نقش باورهای فراشناختی و اجتناب تجربه‌ای در پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی با میانجیگری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 دانشیار، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

4 دانشیار، متخصص رادیولوژی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: ناباروری پدیده‌ای است که سلامت روان زنان نابارور را با آسیب جدی مواجه ساخته و برای آنها ایجاد پریشانی روان‌شناختی می‌کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش باورهای فراشناختی و اجتناب تجربه‌ای در پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی با میانجیگری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور صورت پذیرفت.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری رویان شهر تهران در سه ماهه تابستان سال 1398 بود. نمونه این پژوهش شامل تعداد 350 زن نابارور بود که به شیوه دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه باورهای فراشناختی (ولز و کاترایت-هاتون، 2004)؛ پرسشنامه پذیرش و عمل (بوند و همکاران، ۲۰۱۱)، مقیاس سازگاری روانی- اجتماعی با بیماری (دروگیتس و دروگتیس، 1990) و پرسشنامه پریشانی روان‌شناختی (کسلر و همکاران، 2002) بود. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش با استفاده از روش‌های همبستگی پیرسون و معادله‌یابی ساختاری صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین متغیرها وجود دارد (001/0>p). علاوه بر این نقش میانجیگری سازگاری با ناباروری در رابطه بین باورهای فراشناختی و اجتناب تجربه‌ای با پریشانی روان‌شناختی در زنان نابارور تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Metacognitive Beliefs and Experiential Avoidance in Predicting Psychological Distress with the Mediation of Adaptation to Infertility in Infertile Women

نویسندگان [English]

  • Momeneh Ghaderi 1
  • Farideh dokaneeifard 2
  • Pante A Jahangir 3
  • Ahmad VosoghTaghi dizej 4
1 PhD Student in Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Iran.
4 Associate Professor, Radiologist, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: infertility is phenomenon which seriously damages infertile women’s mental health and causes psychological distress in them. Therefore, the present study was conducted aiming to investigate the role of metacognitive beliefs and experiential avoidance in predicting psychological distress with the mediation of adaptation to infertility in infertile women
Material and Methods: the research method was descriptive from correlational and structural equations type. The statistical population of the current study was infertile women who referred to Royan infertility center in the city of Tehran in the third quarter of 2018. The sample of the present study which included 350 infertile women who were selected through convenient method. The applied questionnaires in this study included the questionnaire of metacognitive beliefs (Wales and Kateraight-Hawton, 2004), the questionnaire of acceptance and action (Bond, et.la, 2011), the scale of mental-social adaptation to disease (Derogits and Derogits, 1990) and the questionnaire of psychological distress (Kesler, et.al, 2002). After collecting the questionnaires, the analysis of data was conducted through Pearson correlation method and structural equation.
Findings: the results showed that there is a significant relationship between variables (p < 0.001). In addition, the mediating role of adaptation to infertility was confirmed in the relationship of metacognitive beliefs and experiential avoidance with psychological distress in infertile women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognitive beliefs
  • experiential avoidance
  • psychological distress
  • adaptation to infertility
  • infertile women