ارزیابی میزان کمال گرایی در افراد خواستار تغییر جنسیت و افراد تغییر جنسیت داده مبتلا به دیسفوریای جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک قانونی، دکترای تخصصی پژوهش، عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی تهران ، تهران، ایران.

2 مدیر کل سازمان پزشکی قانونی تهران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

4 مدیر کل اداره پزشکی قانونی کل استان فارس و عضو مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور.

5 مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی کمال گرایی و مولفه های آن در افراد خواستار تغییر جنسیت و افراد تغییر جنسیت داده در مراجعین به پزشک قانونی استان فارس بود.
روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای و جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی در مراجعه کننده به اداره کل پزشکی قانونی فارس بود که وجود  اختلال دیسفوریای جنسیتی آنان توسط کمیسیون روانپزشکی اداره کل استان فارس در مورد وی محرز شده بود. نمونه پژوهش شامل 66 نفر از افراد خواستار تغییر جنسیت (38 نفر) و تغییر جنسیت داده (28 نفر) بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و پرسشنامه کمال گرایی فراست پاسخ دادند. میزان کمال گرایی 66 فرد دارای دیسفوریای جنسیتی بین 46/2 تا 11/4 بدست آمد که میانگین آن 44/0±17/3 بود. تمام زیر گزینه های کمال گرایی با هم و با نمره کل کمال گرایی دارای همبستگی با سطح معناداری 0.01 بودند. بیشترین همبستگی بین کمال گرایی و استانداردهای فردی به میزان 0.930 و کمترین میزان همبستگی بین نگرانی در مورد اشتباهات و استانداردهای فردی به میزان 0.341 بدست آمد.
در این مطالعه مشخص گردید که بین کمال گرایی و متغیر جنسیت در افراد عمل کرده و عمل نکرده همبستگی وجود نداشت. از آنجایی که این مطالعه برای اولین بار ادر جامعه ایرانی انجام شده است، نیازمند تکرار در نمونه های مختلف، با حجم نمونه بیشتر است. تا بتوان یافته های آن را با اطمینان بیشتری تفسیر نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of perfectionism in Gender Dysphoria volunteers and transgendered individuals referred to Fars province general administration of forensic medicine

نویسندگان [English]

 • mohammad zarenezhad 1
 • mehdi frozesh 2
 • nahid mahmoodi 3
 • alireza drodchi 4
 • navid kalani 5
1 Forensic Physician, PhD, Member of Forensic Medicine Research Center, Tehran Forensic Medicine Organization, Tehran, Iran.
2 Director General of Tehran Forensic Medicine Organization.
3 Master of Clinical Psychology, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran.
4 Director General of the Forensic Medicine Department of Fars Province and a member of the Research Center of the Forensic Medicine Organization.
5 Research Center for Social Components of Health System, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to compare perfectionism in transsexual demanders and transgendered individuals referred to Fars province general administration of forensic medicine. The sample consisted of 66 transsexual volunteers (38) and transgendered people (28) that by purposive sampling method were selected. To measure the variables, Frost perfectionism questionnaire was used. Perfectionism and its components were similar in both groups and on average there was no significant difference between them in perfectionism and its aspects. The perfectionism score in 66 persons was obtained between 2.46 to 4.11 with gender identity disorder was an average of 3.17 ± 0.44, respectively. All the options of perfectionism were correlated together and the total score with a significance level of 0.01. The highest correlation between perfectionism and personal standards of 0.930 and the lowest correlation between worrying about mistakes and individual standards were obtained at a rate of 0.341. Perfectionism and demographic variables showed correlation between education and transgendered people 0.37 and transgender people applying correlation there .041. The correlation between perfectionism and variable transgender people applying for jobs there and transgendered people was observed 0.39. The study showed that there was no correlation that between perfectionism and job status in individuals with sexual dysphoria. There was a relative correlation between perfectionism and variable transgendered people and transgender applicants. Since this is the first study in Iranian society, need to be replicated in larger sample size, so that its findings be interpreted with more confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perfectionism
 • Gender Dysphoria
 • transgendered
 • Forensic Medicine. Fars
 1. Sedlak CA, Boyd CJ, Lesbian G, Bisexual T. Health care services for transgender individuals: Position statement.
  Nursing Outlook. 2016.
  2. Basharat M., Tolayyan F. Comparing dimensions of interpersonal problems in people with gender Dysphoria
  transgender, not transsexuals, ordinary people. Journal of Health Psychology 2014; 3 (10): 4-17.
  3. Basharat M., Tolayyan F. Lavasani Gh. Comparison of attachment styles in persons with and those without
  Gender Dysphoria. Journal of Forensic Medicine 2012; 18 (2): 89-98.
  4. Vasegh Rahim F, Mousavi M, Raeisi, F., et al. Comparing the quality of life in patients with gender Dysphoria
  after sex reassignment surgery with normal women in Tehran in 1391. Journal of Obstetrics Gynecology and
  Infertility 2013; 16 (74): 10-9.
  5. Movahed M, Hoseinzadeh kasmani M. Relationship between Gender Dysphoria and quality of life. Social
  Welfare 2012 (11): 111-42.
  6. Flett GL, Besser A, Hewitt PL. Perfectionism, Ego Defense Styles, and Depression: A Comparison of Self‐
  Reports Versus Informant Ratings. Journal of Personality. 2005;73(5):1355-96.
  7. Flett GL, Hewitt PL, Blankstein K, O'Brien S. Perfectionism and learned resourcefulness in depression and selfesteem. Personality and Individual Differences. 1991;12(1):61-8.
  8. Frost RO, Marten P, Lahart C, Rosenblate R. The Dimensions of Perfectionism. Cognitive Therapy and
  research1990;14(5):449-68.
  9. Flett GL, Hewitt PL. Perfectionism: Theory, research, and treatment: American Psychological Association; 2002.
  10. Stryker S, Whittle S. The transgender studies reader: Taylor & Francis; 2006.
  11. Dadfar M, Dadfar R, Yekeh yazdandoost R. The personality patterns of patients with gender Dysphoria. Journal
  of Forensic Medicine 2009; 15 (2): 96-9.
  12. Javaheri F, Koochakian Z. GID & Its Social Dimensions: Review of the Phenomenon of Sexual Dissatisfaction
  in Iran. Journal of Social Science: Social Welfare.2006; 21: 265-292.
  13. Hewitt PL, Flett GL. Perfectionism in the self and social contexts: conceptualization, assessment, and association
  with psychopathology. Journal of personality and social psychology1991;60(3):456.
  14. Besharat M. Relationship of perfectionism with health and physical illness. Studies in clinical psychology
  2010; 1 (1): 42-62.
 2. 15. Basharat M, Joshanlo M, Joshanloo M, Mir Zamani S. The relationship between attachment style and negative
  and positive perfectionism. Journal of Educational Psychology2005; 1 (1): 57-73.
  16.Burgess A, DiBartolo P, Rendón M. Can the Frost Multidimensional Perfectionism Scale Assess
  Perfeccionismo? Psychological assessment. 2016.
  17.Ola C, McGuire JK. A qualitatiave analysis of transgender youth: body dissatisfaction vs. body satisfaction.
  2012.
  18. Ettner R, Monstrey S, Coleman E. Principles of transgender medicine and surgery: Routledge; 2016.
  19. Muezzin S, Zadflah P, Strainer M. Comparison of The Activity of Brain System/ Behavioral Aspects of
  Perfectionism in Coronary Heart Disease and Healthy Subjects. Journal of Behavioral Sciences2009;3(2): 113-119.
  20. Wu KD, Cortesi GT. Reletions between perfectionism and obsessive-compulsive symptoms: examination of
  specificity among the dimensions. J Anxiety Disord2009; (23):393-400.
  21. Besharat A, Husseini A. Oriented perfectionism and Competitive Anxiety in Athletes. Psychology
  Developmental 2012; 9(33): 15-25.
  22. Bakhshipoor Roodsari Abbas, T. Hashemi Nosrat Abad, Nekounam Mohammad Sadiq. Comparing the
  intolerance of uncertainty and perfectionism in patients with impaired and normal people Obsessive compulsive
  disorder. Journal of Clinical Psychiatry 2014; 1 (25): 51-41.