اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر روان‌درستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی کارمندان با فرسودگی شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

مقدمه : فرسودگی شغلی، آسیب‌های روان‌شناختی و هیجانی فراوانی برای کارمندان ایجاد می‌کند که ضروری است با بکارگیری درمان‌های روان‌شناختی مناسب نسبت به کاهش این آسیب‌ها اقدام شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر روان‌درستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی کارمندان با فرسودگی شغلی در شرکت آب و فاضلاب انجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارمندان دارای فرسودگی شغلی در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در سال 1398 است که در مجموع 500 نفر می باشند. در این پژوهش تعداد 30 کارمندان دارای فرسودگی شغلی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (15 کارمند در گروه آزمایش و 15 کارمند در گروه گواه). گروه آزمایش مداخله درمان فراتشخیصی یکپارچه (بارلو و همکاران، 2011) را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه فرسودگی شغلی (مسلش و جکسون، 1981)، روان‌درستی (ریف، 1980) و پرسشنامه انعطاف‌پذیری روان‌شناختی (دنیس و وندروال، 2010) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که درمان فراتشخیصی یکپارچه بر روان‌درستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی کارمندان با فرسودگی شغلی تأثیر معنادار دارد (p <0/001).
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که درمان فراتشخیصی یکپارچه با بهره‌گیری از فنونی همانند شناسایی هیجان‌ها، آموزش آگاهی هیجانی، ارزیابی مجدد شناختی، شناسایی الگوهای اجتناب از هیجان و بررسی رفتارهای ناشی از هیجان می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود روان‌درستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی کارمندان با فرسودگی شغلی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Unified Trans-Diagnostic Treatment on Wellbeing and Psychological Flexibility of the Employees with Burnout in Water and Sewage Company in the Province of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Shahla Shirani 1
  • Zohreh Raeisi 2
  • Hoseinali Mehrabi 3
  • Akram Dehghani 4
1 PhD Student of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor of clinical Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor of Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction and purpose: burnout brings about numerous psychological and emotional damages for the employees that applying appropriate psychological treatments to decrease these damages is necessary. therefore the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of unified trans-diagnostic treatment on wellbeing and psychological flexibility of the employees with burnout in Water and Sewage Company.
Material and Methods: it was a quasi-experimental study with pretest, posttest, and control group design and a two-month follow-up period. The statistical population of the study includes the total of 500 employees with burnout in Water and Sewage Company in the province of Isfahan in 2019. 30 employees with burnout were selected through purposive sampling method and they were randomly replaced into experimental and control groups (15 employees in the experimental group and 15 in the control group) in the present study. The experimental group received 10 ninety-minute sessions of unified trans-diagnostic treatment interventions during two-and-a-half months. The applied questionnaires included burnout questionnaire (Meslesh and Jackson, 1981), psychological wellbeing (Ryff, 1980) and psychological flexibility questionnaire (Denis and Vanderwall, 2010). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA.
Findings: the results showed that the unified trans-diagnostic treatment has significant effect on the wellbeing and psychological flexibility of the employees with burnout (p˂0.001).
Conclusion: the findings of the present study showed that the unified trans-diagnostic treatment through employing techniques such as identifying emotions, training emotional awareness, cognitive reevaluation, recognizing emotion avoidance models and investigating behaviors resulting from emotion can be used as an efficient treatment to improve wellbeing and psychological flexibility of the employees with burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological flexibility
  • wellbeing
  • unified trans-diagnostic treatment
  • burnout
Adler, N.R., Adler, K.A., Grant-Kels, J.M.(2017). Doctors' mental health, burnout, and suicidality: Professional and
ethical issues in the workplace. Journal of the American Academy of Dermatology, 77(6), 1191-1193.
Allen, L.B., McHugh, R.K., Barlow, D.H. (2008). Emotional disorders: A unified protocol. In D. H. Barlow (Ed.),
Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (4th ed., pp. 216–249). New York:
Guilford Press.
Ayyala, R.S., Ahmed, F.S., Ruzal-Shapiro, C., Taylor, G.A.(2019). Prevalence of Burnout Among Pediatric
Radiologists. Journal of the American College of Radiology, 16(4), 518-522.
Barlow, D.H., Allen, L.B., Choate, M.L.(2004). Toward a unified treatment for emotional disorders. Behavior
Therapy, 35(2), 205–230.
Castro-Camacho, L., Rattner, M., Quant, D.M., González, L., Moreno, J,D., Ametaj, A.(2019). A Contextual
Adaptation of the Unified Protocol for the Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders in Victims of the Armed
Conflict in Colombia. Cognitive and Behavioral Practice, 26(2), 351-365.
Chang W., Wu C., Kuo C., Chen LH.(2018). The role of athletic identity in the development of athlete burnout: The
moderating role of psychological flexibility. Psychology of Sport and Exercise, 39, 45-51.
Chang, Y.(2012). The relationship between maladaptive perfectionism with burnout: Testing mediating effect of
emotion-focused coping. Personality and Individual Differences, 53(5), 635-639.
Chao S.(2019). Does geriatric nursing staff burnout predict well-being of LTC residents? Geriatric Nursing, 40(4),
360-366.
Cho, J., Martin, P., Margrett, J., MacDonald, M. and Poon, L.W. (2011). The Relationship between Physical Health
and Psychological Well-Being among Oldest-Old Adults, Journal of Aging Research, 2011, Article ID 605041, 8pages.
Dennis, J.P., Vander Wal, J.S.(2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of
reliability and validit, Cognitive Therapy and Research, 34(3), 241-253.
Dierendonck, D. (2005). The construct validity of Ryff Scale of psychological well-being its extension with spritual
well-being. Personality and Individual Differences, 36(1), 629-643.
Farchione, T.J., Fairholme , C.P., Ellard, K.K., Boisseau, C.L., Thompson-Hollands, J., Carl, J.R., Gallagher, M.W.,
Barlow, D.H.(2012). Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders: A Randomized
Controlled Trial. Behavior Therapy, 43(3), 666-678.
Hayes, S.C. (2016). Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory, and the Third Wave of
Behavioral and Cognitive Therapies - Republished Article, Behavior Therapy, 47(6), 869-885.
Johnson, S.J., Machowski, S., Holdsworth, L., Kern, M., Zapf, D.(2017). Age, emotion regulation strategies,
burnout, and engagement in the service sector: Advantages of older workers. Revista de Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones, 33(3), 205-216.
Konstantinou, A., Bonotis, K., Sokratous, M., Siokas, V.(2018). Burnout Evaluation and Potential Predictors in a
Greek Cohort of Mental Health Nurses. Archives of Psychiatric Nursing, 32(3), 449-456.
Puolakanaho, A., Tolvanen, A., Kinnunen, S.M., Lappalainen, R.(2018). Burnout-related ill-being at work:
Associations between mindfulness and acceptance skills, worksite factors, and experienced well-being in life. Journal
of Contextual Behavioral Science, 10, 92-102.
Sakiris, N., Berle, D.(2019). A systematic review and meta-analysis of the Unified Protocol as a transdiagnostic
emotion regulation based intervention. Clinical Psychology Review, 72, 101-107.
Shareh, H., Farmani, A., Soltani, E. (2014). Investigating the Reliability and Validity of the Cognitive Flexibility
Inventory (CFI-I) among Iranian University Students. Journal of Practice in Clinical Psychology, 2(1), 43-50.
Steele, S.J., Farchione, T.D., Cassiello-Robbins, C., Ametaj, A., Sbi, S., Sauer-Zavala, S., Barlow, D.H. (2018).
Efficacy of the Unified Protocol for transdiagnostic treatment of comorbid psychopathology accompanying emotional
disorders compared to treatments targeting single disorders. Journal of Psychiatric Research, 104, 211-216.