اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با توجه به تعدیل طرحواره‎های ناسازگار اولیه در کاهش اعتیاد به اینترنت نوجوانان دختر دبیرستانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار،گروه روانشناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار،گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعات مداخله­ای مختلفی با هدف کاهش اعتیاد به اینترنت نوجوانان انجام شده است، اما پژوهشی که به سنجش اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر تعدیل طرحواره‎های ناسازگار  پرداخته باشد، مغفول مانده استاین پژوهش با هدف  سنجش  اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با توجه به تعدیل طرحواره‎های ناسازگار اولیه در کاهش اعتیاد به اینترنت نوجوانان دختر دبیرستانی  انجام شد.
روش کار: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش­آزمون- پس­آزمون - پیگیری با گروه گواه انجام شد. جامعه پژوهش متشکل از تمامی‎دختران نوجوان  مدارس متوسطه شهر تهران در سال 1398 بودند. نمونه این مطالعه 30 دختر نوجوان بودند که به شیوه نمونه­گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه گواه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ‌ (1998) بود. برای گروه آزمایش، درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی با توجه به تعدیل طرحواره‎های ناسازگار اولیه (یانگ و مارتین، 2010، تیزدال و همکاران، 2012) در 8 جلسه 90 دقیقه­ای برگزار گردید، اما گروه گواه مداخله­ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده­ها از آزمون­های تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده گردید.
نتایج: نتایج حاکی از آن بود که درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی باعث  کاهش اعتیاد به اینترنت و ابعاد آن (صرف زمان بیش از حد، وابستگی برای کسب آرامش روانی، غفلت از زندگی اجتماعی، کنترل عملکرد و غفلت از وظایف شغلی تحصیلی) در مرحله پس آزمون و همین ابعاد به جز غفلت از وظایف شغلی تحصیلی دوره پیگیری شده بودند (01/0>‌p).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می­گردد روان شناسان و مشاوران از این دو رویکرد درمانی جهت کاهش اعتیاد به اینترنت نوجوانان دختر استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness-based group therapy with respect to the modification of early maladaptive schemas in reducing Internet addiction in high school girls

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shorchi 1
  • Mohammad Jafar Javadi 2
  • Mahdi Davaie 3
  • Noorali Farokhi 4
1 PhD Student in Counseling, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of educational science, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Measurement, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction:Various intervention studies have been conducted to reduce adolescent Internet addiction, but a study that assessed the effectiveness of mindfulness therapy based on the adjustment of maladaptive schemas has been neglected. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness-based group therapy with respect to the adjustment of early maladaptive schemas in reducing Internet addiction in high school girls. Materials & Methods: This quasi-experimental study was performed using a pre-test-post-test-follow-up design with a control group. The study population consisted of all adolescent girls in high schools in Tehran in 1398. The sample of this study was 30 adolescent girls who were selected by purposive sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups (15 people in each group). The research tool was Kimberly Young's Internet Addiction Questionnaire (1998). For the experimental group, mindfulness-based therapy was administered in 8 90-minute sessions due to the modification of early maladaptive schemas (Young and Martin, 2010; Tizdal et al., 2012), but the control group did not receive any intervention. Multivariate and univariate analysis of covariance tests were used to analyze the data.
Results: The results showed that mindfulness-based therapy reduces Internet addiction and its dimensions (spending too much time, dependence on peace of mind, neglect of social life, performance control and neglect of academic work tasks) in the post-test phase and The same dimensions were followed except for neglecting the academic job duties of the course (p <0.01).
Conclusion: According to the obtained results, it is recommended that psychologists and counselors use these two treatment approaches to reduce Internet addiction in girl adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Early maladaptive schemas
  • Internet addiction
  • Female adolescents