بررسی خطاهای پزشکی در بخش های زنان و زایمان: یک مطالعه توصیفی- مقطعی بین سال های 1381 تا 1397 در شهرستان جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 پزشک قانونی، مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس، مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

5 استادیار، مرکز تحقیقات سلامت و بیماری‌های زنان، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

چکیده:
مقدمه: قصور در پزشکی اقدامی است که یک متخصص پزشکی یا مراقبت های بهداشتی انجام داده و از استانداردها در حرفه اش منحرف می شود و باعث آسیب به بیمار می شود. در این میان قصور پزشکی در رشته زنان و زایمان بخش گسترده ای از شکایات علیه پزشکان را شامل می شود که پیشگیری از وقوع این نوع قصور  نیازمند درک اپیدمیولوژی ان می باشد. در این مطالعه نیز بررسی خطاهای پزشکی در بخش های زنان و زایمان شهرستان جهرم پرداخته شد.
روش: مطالعه مقطعی- توصیفی حاضر به بررسی خطاهای پزشکی مربوط به پرونده های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی جهرم در بخشهای زنان و زایمان بین سال های 1381 تا 1397 پرداخت. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه و استفاده از اطلاعات موجود در پرونده های موجود در کمیسیون پزشکی اداره کل پزشکی قانونی شهرستان جهرم بود. اطلاعات در نرم افزار SPSS تحلیل گردیدند.
نتایج: 16 مورد شکایت در بازه زمانی مورد نظر بر علیه متخصصان زنان ادعا گردیده بود؛ که تعداد 14 پرونده (35/82 درصد) مربوط به زایمان، 1 پرونده  (88/5 درصد) مربوط به عفونت تناسلی و 1 پرونده (88/5 درصد) مربوط به تومور سینه بود.  میانگین سن افراد شاکی برابر 29.81 بود. جوان ترین شاکی 24 سال و مسن ترین 45 سال سن داشتند. رای صادر شده برای 9 مورد (94/52 درصد) از شکایات منجر به اثبات عدم قصور، 3 مورد (64/17 درصد) نشان دهنده بی مبالاتی متخصص زنان و زایمان، 2 مورد (76/11 درصد) قرار منع تعقیب مشمول مرور زمان، 1 مورد (88/5 درصد) منجر به توبیخ کتبی متخصص زنان و زایمان و 1 مورد (88/5 درصد) رضایت شاکی به متخصص زنان و زایمان بود. در سه مورد بی مبالاتی رخ داده، یک مورد مربوط به جا گذاشتن وسایل عمل جراحی در حین عمل سزارین، یک مورد مربوط به فوت نوزاد حین زایمان و یک مورد مربوط به عدم تشخیص تومور سینه بود.
نتیجه گیری: اکثر اتهامات قصور پزشکی در پرونده های علیه متخصص زنان و زایمان، مربوط به مدیریت زایمان است. این موضوع لزوم ارائه دوره هایی بر اساس کیس های پیچیده منجر به شکایات برای کادر درمان بخش های زنان و زایمان را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of medical errors in obstetrics and gynecology wards: A Descriptive cross-sectional study between 2002 and 2018 in Jahrom city

نویسندگان [English]

 • mohammad zarenezhad 1
 • farshid javdani 2
 • naser hatami 2
 • alireza dorodchi 3
 • Navid Kalani 4
 • Mahshid Alborzi 5
1 Forensic Medicine Research Center, Forensic Medicine Organization, Tehran, Iran.
2 Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
3 MD, Iranian legal Medicine Research Center, legal Medicine Organization, Tehran, Iran
4 Clinical Research Development Unit (CRDU), Peymanieh Hospital, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
5 Women’s Health and Disease Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
Introduction:
Medical malpractice is an act committed by a medical or healthcare professional who deviates from the standards in his or her profession and causes harm to the patient. Meanwhile, medical malpractice in the field of obstetrics and gynecology includes a wide range of complaints against physicians, and prevention of this type of malpractice requires an understanding of its epidemiology. In this study, medical errors in gynecology and obstetrics departments of Jahrom city were investigated.
Method:
A cross-sectional-descriptive study was conducted to investigate medical errors related to referral cases to Jahrom Forensic Medicine Organization in the gynecology and obstetrics departments between 2002 and 2018. The method of data collection was based on the questionnaire and the use of the information in the files in the medical commission of the General Directorate of Forensic Medicine of Jahrom city. The data were analyzed in SPSS software.
Results:
Sixteen complaints have been lodged against Obstetrician and gynecologist specialists in the evaluated period; Of the 14 cases (82.35%) related to childbirth, 1 case (5.88%) was related to genital infection and 1 case (5.88%) was related to breast tumor. The average age of the plaintiffs was 29.81. The youngest complainant was 24 years old and the oldest was 45 years old. Votes issued for 9 cases (52.94%) of complaints leading to failure to prove negligence, 3 cases (17.64%) indicating negligence of obstetrician and gynecologist, 2 cases (11.76%) of the ban on prosecution due to the time, 1 case (5.88%) resulted in a written cautation to gynecologist and 1 case (5.88%) resulted in the plaintiff's consent to the obstetrician. There were three cases of negligence, one involving the placement of surgical instruments during a cesarean section, one involving the death of a baby during childbirth, and one involving the absence of a diagnosis of a breast tumor.
Conclusion:
Most of the medical malpractice charges in cases against obstetricians and gynecologists are related to labor management. This demonstrates the need to provide courses based on complex cases leading to complaints for the obstetrics and gynecology department.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical malpractice
 • Medical Error
 • Complaint
 • Obstetrics and Gynecology
 • Infant
 • Maternal death