attempts were reported in the northeastern and suburbs of Mashhad.
Conclusion:
The present study results showed that suicide attempts in young age groups and women are very serious. On the other hand, the incidence of suicide attempts was different in all individuals and also separately for men and women in different geographical areas of Mashhad.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Suicide attempt
 • Geographic Information Systems
 • Poisoning
 • Epidemiology
 1. Nazarzadeh M, Bidel Z, Ranjbaran M, Hemmati R,
  Pejhan A, Asadollahi K, Sayehmiri K. Fatal suicide
  and modelling its risk factors in a prevalent area of
  Iran. Archives of Iranian medicine. 2016 Aug
  1;19(8):0-.
  2. W.H.O. Suicide. Fact sheet N°398. September
  2014.from
  URL:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs
  398/en/. Accessed 26 Aug 2016.
  3. World Health Organization. Suicide [cited 2018
  May 12]. Available from:
  http://www.emro.who.int/healthtopics/suicide/index.html.
  4. Rostami M, Jalilian A, Ghasemi S, Kamali A.
  Suicide mortality risk in Kermanshah Province, Iran:
  a county-level spatial analysis. Epidemiology,
  Biostatistics and Public Health. 2016 Sep 20;13(3).
 2. 5. Hassanian-Moghaddam H, Zamani N. Suicide in
  Iran: The facts and the figures from nationwide
  reports. Iranian journal of psychiatry. 2017
  Jan;12(1):73.
  6. Hajebi A, Ahmadzad-Asl M, Davoudi F, Ghayyomi
  R. Trend of suicide in Iran during 2009 to 2012:
  Epidemiological evidences from national suicide
  registration. Iranian Journal of Psychiatry and
  Behavioral Sciences. 2016;10(4).
  7. Shooshtari MH, Malakouti SK, Panaghi L, Mohseni
  S, Mansouri N, Movaghar AR. Factors associated
  with suicidal attempts in Iran: a systematic review.
  Iranian journal of psychiatry and behavioral
  sciences. 2016 Mar;10(1).
  8. 8Azizpour Y, Asadollahi K, Sayehmiri K,
  Kaikhavani S, Abangah G. Epidemiological survey
  of intentional poisoning suicide during 1993-2013 in
  Ilam Province, Iran. BMC public health. 2016
  Dec;16(1):1-2.
  9. Mahendra J, Little Mahendra JF, Romanos G.
  Prevelance of periodontopathogenic bacteria in
  subgingival biofilm and atherosclerotic plaques of
  patients undergoing coronary revascularization
  surgery. Journal of Indian Society of
  Periodontology. 2013 Nov;17(6):719.
  10. Shirazi HR, Hosseini M, Zoladl M, Malekzadeh M,
  Momeninejad M, Noorian K, Mansorian MA.
  Suicide in the Islamic Republic of Iran: an integrated
  analysis from 1981 to 2007. EMHJ-Eastern
  Mediterranean Health Journal, 18 (6), 607-613,
  2012. 2012.
  11. Cheung YT, Spittal MJ, Pirkis J, Yip PS. Spatial
  analysis of suicide mortality in Australia:
  investigation of metropolitan-rural-remote
  differentials of suicide risk across states/territories.
  Social science & medicine. 2012 Oct 1;75(8):1460-8.
  12. Congdon P. Assessing the impact of socioeconomic
  variables on small area variations in suicide
  outcomes in England. International journal of
  environmental research and public health. 2013
  Jan;10(1):158-77.
  13. Iemmi V, Bantjes J, Coast E, Channer K, Leone T,
  McDaid D, Palfreyman A, Stephens B, Lund C.
  Suicide and poverty in low-income and middleincome countries: a systematic review. The Lancet
  Psychiatry. 2016 Aug 1;3(8):774-83.
  14. Rezaeian M, Dunn G, St Leger S, Appleby L.
  Geographical epidemiology, spatial analysis and
  geographical information systems: a
  multidisciplinary glossary. Journal of Epidemiology
  & Community Health. 2007 Feb 1;61(2):98-102.
  15. Ghaedamini Asadabadi R, Tofighi S, Ghaedamini
  H, Azizian F, Amerieon A, Shokri M. A review of
  some infectious diseases distribution based on
  geographic information system (GIS) in the area of
  Chahar Mahal and Bakhtiari. Journal of Police
  Medicine. 2012 Jul 10;1(2):113-24.
  16. Lawson A, editor. Disease mapping and risk
  assessment for public health. Wiley; 1999.
  17. SCI (2016) Official report of statistical survey of
  population in Mashhad city archived by the
  Statistical Center of Iran. http://www.amar.org.ir.
  Accessed 2016.
  18. Khadem Rezaiyan M, Jarahi L, Moharreri F, Afshari
  R, Motamedalshariati SM, Okhravi N, Khajedaluee
  M. Epidemiology of suicide attempts in Khorasan
  Razavi Province, 2014-2015. Iranian journal of
  epidemiology. 2017 Sep 10;13(2):128-35.
  19. Khajeh E, Hosseinpoor M, Sedigh B, Rezvani Y.
  Image of suicide in Hormozgan province, 2012.
  Hormozgan medical journal. 2014;17(1):61-7.
  20. Aliverdinia A, Rezaee A, Peyrou F. Sociological
  analysis of students' tendency to suicide. Applied
  Sociology. 2011;44(4):1-8.
  21. Sharif-Alhoseini M, Rasouli MR, Saadat S, Haddadi
  M, Gooya MM, Afsari M, Rahimi-Movaghar V.
  Suicide attempts and suicide in Iran: Results of
  national hospital surveillance data. Public health.
  2012 Nov 1;126(11):990-2.
  22. MEMARI A, Ramim T, AMIR MF, KHOSRAVI K,
  Goudarzi Z. Causes of suicide in married women.
  23. Rafiei MO, Seyfi AK. Epidemiologic Study of
  Suicide Attempt Referred to Hospitals of University
  of Medical Sciences in Markazi-Province from 2002
  to 2006. Iranian Journal of Epidemiology. 2009;4(4-
  3):59-69.
  24. Mirahmadizadeh A, Rezaei F, Mokhtari AM,
  Gholamzadeh S, Baseri A. Epidemiology of suicide
  attempts and deaths: a population-based study in
  Fars, Iran (2011–16). Journal of Public Health. 2020
  Feb 28;42(1):e1-1.
  25. Mokhtari AM, Gholamzadeh S, Salari A,
  Hassanipour S, Mirahmadizadeh A. Epidemiology
  of suicide in 10–19 years old in southern Iran, 2011–
  2016: A population-based study on 6720 cases.
  Journal of forensic and legal medicine. 2019 Aug
  1;66:129-33.
  26. Nazarzadeh M, Bidel Z, Ranjbaran M, Hemmati R,
  Pejhan A, Asadollahi K, Sayehmiri K. Fatal suicide
  and modelling its risk factors in a prevalent area of
  Iran. Archives of Iranian medicine. 2016 Aug
  1;19(8):0-.
  27. Vitonis AF, Hankinson SE, Hornstein MD, Missmer
  SA. Adult physical activity and endometriosis risk.
  Epidemiology (Cambridge, Mass.). 2010
  Jan;21(1):16.
 3. 28. Khadem Rezaiyan M, Afshari R. Epidemiology of
  poisoning in northeast of Iran (2004-2013). Int J
  Med Toxicol Forensic Med. 2017;7:54-8.
  29. Shooshtari MH, Malakouti SK, Panaghi L, Mohseni
  S, Mansouri N, Movaghar AR. Factors associated
  with suicidal attempts in Iran: a systematic review.
  Iranian journal of psychiatry and behavioral
  sciences. 2016 Mar;10(1).
  30. Shakeri MT, Saffari SE, Dadpour B, Aghajani H,
  Hadianfar A, Afshari R. Geospatial analysis of acute
  poisonings at Mashhad, Iran in 2013. Asia Pacific
  Journal of Medical Toxicology. 2019;8(3):83-9.
  31. Shakeri MT, Afshari R, Aghajani H, Dinmohamadi
  E, Hadianfar A. Study geographical distribution of
  poisoning cases referred to the emergency
  department of Imam-Reza Hospital Mashhad: 2013.
  medical journal of mashhad university of medical
  sciences. 2016;59(3):171-8.
  32. Ghaleiha A, Afzali S, Bazyar M, Khorsand F,
  Torabian S. Characteristics of hospitalized patients
  following suicide attempt in hamadan district, iran.
  Oman medical journal. 2012 Jul;27(4):304.
  33.Janghorbani M, Sharifirad GR. Completed and
  attempted suicide in Ilam, Iran (1995–2002):
  Incidence and associated factors.
  34. Ahmadi A. Suicide by self-immolation:
  comprehensive overview, experiences and
  suggestions. Journal of burn care & research. 2007
  Jan 1;28(1):30-41.
  35. Fakhari A, Samadi Rad B, Akhbari Shoja M, Ulfati
  N. The Role of Social and Health Consequences of
  Migration in Suicide Attempts of Tabriz Suburbs:
  An Exploratory Study in the Grounded Theory.
  Medical Journal of Tabriz University of Medical
  Sciences and Health Services. 2009;31(2):65-72.