اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سبک دلبستگی ، سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی در مردان سوء مصرف کننده مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد - اصفهان ، دانشگاه علوم انسانی

2 استادیار گروه روانشناسی

چکیده

چکیده
مقدمه
اعتیاد به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی قرن حاضرشناخته شده است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می شود و ضرورت توجه به آن بیش از پیش احساس می شود لذا پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سبک دلبستگی ، سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی در مردان سوء مصرف کنندگان مواد مخدر  پرداخته است .
روش کار
پژوهش حاضر به روش  نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود  . جامعه آماری این پژوهش ، کلیه مردان مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر بودند . نمونه  شامل 30  نفر از مردان سوء مصرف کننده مواد مخدر بود که  به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جای گرفتند . گروه آزمایش ، درمان متمرکز بر شفقت را دریافت کردند ولی گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند . ابزار گرد آوری داده ها ، پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شاور ( 1987 ) ، سازگاری زناشویی اسپانیرDAS  ( 1976 ) و سازگاری اجتماعی کالیفرنیا CPI ( 1953 ) بود  و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-23    و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نتایج
نتایج نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت به طور معناداری بر سبک دلبستگی ، سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر مؤثر بوده است ( p نتیجه گیری
بر اساس یافته های این پژوهش  ، درمان متمرکز بر شفقت درمان مؤثری برای رفع مشکلات فردی و اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد مخدر است و انجام مداخلات بر اساس این رویکرد می تواند در بهبود روابط آنها با خانواده و دیگر ارتباطات اجتماعی شان مؤثر باشد لذا  استفاده از این درمان در مراکز درمانی برای اینگونه بیماران   و بیمارانی با دیگر انواع بیماری و اختلالات روان می تواند در بهبود و ارتقای سلامت و بهزیستی جامعه مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of compassion-focused therapy on attachment style, marital adjustment, and social adjustment in drug abusive men

نویسندگان [English]

  • Akram Riahi nia 1
  • Yadollah Safari 2
1 Islamic Azad University of Najaf Abad - Isfahan, Faculty of Humanities
2 Assistant Professor of Psychology
چکیده [English]

Abstract                                                                                                                                                    
Introduction                                                                                                                                          
Addiction has been recognized as one of the most important social, economic and health problems of the present century, the consequences of which are considered a serious threat to human society and the need to pay more attention to it is felt, so It deals with attachment style, marital adjustment, and social adjustment in male drug abusers.                                                                                                  
Method                                                                                                                                                      
The present study was a quasi-experimental pretest-posttest with a control group. The statistical population of this study was all men with drug abuse. The sample consisted of 30 male drug abusers who were selected by available sampling method and tested in two groups of 15 people. The experimental group received compassion-focused therapy, but the control group did not receive any treatment. Data collection tools were Hazen & Shaver Attachment Style Questionnaire (1987), Spaniard DAS Marital Adaptation (1976) and California Social Compatibility CPI (1953) and were analyzed using SPSS-23 statistical software and analysis of covariance.                                                   .
Results                                                                                                                                                     
The results showed that compassion-focused therapy had a significant effect on attachment style, marital adjustment and social adjustment in drug abusers (p <0.001) and the effect size in this study was 0.453, which indicates Of these, 45.7% of the difference in the posttest scores of the variables of attachment style, marital adjustment and social adjustment of the subjects in the experimental group was related to the effectiveness of compassion-focused treatment.                                                         
Conclusion                                                                                                                                             
Based on the findings of this study, compassion-focused therapy is an effective treatment to address individual and social problems of drug abusers, and interventions based on this approach can be effective in improving their relationships with their families and other social relationships. This treatment in medical centers for such patients and patients with other types of diseases and mental disorders can be effective in improving the health and well-being of the community.                          

کلیدواژه‌ها [English]

  • compassion-focused therapy
  • Attachment Style
  • Marital Adjustment
  • Social Adjustment
1-Siam Sh. Prevalence of drug abuse among male students of different universities in Rasht. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 1384; Volume 8, Number 4, pp. 279-285.
2- Moidafar S, Zamani Sabzi Sh. Social Factors Affecting Continuation of Non-Drug Abuse Among Industrial and Traditional Drug Addicts. Iranian Journal of Social Issues 1393; Volume 5, Number 1, pp. 167-190.
 3- Khaledian M ,  Mohammadi Far M A. Comparison of the effectiveness of two cognitive-behavioral group therapy and semantic therapy on reducing depression and increasing life expectancy in drug addicts. Journal of Addiction Research 1394; Volume 9, Number 36.                                    
4- Turki A, Fatehizadeh M, Salehi M. The effect of cognitive-behavioral training of couples on reducing drug tendency in opium addicts in Isfahan. Journal of Family Research 1385; Year 2, Number 8.                                                                                                
 5- Saadati N,  Rostami M , Darbani S A. Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy (ACT) and Compassion-Focused Therapy (CFT) in Enhancing Self-Esteem and Post-Divorce Adjustment in Women. Two Family Psychology Quarterly 1395; , Volume 3, Number 2, pp. 45-58.                                                                                  
6- Amanollahi A , Tabrast K , Aslani Kh. Predicting Love Impulse Syndrome Based on Compassion in Female Students Experiencing Emotional Breakdown. Journal of Applied Psychology 1393 ; Volume 8, Number 4 (32), pp. 43-61.                                                                       
7- Neff K D , Pommier  E.The Relationship between Self-compassion and Otherfocused Concern among College Under graduates, Community Adults, and Practicing Meditators. Self and Identity 2012 ; 1-17.
 8- Neff K , Tirch D. Self-compassion and ACT. In T. B. Kashdan, J. Ciarrochi (Eds.), Mindfulness, acceptance, and positive psychology: The seven foundations of well-being. Oakland, CA US: Context Press/New Harbinger Publications 2013 ; pp. 78-106.
9- Gilbert , P. The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology 2014 ; 53 , 6-41.
10- Irons C , Lyde S. Using compassion focused therapy to Work with shame and self – criticism in complex trauma. Australian Clinical Psychologist 2017 ; 3 , 47 – 54.
11- Neff  K D, Gerimer  C K. A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self compassion program. Journal of Clinical Psychology 2013 ; 69 , 28-44.
12- Rajabi Gh ,  Maghami E. Self-compassion as a mediator between attachment dimensions and subjective well-being: A path analysis model. Journal of Health Psychology 1394; Volume 4, Number 4.
13- Neff  K D , McGhee P. Self compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. self and Identity 2010 ;  9 , 225-240.
14- Asghari F, Maliki M, Saadat S. The Relationship between Attachment Styles and Parental Links with Students' Preparedness for Addiction. Journal of Family Health 1393; Volume 3, Number 2, pp. 8-1.                                                                                                       
15- Ekeh , P U. Children’s Attachment style , Academic achievement and social competence at early childhood.An International multidisciplinary. Journal Ethiopia 2012 ; 6 (4) , 335-348.                                                                                                         
16- Sheikholeslamzadeh S, Kakoi M. The Relationship between Identity Dimensions and Attachment Style with Drug Abuse Tendency. Journal of Educational Psychology, Islamic Azad University - Tonekabon Branch 1390; Volume 2, Number 3, 7 in a row, page 53-39.                               
 17- Sabri M , Khoshbakht F,  Golzar H G. The relationship between attachment styles and social adjustment: the mediating role of emotional intelligence. Journal of Evolutionary Psychology 1393; Volume 11, Number (42) pp. 181-194.           
18- Asghar F ,  Alipour G ,  Sayyadi A. Predicting the Variability of Opium Addicts through Early Maladaptive Schemas and Attachment Styles. Journal of Addiction Research 1394 ; 9, No. 35.                                                                                               19- Shabani R, Mahmoudi Gh, Ghobari Bonab B, Emami Pour S, Mansour Corps M. Prediction of Psychological Well-being Based on Attachment and Compassion Styles in Mothers of Urmia Elementary School Students. Journal of Woman and Family Studies 1394; Volume 7, Number 27, p 73-94. 
20- Moreira H ,Carona C , Silva N , Nunes J, Canavarro M C. Exploring the link between maternal attachment-related anxiety and avoidance and mindful parenting. The mediating role of self-compassion. Psychology and Psychotherapy Theory, Research and Practice 2016 ; 89(4), 369-384. doi:10.1111/papt.12082.                       
21- Hamidi F. The relationship between attachment styles and marital satisfaction in married high school students. Journal of Family Research 1386; Year 3, No. 9.          
22- Shakarian A. The Role of Personality and Gender Dimensions in Predicting Marital Adjustment.Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 1391; Volume 16, Number 1, page 16-22.                             
 23- Dehghani Y. The Effectiveness of Group Therapy Based on Quality of Life on Marital Adjustment, Marital Satisfaction and Abuse Creativity. Two Months of Southern Medicine 1395; No. 3, pp. 411 – 424.                       
24- Great Plain Z , Asgari M , Asgari P. The Effectiveness of Self-Compassion Training on Divorce and Intimate Attitudes of Married Women Referred to Family Counseling Center. Journal of Knowledge and Research in Applied Psychology 1396 ; Volume 18, Number 1, pp. 45-38.                                 25- Baker , L R,Mcnulty J K. Self – Compassion and relationship maintenance: The moderating roles of conscientiousness and gender. Journal of personality and social psychology 2011 ; 100(5) , 853 – 873.
26- Ghezelsflu M, Jazayeri R S, Bahrami F, Mohammad R. The relationship between main family health and self-compassion with marital commitment. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 1395; Volume 26, Number 139, pp. 137-148.                   
27- Parsamehr Mehr M , Heddat E. The relationship between emotional intelligence and social adjustment of students. Social Development Quarterly 1395; Volume 11, Number 2, pp. 65-94.                                           28- Mancheri H , Heydari M, Ghodousi Boroujen M. Relationship between psychosocial problems with perceived social support in addict families. Journal of Psychiatric Nursing 1392; , Volume 1, Number 3, pp. 1-9.                                                 
29- Sepehri Nasab Z, Hossein Sabet F. The Effectiveness of Stress Management Training on Hope and Interpersonal Adaptation in Treatment Addicts. Journal of Addiction Research 1394; Volume 9, Number 35.       
 30- Hyunsoo J, Keunchul L, Sungho K. Investigation of the Structural Relationships Between Social Support,Self-Compassion, and Subjective Well-Being in Korean Elite Student Athletes. Psychological Reports 2016 ; Vol: 119(1) 39–54.                                         
 31- Akin A, Akin U. Self – Compassion as apredictor  of social safeness in Turkish university students Autocom passion como predictor de la seguridad  social en estudiantes de la Universidad turea 2015 ; volume 47, Issu 1, page 43-49.                                   
32- Delavar A. Research Methods in Psychology and Educational Sciences , Edit Publishing , Published: 32, Winter 2009 , Page 99.
33- Vafaeeyan M. The relationship between attachment style and social skills of pre-university students in Yazd. Master thesis of University of Esfahan 1385.                              
34- Spanier G B. Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family 1976 ; 38, 15–28.                                                             35- Haj Abulzadeh, N.The effect of communication skills training with cognitive-behavioral approach on marital satisfaction of couples living in Karaj. M.Sc. thesis at Al-Zahra University 1381.                              36- Yazdan Esfahani, S. The Effectiveness of Social Skills Training on Compatibility and Intimate Attitude of Girls with Visual Impairment in Isfahan. University of Esfahan School of Education and Psychology Department of Psychology of Children with Special Needs 1390.                                  37- Trisha L , Bogdan R , Sara K , Ericson , John J , Helena M , Martin , Nicole A.  Attachment and Mental and Physical Health:Self-Compassion and Mattering as Mediators. Journal of counseling psychology 2011 ; vol 58 , no 2 , 272-278.                   
38- Homan K J.Secure attachment and eudaimonic well-being in late adulthood: The mediating role of self-compassion. Aging & Mental Health 2018 ; 22:3, 363-370.           
39- Steven L, Bistricky, Matthew W, Gallagher, Caroline M, Roberts, Lindsay F, Adriana J, Gonzalez, Chad T,Wetterneck. Frequency of Interpersonal TraumaTypes, Avoidant Attachment, Self-Compassion, and Interpersonal Competence: A Model ofPersisting Posttraumatic Symptoms.Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma 2017) ; DOI: 10.1080/10926771. 1322657.          
40- Trisha L, Bogdana R, Piontkowskib S, Huic K, Schaefer Ziemerd K , Patton O,Garriottea. Self-compassion as a mediator between attachment anxiety and bodyappreciation: An exploratory model.journal homepage: www.elsevier.com/locate/bodyimage 2016 ; Body Image 19, 28–36.                              41- Ghezelsflu M, Jazayeri R S, Bahrami F, Mohammad R. Couples' styles and self-compassion as predictors of marital satisfaction. Journal of Applied Counseling 1395; Volume 5, Number 2 , p 69-79.
42- Izadi N ,  Sajjadian I. The relationship between marital adjustment and infertility-related stress: The mediating role of self-compassion and self-judgment. Journal of Psychiatric Nursing 1396 ; Volume 5, Number 2, pages 15-22.                                         
43- Marks  ,O M. Self-Compassion and Marital Satisfaction , A Dissertation Presented to the Faculty of the School of Psychology & Counseling Regent University  2016 .                                                    44- Janjani P , Haghnazari Li, Keshavarzi F , Rai A. The Role of Self-Compassion Factors in Predicting the Marital Satisfaction of Staff at Kermanshah University of Medical Sciences. JOURNAL OF FAMILY MEDICINE  2017 ; VOLUME 15.              
45- Ghasemzadeh, M. The Effectiveness of Compassion-Focused Therapy on Improving Social Health, Social Adjustment, and Forgiveness in Divorced Women. Master thesis of Allameh Tabatabaei University 1396. 
46-Yarnell LM., Neff K D. Self-compassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity 2013 ; 12(2),146-159.                                                       
 47- Batista. R, Cunha M , Galhardo A ,Couto M , Massano-Cardoso I.Psychological Adjustment to Lung Cancer: the Role of Self-compassion and Social Support. European Psychiatry 2015 ;Volume 30.                   
 48- Zessin U, Dickhauser O, Garbade S. The relationship between self-compassion and wellbeing: A meta-analysis. Applied Psychology: Health and Well-Being 2015 ; doi:10.1111 / aphw.12051.                        49- Wei Zhang J , Chen S. Self-compassion promotes positive adjustment for people who attribute responsibility of a romantic breakup to themselves , Department of Psychology, University of California, Berkeley, CA, USA 2017.                                                      
 50- Alizadeh S ,  Khanahmadi Sh ,  Vedadhir A ,  Barjasteh S. The Relationship between Resilience with Self- Compassion, Social Support and Sense of Belonging in Women with Breast Cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2018; 19(9): 2469–2474.