رابطة باورهای ارتباطی غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی: نقش میانجیگر راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:یکی‌ازعواملی‌که سبب‌کاهش‌ ثبات وکیفیت زندگی زناشویی می‌شود، وقوع پدیدة دلزدگی زناشویی‌است.ازاین رو، هرگونه تلاش برای حفاظت از روابط زوجین در برابر آسیب‌های احتمالی لازم و ارزشمند است. براین‌اساس، ﻫﺪف ‌از ﭘﮋوﻫﺶﺣﺎﺿﺮ، بررسی نقش میانجی‌گر راهبردهای سازش‌نایافته تنظیم شناختی هیجان در رابطة بین باورهای ارتباطی غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی ﺑﻮد.
روش‌کار: روشِ پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و از منظر هدف، بنیادی بود.حجم نمونه شامل300 نفر از زنان متأهل شهرتهران بودکه به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند.جهت‌گردآوری داده‌های پژوهش ازپرسشنامه‌های دلزدگی زناشویی پاینز(CBM)، باورهای ارتباطی ایدلسون و اپشتاین(IRB) و تنظیم شناختی هیجان‌ گارنفسکی، کرایج و اسپینهون (CERQ) استفاده شد.درنهایت، داده‌ها با روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
نتایج: نتایج تحلیل میانجی نشان داد که اثر مستقیم باورهای ارتباطی غیرمنطقی بر دلزدگی زناشویی (396/0 β=؛ 05/0>p) معنادار بود. اثر غیرمستقیم باورهای ارتباطی غیرمنطقی بر دلزدگی زناشویی از طریق راهبردهای سازش‌نایافته تنظیم شناختی هیجان نیز معنادار بود (061/0= β ؛05/0>p). بنابراین راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین دلزدگی و باور ارتباطی نقش میانجی‌گری جزیی را ایفا می‌نماید.
نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته‌های پژوهش می‌توان اذعان نمودکه باورهای ارتباطی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان برکیفیت و ثبات زندگی زوج‌ها نقش مهم و تاثیرگذاری دارند؛چراکه ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻛﻔﺎﻳﺖ‌ﻫﺎﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ زوجین ﺩﺭﻛﻨﺎﺭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ مانعی ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﻭ ﺩﺭﻙ صحیح ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ وکاهش رضایتمندی زوجین شود، لذامی‌توان از نتایج این پژوهش درجهت تشخیص زودهنگام دلزدگی زناشویی و پیشگیری از بروزآن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Irrational Relationship Beliefs and Couple Burnout: The Mediator Role of Non_Adaptive Strategies of Cognitive Emotion Regulation

نویسندگان [English]

 • Nazanin Fatehi
 • Mohsen Kachooei
Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the factors leading to the reduction of the stability and quality of marital life is couple burnout. Hence, any endeavor for protecting the couples’ relationship against possible damages is necessary and valuable .Accordingly,the present study was aimed to investigate the mediating role of non-adaptive strategies of cognitive emotion regulation in the relationship between irrational Relationship beliefs and couple burnout.
Materials and methods:The method of the present study was descriptive-correlational, and was basic regarding its purpose.The sample size included 300 married women living in Tehran that were selected through the accessible sampling method.To collect data, Pines’s couple burnout (CBM;1996), Eidelson and Epstein’s Relationship beliefs (IRB;1982),and Garnefski, kraaij, and Spinhoven’s cognitive emotion regulation(CERQ;2006)questionnaires were used.Finally,Data were analyzed with the Pearson correlation and path analysis.
Results:The results of the mediation analysis indicated that the direct effect of irrational Relationship beliefs on couple burnout was significant (β=0.396;p < 0.05).The indirect effect of irrational Relationship beliefs on couple burnout through non-adaptive strategies of cognitive emotion regulation was also significant (β=0.061; p < 0.05).Therefore, non- adaptive strategies of cognitive emotion regulation had a partial mediating role in the relationship between irrational Relationship beliefs and couple burnout.
Conclusion:According to the result of the present study, it can be acknowledged that the relationship beliefs and strategies of cognitive emotion regulation have an important and influential role in the stability and quality of couples’ life because the shortcomings related to the couples’affective and emotional capabilities along with the dysfunctional beliefs can become an obstacle for building the intimate relationships and perceiving the feelings correctively that leads to the reduction of couples’ satisfaction.So the results of the present study can be used for early detection of couple burnout and preventing its occurrence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • couple burnout
 • irrational Relationship beliefs
 • non-adaptive strategies of cognitive emotion regulation
 • Married women
 1. 1.Esere M. O, Yeyeodu A, Oladun C. Obstacles and suggested solutions to effective Relationship in marriage as expressed by married adults in Kogi State, Nigeria. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2014; 114: 584- 592.‏

  2.Koolaee A.K, Adibrad  N, Sedgh Poor B.S.The comparison of relationship beliefs and couples burnout in women who apply for divorce and women who want to continue their marital life. Iran J Psychiatry 2010;5(1): 35-9. [In Persian]

  3.Capri B. The Turkish Adaptation of the Burnout Measure-Short Version (BMS) and Couple Burnout Measure-Short Version (CBMS) and the Relationship between Career and Couple Burnout Based on Psychoanalytic-Existential Perspective. Educational Sciences:Theory and Practice 2013; 13(3): 1408-1417.

  4.Stow, C. A. H. When" I Do" Becomes" I Don't": Exploring Relationship Behaviors and  Dialectical Tensions in  Broken  Engagements [phd Thesis ].‏ University of Denver; 2016.

  5.Alsawalqa R. O. Marriage Burnout: When the Emotions Exhausted Quietly Quantitative Research. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 2019; 13(2).

  6.Vannier S. A,  O’Sullivan  L. F. Great expectations: Examining unmet romantic expectations and dating relationship outcomes using an investment model framework. Journal of Social and Personal Relationships 2018;35(8): 1045 - 1066 .‏

  7.Eidelson R. J, Epstein N. Cognition and relationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of consulting and clinical psychology1982; 50(5): 715.

  8.Sullivan B. F, Schwebel A. I.  Relationship  beliefs  and expectations  of  satisfaction in marital relationships: Implications for family practitioners. The  Family  Journal 1995; 3 (4): 298-305.

  9.Addis J, Bernard M. E. Marital adjustment and irrational beliefs. Journal  of  Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy 2012; 20 (1): 3-13.

  1. Bakhtiar poor S,Ameri Z. Relationship Between Spouse-Specific Dependency Teachers And Irrational Belifes With Burnout In Ahvaz Teachwrs,  Journal of Social Psychology (New FinDdings In Psychology) 2009;10(4):53-70. [In Persian]
  2. Mahini Sh, Teimori S, Rahimi S. The Comparison of Cognitive Emotion Regulation Strategies and Thought-Action Fusion between (Divorce Applicant Couples and Normal Couples): with Gender Role Intermediary, Journal of Family Counseling & Psychotherapy 2014; 3(3): 355-377. [In Persian]

  12.GroSS J. J. Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. Handbook of emotion regulation 2015; :2(3).

  13.Kirwan M, Pickett S. M, Jarrett N. L. Emotion regulation as a moderator between anxiety symptoms and insomnia symptom severity. Psychiatry Research 2017; 254: 40-47.

  1. 14. Damankeshan A, Sheikhoslami R. Emotional Regulation and Marital Satisfaction: The Mediating Role of Anger Rumination, Journal of Woman & Society 2019; 10(2): 1-18. [In Persian]

  15.Nasiri Zarch Z, Marashi S, Raji H. the Relationship between Emotional Intelligence and Marital Satisfaction: 10-Year Outcome of Partners from Three Different Economic Levels. Iran J Psychiatry 2014;9(4): 188-96. [In Persian].

  16.Bloch L, Haase C. M,  Levenson R. W. Emotion regulation predicts marital satisfaction: More than a wives’ tale. Emotion 2014; 14(1): 130.‏

  1. Dunham S. M. Emotional skillfulness in African American marriage: Intimate safety as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction[phd Thesis ].‏ University of Akron; 2008.

  18.Abott B. V. Emotion dysregulation and re-regulation: Predictors of relationship intimacy and distress [phd Thesis ].‏ Texas A&M University; 2005.

  19.Yelsma  P,  Sherilyn M. An examination of couples' difficulties with emotional expressiveness and their marital satisfaction.  Journal of Family Relationship 2003; 3(1): 41-62.‏

  1. 20. Omidifar H, Pourebrahim T, Khoshkonesh A, Moradi A.  The Comparison and Relationship between Emotional Self-Regulation with Marital Burnout and Intimacy in One-Career and Dual-Career Couples in Governmental Offices, Journal of Career and Organization Consulting 2016; 8(26): 50-67. [In Persian]
  2. Hooman H. Statistical inference in behavioral research. Tehran: Samt publication;2005.[In Persian]
  3. Pines A. M. Couple burnout: Causes & cures. London: RoutLedge 1996;32(1):415-916.
  4. Pines A.M, Nunes R. the relationship between career & couple burnout. Implication for career & couple counseling. Journal of Employment counseling 2003; 74: 50- 64.
  5. Adib rad N, Adib rad M. Investigating the Relationship between Communication Belifes and Marital Boredom and Its Comparison in Divorced Women in Divorce and Women Wanting to Live Together. Journal of Counseling Reserch 2005; (13) 4:99-110. [In Persian]
  6. Eidelson R. J, Epstein N. Cognition and relationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of consulting and clinical psychology 1982; 50(5): 715.
  7. 26. Heydari M, Mazaheri M, Pouratmad H. The relationship between communication beliefs and positive feelings towards the spouse. Family Research Quarterly 2005; 1 (2): 121. [In Persian]
  8. Garnefski N, Kraaij, V. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Development of a short 18-item version (CERQ-short). Personality and Individual Differences 2006; 41(6): 1045-1053.

  28.Besharat M, Bazzazian S. Psychometri properties of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire in a sample of Iranian population. 2013;24(84):61-9. [In Persian]

  29.Hassani j. Evaluation of validity and reliability of short form of Cognitive Emotion Regulation. Behavioral Science Research 2011;4(9):240-299. [In Persian]

  30.Nitzle C, Roldan J. A, Cepeda G. Mediation analysis in partial east squares path modeling: Helping researchers discuss more sophisticated models. Industrial management & data systems; 2016.

  31-Addis J,  Bernard M. E.Marital adjustment and irrational beliefs. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy 2012; 20 (1): 3-13.

  32-Filipović S, Vukosavljević-Gvozden T, Opačić G. Irrational Beliefs, Dysfunctional Emotions, and Marital Adjustment: A Structural Model. Journal of Family Issues 2016; 37(16): 2333-2350.

  33-Balevre P. Professional nursing burnout and irrational thinking. Journal for Nurses in Professional Development 2010; 17(5): 264-271.

  34-Tani F, Pascuzzi D,  Raffagnino R. Emotion regulation and quality of close relationship: The effects of emotion dysregulation processes on couple intimacy. BPA-Applied Psychology Bulletin (Bollettino di Psicologia Applicata) 2015; 63(272).‏

  1. Asghari F, Isapoor Haftkhani K, Ghasemi Jobaneh R.The Effectiveness of Emotion Regulation Training on Couple Burnout and Emotional Divorce of Applied for Divorce Women. Socialworkmag 2018; 7 (1): 14-21. [In Persian]
  2. Emadi Sh, Mirhashemi M, Pasha Sharifi H. Predicting marital boredom based on resilience and adaptive and maladaptive strategies of cognitive emotion regulation . Journal of Cognitive Analytical Psychology 2019; 10 (37):73-86. [In Persian]

  37.Wittenborn K, Ridenour A, MitchellRyan  A, Seedall B. Randomized controlled trial of emotionally focused couple therapy compared totreatment as usual for depression: Outcomes and mechanisms of change. Journal of Marital and Family Therapy 2018; 45: 395-409.