تاثیر مصرف مکمل جینسنگ بر پاسخ برخی شاخص های عملکرد سیستم ایمنی به ورزش هوازی وامانده ساز در مردان جوان فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: فعالیت ورزشی با شدت متوسط موجب تقویت سیستم ایمنی می شود، در حالی که ورزش شدید می تواند عملکرد سیستم ایمنی بدن را کاهش دهد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر مکمل سازی جینسنگ بر شاخص های عملکرد سیستم ایمنی پس از ورزش هوازی وامانده ساز در مردان جوان  فعاال بود.
روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی 20 دانشجوی پسر فعال با میانگین سن  5/2±8/21 سال به شکل تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی های گروه تجربی و کنترل به ترتیب روزانه 1036 میلی گرم مکمل جینسنگ یا دارونما (دکستروز) را به مدت 10 روز مصرف کردند. همه آزمودنی ها پس از دوره مکمل سازی در آزمون هوازی شاتل ران شرکت کردند. سطوح سرمی ایمونوگلوبولین های A، G، M و کورتیزول در سه مرحله پایه، پس از  مکمل سازی و بلافاصله پس از آزمون ورزشی اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس در اندازه گیری های تکراری انجام شد.
نتایج: پس از آزمون هوازی وامانده ساز تفاوت معنی داری در سطوح سرمی ایمونوگلوبولین A (73/0 p=) ، ایمونوگلوبولین G (86/0 p=)،  ایمونوگلوبولین M (42/0p=) و هورمون کورتیزول (96/0 p=)  بین دو گروه تجربی و کنترل وجود نداشت.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که مکمل سازی کوتاه مدت جینسنگ بر پاسخ شاخص های عملکرد سیستم ایمنی به ورزش هوازی وامانده ساز در مردان جوان فعال تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of ginseng supplement consumption on the response of some immune system function indices to exhaustive aerobic exercise in active young males

نویسندگان [English]

  • Amir Abbas Ghanbari Zarandi
  • Davood Khorshidi
Department of Exercise Physiology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Moderate-intensity exercise boosts immune system, while intense exercise can reduce the immune system function. The purpose of this study was to investigate the effect of ginseng supplementation on immune system function indices after exhaustive aerobic exercise.   
Methods: In this semi-experimental study, 20 active male students with the mean age of 21.8±2.5 years were randomly divided into experimental (n=10) and control (n=10) groups. Subjects of the experimental and control groups respectively received 1036 mg of ginseng supplement or placebo (dextrose) daily for ten days. All subjects were participated in the aerobic shuttle run test after supplementation period. SerumIgA, IgG, IgM and cortisol levels were measured in three phases; baseline, after supplementation and after aerobic exercise test. Data were analyzed by repeated measure ANOVA.
Results: There were no significant differences in serum levels of IgA (P=0.73), IgG (P=0.86), IgM (P=0.42) and cortisol (P=0.96) between experimental and control groups following exhaustive aerobic exercise test.
Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that short-term ginseng supplementation has no effect on the response of immune system function indices to exhaustive aerobic exercise in young males.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exhaustive Exercise
  • Ginseng
  • Immunoglobulin
  • Cortisol