رابطة باورهای ارتباطی غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی: نقش میانجیگر راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:یکی‌ازعواملی‌که سبب‌کاهش‌ ثبات وکیفیت زندگی زناشویی می‌شود، وقوع پدیدة دلزدگی زناشویی‌است.ازاین رو، هرگونه تلاش برای حفاظت از روابط زوجین در برابر آسیب‌های احتمالی لازم و ارزشمند است. براین‌اساس، ﻫﺪف ‌از ﭘﮋوﻫﺶﺣﺎﺿﺮ، بررسی نقش میانجی‌گر راهبردهای سازش‌نایافته تنظیم شناختی هیجان در رابطة بین باورهای ارتباطی غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی ﺑﻮد.
روش‌کار: روشِ پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و از منظر هدف، بنیادی بود.حجم نمونه شامل300 نفر از زنان متأهل شهرتهران بودکه به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند.جهت‌گردآوری داده‌های پژوهش ازپرسشنامه‌های دلزدگی زناشویی پاینز(CBM)، باورهای ارتباطی ایدلسون و اپشتاین(IRB) و تنظیم شناختی هیجان‌ گارنفسکی، کرایج و اسپینهون (CERQ) استفاده شد.درنهایت، داده‌ها با روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
نتایج: نتایج تحلیل میانجی نشان داد که اثر مستقیم باورهای ارتباطی غیرمنطقی بر دلزدگی زناشویی (396/0 β=؛ 05/0>p) معنادار بود. اثر غیرمستقیم باورهای ارتباطی غیرمنطقی بر دلزدگی زناشویی از طریق راهبردهای سازش‌نایافته تنظیم شناختی هیجان نیز معنادار بود (061/0= β ؛05/0>p). بنابراین راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین دلزدگی و باور ارتباطی نقش میانجی‌گری جزیی را ایفا می‌نماید.
نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته‌های پژوهش می‌توان اذعان نمودکه باورهای ارتباطی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان برکیفیت و ثبات زندگی زوج‌ها نقش مهم و تاثیرگذاری دارند؛چراکه ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻛﻔﺎﻳﺖ‌ﻫﺎﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ زوجین ﺩﺭﻛﻨﺎﺭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ مانعی ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﻭ ﺩﺭﻙ صحیح ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ وکاهش رضایتمندی زوجین شود، لذامی‌توان از نتایج این پژوهش درجهت تشخیص زودهنگام دلزدگی زناشویی و پیشگیری از بروزآن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Irrational Relationship Beliefs and Couple Burnout: The Mediator Role of Non_Adaptive Strategies of Cognitive Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • Nazanin Fatehi
  • Mohsen Kachooei
Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the factors leading to the reduction of the stability and quality of marital life is couple burnout. Hence, any endeavor for protecting the couples’ relationship against possible damages is necessary and valuable .Accordingly,the present study was aimed to investigate the mediating role of non-adaptive strategies of cognitive emotion regulation in the relationship between irrational Relationship beliefs and couple burnout.
Materials and methods:The method of the present study was descriptive-correlational, and was basic regarding its purpose.The sample size included 300 married women living in Tehran that were selected through the accessible sampling method.To collect data, Pines’s couple burnout (CBM;1996), Eidelson and Epstein’s Relationship beliefs (IRB;1982),and Garnefski, kraaij, and Spinhoven’s cognitive emotion regulation(CERQ;2006)questionnaires were used.Finally,Data were analyzed with the Pearson correlation and path analysis.
Results:The results of the mediation analysis indicated that the direct effect of irrational Relationship beliefs on couple burnout was significant (β=0.396;p < 0.05).The indirect effect of irrational Relationship beliefs on couple burnout through non-adaptive strategies of cognitive emotion regulation was also significant (β=0.061; p < 0.05).Therefore, non- adaptive strategies of cognitive emotion regulation had a partial mediating role in the relationship between irrational Relationship beliefs and couple burnout.
Conclusion:According to the result of the present study, it can be acknowledged that the relationship beliefs and strategies of cognitive emotion regulation have an important and influential role in the stability and quality of couples’ life because the shortcomings related to the couples’affective and emotional capabilities along with the dysfunctional beliefs can become an obstacle for building the intimate relationships and perceiving the feelings correctively that leads to the reduction of couples’ satisfaction.So the results of the present study can be used for early detection of couple burnout and preventing its occurrence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couple burnout
  • irrational Relationship beliefs
  • non-adaptive strategies of cognitive emotion regulation
  • Married women