اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و روایت‌درمانی بر بهبود آشفتگی‌های مرتبط با مرگ و سرسختی روان‌شناختی در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد تهران شمال

3 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

4 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

5 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده، دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

چکیده
مقدمه: سرطان می‌تواند مشکلات روان‌شناختی زیادی برای بیماران به وجود بیاورد و ضروری است رو‌های مؤثری برای کمک به آن‌ها یافت شود. ازاین‌رو این پژوهش باهدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و روایت‌درمانی در بهبود آشفتگی‌های مرتبط با مرگ و سرسختی روان‌شناختی در بیماران زن مبتلابه سرطان پستان انجام شد.
مواد و روش‌ها: طرح پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی و به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان دارای سرطان پستان و مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر تهران در سال 1398 بودند. نمونه شامل 45  نفر از بیماران بود که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه شناختی-رفتاری، روایت‌درمانی و گروه کنترل جایگزین شدند. از مقیاس اضطراب مرگ، افسردگی مرگ و بررسی دیدگاه‌های شخصی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها از طریق مانکوا و آزمون تعقیبی بونفرونی و نرم‌افزار SPSS-22 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین گروه شناختی-رفتاری و روایت‌درمانی با گروه کنترل در مرحله پس‌آزمون اضطراب مرگ (44/15 F= و 05/0 p <) افسردگی مرگ (79/21 F= و 05/0 p <) و سرسختی روان‌شناختی (63/4 F= و 05/0 p <) تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین گروه شناختی-رفتاری و روایت‌درمانی در اضطراب و افسردگی مرگ تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 p <) و روایت‌درمانی اثربخشی بیشتری دارد؛ اما در سرسختی روان‌شناختی بین آن‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 p>).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش، درمان شناختی-رفتاری و روایت‌درمانی می‌توانند به‌عنوان یک روش مؤثر در بهبود آشفتگی‌های مرتبط با مرگ  و سرسختی روان‌شناختی بیماران مبتلابه سرطان پستان به کار گرفته شوند و در این زمینه روایت‌درمانی می‌تواند کارآمدتر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Cognitive-Behavioral Therapy and Narrative Therapy in Improving Death Related Distress and Psychological Hardiness in Female Patients with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Taghipour 1
  • Samiyeh siahpoosh 2
  • Ferdous kazemi dalivand 3
  • Parastoo Sadeghi 4
  • Targol Farjadtehrani 5
1 . M.A of Clinical Psychology, Shahed University
2 M. A of Clinical Psychology, Islamic Azad University, North Tehran Branch.
3 M.A of Public Psychology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
4 . M.A of Public Psychology, Islamic Azad University of Kermanshah Research Sciences
5 Master of Clinical Family Psychology, University of Science and Culture
چکیده [English]

Abstract
 
Introduction: Cancer can cause many psychological problems for patients and it is essential to find effective ways to help them. Therefore this study was done aimed to compare effectiveness of cognitive-behavioral therapy (CBT) and Narrative Therapy (NT) in improving death related distress and psychological hardiness in female patients with breast cancer.
Materials and Methods: Design of this study was semi-experimental type as pretest-posttest with two experiment groups and one control group.Statistical population consisted of all women with breast cancer who referred to hospitals in Tehran in 2019.The sample studied were all 45 patients who were selected through purposive sampling method and were divided into three groups- under training with CBT and NT groups and one control group.For collection data was used from Death Anxiety Scale (DAS), Death Depression Scale (DDS) and Personal Views Survey Questionnaire (PVSQ.) Data analyzing was conducted with MANCOVA and Bonferroni post-hoc test and SPSS-22.
Results: The results showed that there was a significant difference between the CBT and NT with the control group in post-test of death anxiety (F= 15.4443, p < 0.05) death depression (F = 21.79, p <0.05) and psychological hardiness (F= 4.63, p < 0.05). Also, the results showed that there was a significant difference between CBT and NT in death anxiety and depression (p < 0.05) and NT was more effective; but there was no significant difference in psychological hardiness between them (p>0.05).
Conclusion: According to the findings this study, CBT and NT can be used as an effective way to improve the death related distress and psychological hardiness in patients with breast cancer and in this context, NT can be more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-Behavioral Therapy
  • Narrative Therapy
  • Death Anxiety
  • Death Depression
  • Psychological Hardiness