بررسی برخی عوامل اپیدمیولوژیک عفونت همزمانHIV-سل در بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماریهای رفتاری-عفونی مشهد (1391-1383)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار، دانشگاه آزاد اسلامی شاخه مشهد، دانشکده پزشکی، مشهد

2 بیماری های عفونی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

مقدمه: گسترش  جهانی سل به علت اپیدمی HIV/AIDS می باشد،توجه به عوامل اپیدمیولوژیک در کنترل این دوبیماری حایز اهمیت است.
 مطالعه برخی عوامل اپیدمیولوژیک عفونت همزمانHIV و سل، بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماریهای رفتاری عفونی مشهد از سال 1383-1391 است.
روش کار:دراین مطالعه مقطعی سن، جنس، شغل، محل سکونت ، تحصیلات، وضعیت تاهل، ملیت ، سابقه زندان، اعتیاد و رابطه جنسی مشکوک بررسی شد. در نهایت جداول و نمودارهای  توزیع فراوانی این عوامل رسم شد.
نتایج : 119 بیمار ایدز، 60 نفر(4/50 %)عفونت همزمان سل وایدز،85% مذکر، 15 % مونث ، 90% ساکن شهر، 10 % ساکن روستا ، 3/3 % بیماران زیر 20 سال،  35 % 21-30 سال، 3/28% 31-40 سال، 30 % 50-41 سال و 3/3 % بالای 50 سال، 81 % متاهل ،3/18 % مجرد ،7/31 % بیکار،7/26 % کارگر، 25% شغل آزاد و 7/16 % بازنشسته،محصل،سرباز وخانه دار،3/73 %دارای سابقه زندان، 60 % با سواد،40 % بی سواد،/38 % دارای رابطه جنسی مشکوک و7/81 % اعتیاد که همگی (100%)از سرنگ مشترک استفاده کرده بودند.تمام بیماران ایرانی بودند.
نتیجه گیری:اکثریت افراد مبتلا به عفونت همزمان ایدز و سل در خراسان رضوی را مردان ،جوانان در محدوده سنی 21-30سال ،افراد بیکار، سابقه زندان ،اعتیاد و روابظ جنسی مشکوک تشکیل می دهند.کنترل و ریشه کنی بیماری های ایدز و سل نیازمند عزم ملی و همکاری نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of some epidemiologic factors HIV-TB-co infection in patients referred to the infection- behavioral disorders center of Mashhad (2004-2012)

نویسندگان [English]

  • Marziye Kazerani 1
  • Fatemeh Abedi 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Mashhad Branch, School of Medicine, Mashhad
2 Islamic Azad university of medicine ,Mashhad Branch
چکیده [English]

 
HIV-TB co-infection is a major public health threat. HIV complicates every aspect of TB including presentation.
The aim of this study was the assessment of some epidemiologic factors HIV-TB co-infection in patients referred to the infection- behavioral disorders center of Mashhad (2002-2012)
 
Materials and Methods:
In this cross-sectional study, demographic information includes age, sex, occupation, residence, educational level, marital status, nationality, history of the prison, addiction and sex were gathered. Charts and Figures of drowned.
 
Results:
119 patient’s HIV/ AIDS was determined, 60 (%50/4) had HIV-TB co-infection, % 85 male and %15 female, Iranian. % 90 urban, %10 rural areas. %3.3 under 20 years, % 35 were 21-30 years, % 28/3 were 31-40 years, %30 were 41-50 years and %3.3 over 50 years of age. % 81 were married and %18.3 were single. %31.7 unemployed, % 26.7 were workers, % 25 were freelance job and % 16.7 were free-retired (students, men, and housewives). %73/3 had a history of the prison. %60 were literate and 40% were illiterate, %38/3   had suspicious sex. %81/7 had a history of addiction, %100 had shared needles.
 
Conclusions:
The majority of people infected with HIV-TB in Khorasan Razavi are men, young ،people aged 21-30 years and unemployed, prison, drug addicts and suspicious sex. Control and eradication of diseases such as AIDS and tuberculosis require national commitment and cooperation of various government and non-governmental institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tuberculosis
  • HIV
  • Coinfection
  • Epidemiology