دوره و شماره: دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400 

مقاله پژوهشی

بررسی سطح ویتامین دی در بیماران با اختلال اسپرموگرام

علیرضا اخوان رضایت؛ مریم عمادزاده؛ رامین حسین زاده؛ سلمان سلطانی


مروری بر عفونت سل نهفته در کارکنان بهداشتی و روش های تشخیصی آن در ایران

زهرا باقری؛ سامان سلیمان پور؛ کیارش قزوینی؛ سید علی اکبر شمسیان؛ فائزه ثابت


مقاله پژوهشی

بررسی همراهی عفونت هپاتیت سی (C) و بیماری لیکن پلان

وحید سپهر؛ نیوشا مختاری؛ زهرا شریفی؛ سید محمد موسوی؛ الهام صفری؛ الهه صفری؛ الناز وفادار مرادی


تأثیر تمرینات هوازی بر سلامت روان زنان یائسه غیر ورزشکار

حسن عبدی؛ سیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ لیدا غوره دان؛ رقیه عبدی پور ایزدی