بررسی تعامل ظاهر و باطن بر تزکیه نفس از بعد روان شناسی و قران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث،گروه علوم قرآن و حدیث،دانشکده علوم انسانی،واخد ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه،ایران.

2 گروه معارف اسلامی ، واحد ماکو ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ماکو ، ایران

3 گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشکده علوم انسانی ، واحد ارومیه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه ، ایران

4 گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشکده علوم انسانی ، واحد سلماس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سلماس ، ایران س از منظر روانشناسی و الهیات

چکیده

مقدمه: رفتار آدمی و یا نگاه او و کلامی که می شنود همه و همه بر نفس و باطن او اثر می گذارد و اگر این گفتار و کردار صحیح و مطابق با اصول انسانی و خداپسندانه باشد تاثیرات آن بر تهذیب و تزکیه نفس نیز در جهت مثبت و در راستای کسب معرفت، بیشتر خواهد بود.در این مقاله برآنیم با رویکرد تربیتی و اخلاقی با استفاده از منابع قرآنی و حدیثی و نیز عرفانی ، تعامل ظاهر و باطن  بر تزکیه نفس از منظر روانشناسی و الهیات بررسی کنیم.
روشکار: روش کار در مقاله حاضر به صورت  اسنادی و کتابخانه ای می باشد.
نتایج:تأثیر ظاهر بر باطن بیانگر بدان معناست که هرگاه نقشی بر ظاهر انسان ظاهر گردد  در باظن نیز نمود پیدا میکند؛ حتی اگر این نقش، با تکلّف، و تصنّع همراه باشد (مثلاً تباکی (نقش گریه بازی کردن)، باعث می‌شود فرد واقعاً به حالت گریه برسد). نقش‌زنی ظاهر بر باطن، مختص ظواهر پسندیده نیست بلکه هرگاه رفتار یا گفتاری مذموم نیز بر جوارح آدمی نمودار شود، آهنگی باطنی خواهد انگیخت.
نتیجه گیری: هر عملی که توسط اعضای بدن انجام پذیرد از سمت نفس و هر عکس العملی که بدن با آن مواجه شود به تبع آن تأثیرش در نفس ظاهر خواهد شد و این تعامل حقیقی بین نفس و بدن است که در اثر این تعامل نفس سیر تزکیه خود را می پیماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the interaction of appearance and interior on self-cultivation from the perspective of psychology and theology

نویسندگان [English]

  • Maryam Ismaili 1
  • Sadra Alipour 2
  • Reza Mirzaei Sarai 3
  • Razieh Shirini 4
1 PhD student in Quran and Hadith, Department of Quran and Hadith, Faculty of Humanities, Vakhed, Urmia, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
2 Department of Islamic Education, Mako Branch, Islamic Azad University, Mako, Iran
3 Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Humanities, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
4 Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Humanities, Salmas Branch, Islamic Azad University, Salmas, Iran From the Perspective of Psychology and Theology
چکیده [English]

Introduction: A person's behavior or his look and the words he hears all affect his soul and heart, and if this speech and action is correct and in accordance with human principles and God-pleasing, its effects on self-purification and self-cultivation in a positive direction In order to acquire knowledge, it will be more. In this article, we intend to study the interaction of appearance and interior on self-cultivation from the perspective of psychology and theology with an educational and moral approach using Quranic and hadith sources as well as mysticism.
Methods: The method of work in this article is documentary and library.
Results: The effect of appearance on the interior indicates that whenever a role appears on the appearance of man, it also appears in the interior; Even if this role is accompanied by homework, and artificiality (for example, tabaki (playing the role of crying), it makes a person really cry). The embossing of the appearance on the inside is not limited to pleasing appearances, but whenever reprehensible behavior or speech is displayed on the human organs, it will evoke an esoteric melody.
Conclusion: Every action performed by the organs of the body from the side of the soul and every reaction that the body encounters will have its effect on the soul, and this is the real interaction between the soul and the body.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • appearance and interior
  • interaction of appearance and interior
  • refinement and cultivation
  • shape