اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان‌شناختی و مشکلات خواب در زنان مبتلا به سرطان پستان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 دانشیارگروه روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

4 دانشیار گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: سرطان پستان آسیب‌های روان‌شناختی، هیجانی و تعاملی فراوانی را برای زنان مبتلا در پی دارد که ضروری است با بکارگیری درمان‌های روان‌شناختی مناسب نسبت به کاهش این آسیب‌ها اقدام شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان‌شناختی و مشکلات خوابدر زنان مبتلا به سرطان پستانانجام گرفت.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء شهر اصفهان در شش ماهه تابستان و پاییز سال 1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 زن با سرطان پستان با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 زن). پس از ریزش تعداد 25 نفر در پژوهش باقی ماندند (12 نفر در گروه آزمایش و 13 نفر در گروه گواه). گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هیز و استروسهل، 2010) را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه پریشانی روان‌شناختی (کسلر و همکاران، 1989) و پرسشنامه مشکلات خواب(بویس و همکاران، 2003) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان‌شناختی و مشکلات خواب در زنان مبتلا به سرطان پستانتأثیر معنادار داشته (p <0/001) و توانسته منجر به کاهش پریشانی روان‌شناختی و مشکلات خوابدر  این زنان شود.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با بهره‌گیری از فنونی همانند کاربرد تکنیک‌های ذهنی، مشاهده خود به عنوان زمینه، تکنیک‌های گسلش شناختی، تصریح ارزش‌ها و عمل متعهدانه می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش پریشانی روان‌شناختی و مشکلات خوابدر زنان مبتلا به سرطان پستان مورد استفاده گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Psychological distress and Sleep problems in the Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Daneshnia 1
  • Hosein Davodi 2
  • Davod Taghvaei 3
  • Hassan Heidari 4
1 PhD Student in Counseling, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Khomein Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
4 Associate Professor, Counseling Department, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction and purpose: Breast cancer is followed by various psychological, emotional and interactive damages for the infected women that applying appropriate psychological therapies to decrease these damages is necessary. Therefore, the present study was conducted to investigate the effectiveness of ACT on Psychological distress and sleep problems in the women with breast cancer.
Material and methods: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest design and control group and two-month follow-up stage. The statistical population included women suffering from breast cancer who referred to Ala’ cancer control and prevention center in Isfahan in the six months of summer and autumn of 2019 and 2020. 30 women with breast cancer were selected through convenient sampling method and they were randomly replaced into experimental and control groups (each group of 15 women). After decreasing the numbers, 25 women remained (12 women in the experimental group and 13 women in the control group). The experimental group received ten ninety-minute sessions of ACT (Hays and Steroshell, 2010) during two-and-a-half months. The applied questionnaires in this study included Psychological distress questionnaire (Kessler et.al, 1995) and sleep problems (Buysse et.al, 2005). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA.
Findings: The results showed that ACT has significant effect on Psychological distress and sleep problems in the women with breast cancer (p < 0.001) and it was able to lead to the decrease of Psychological distress and sleep problems in these women.
Conclusion: According to the findings of the present study it can be concluded that ACT can be applied as an efficient therapy to decrease Psychological distress and sleep problems in the women with breast cancer through employing techniques such as applying mental techniques, observing oneself as the background, cognitive fusion techniques, stipulating values and committed actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ACT
  • Psychological distress
  • sleep problems
  • breast cancer