اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سبک دلبستگی ، سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی در مردان سوء مصرف کننده مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد - اصفهان ، دانشگاه علوم انسانی

2 استادیار گروه روانشناسی

چکیده

چکیده
مقدمه
اعتیاد به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی قرن حاضرشناخته شده است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می شود و ضرورت توجه به آن بیش از پیش احساس می شود لذا پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سبک دلبستگی ، سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی در مردان سوء مصرف کنندگان مواد مخدر  پرداخته است .
روش کار
پژوهش حاضر به روش  نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود  . جامعه آماری این پژوهش ، کلیه مردان مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر بودند . نمونه  شامل 30  نفر از مردان سوء مصرف کننده مواد مخدر بود که  به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جای گرفتند . گروه آزمایش ، درمان متمرکز بر شفقت را دریافت کردند ولی گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند . ابزار گرد آوری داده ها ، پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شاور ( 1987 ) ، سازگاری زناشویی اسپانیرDAS  ( 1976 ) و سازگاری اجتماعی کالیفرنیا CPI ( 1953 ) بود  و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-23    و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نتایج
نتایج نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت به طور معناداری بر سبک دلبستگی ، سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر مؤثر بوده است ( p نتیجه گیری
بر اساس یافته های این پژوهش  ، درمان متمرکز بر شفقت درمان مؤثری برای رفع مشکلات فردی و اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد مخدر است و انجام مداخلات بر اساس این رویکرد می تواند در بهبود روابط آنها با خانواده و دیگر ارتباطات اجتماعی شان مؤثر باشد لذا  استفاده از این درمان در مراکز درمانی برای اینگونه بیماران   و بیمارانی با دیگر انواع بیماری و اختلالات روان می تواند در بهبود و ارتقای سلامت و بهزیستی جامعه مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of compassion-focused therapy on attachment style, marital adjustment, and social adjustment in drug abusive men

نویسندگان [English]

  • Akram Riahi nia 1
  • Yadollah Safari 2
1 Islamic Azad University of Najaf Abad - Isfahan, Faculty of Humanities
2 Assistant Professor of Psychology
چکیده [English]

Abstract                                                                                                                                                    
Introduction                                                                                                                                          
Addiction has been recognized as one of the most important social, economic and health problems of the present century, the consequences of which are considered a serious threat to human society and the need to pay more attention to it is felt, so It deals with attachment style, marital adjustment, and social adjustment in male drug abusers.                                                                                                  
Method                                                                                                                                                      
The present study was a quasi-experimental pretest-posttest with a control group. The statistical population of this study was all men with drug abuse. The sample consisted of 30 male drug abusers who were selected by available sampling method and tested in two groups of 15 people. The experimental group received compassion-focused therapy, but the control group did not receive any treatment. Data collection tools were Hazen & Shaver Attachment Style Questionnaire (1987), Spaniard DAS Marital Adaptation (1976) and California Social Compatibility CPI (1953) and were analyzed using SPSS-23 statistical software and analysis of covariance.                                                   .
Results                                                                                                                                                     
The results showed that compassion-focused therapy had a significant effect on attachment style, marital adjustment and social adjustment in drug abusers (p <0.001) and the effect size in this study was 0.453, which indicates Of these, 45.7% of the difference in the posttest scores of the variables of attachment style, marital adjustment and social adjustment of the subjects in the experimental group was related to the effectiveness of compassion-focused treatment.                                                         
Conclusion                                                                                                                                             
Based on the findings of this study, compassion-focused therapy is an effective treatment to address individual and social problems of drug abusers, and interventions based on this approach can be effective in improving their relationships with their families and other social relationships. This treatment in medical centers for such patients and patients with other types of diseases and mental disorders can be effective in improving the health and well-being of the community.                          

کلیدواژه‌ها [English]

  • compassion-focused therapy
  • Attachment Style
  • Marital Adjustment
  • Social Adjustment