بررسی سطح ویتامین دی در بیماران با اختلال اسپرموگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار پزشکی اجتماعی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

چکیده:
صرفنظر از بالا بودن هزینه‌های درمان ناباروری و عدم دسترسی بسیاری از زوج‌ها به درمانهای پیشرفته، می‌توان به نقش ناباروری در بروز مشکلات روانشناختی نیز اشاره نمود. با توجه به اثرات احتمالی مطرح شده ویتامین دی بر ویژگی های اسپرم رابطه‌ی هدفمند بین این دو مقوله می‌تواند کمک شایانی به نظام سلامت جامعه کند. این مطالعه باهدف بررسی سطح ویتامین دی در بیماران با اختلال اسپرموگرام و مقایسه آن با گروه کنترل صورت گرفت.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی ۱۱۴ نفر بیماران که شامل دو گروه ۵۷ نفره کنترل و نابارور در بازه سنی ۲۰ تا ۵۹ سال بودند. گروه نابارور مردانی با اختلال باروری بودند و کنترل مردان باروری دارای حداقل یک فرزند کمتر از ۵ سال داشتند. اسپرموگرام و سطح ویتامین-دی و فاکتورهای هورمونی مانندLH ,FSH تستوسترون در هر دو گروه کنترل و نابارور بررسی شد.
نتایج: پارامترهای تعداد اسپرم و تحرک اسپرم و شکل اسپرم و ویتامین دی بین دو گروه تفاوت معنادار داشتند(p <0.001). در جامعه کلی سطح سرمی ویتامین دی با تعداد  (p=0.021)و تحرک اسپرم(p <0.001) و تستوسترون(P=0.025) همبستگی معنی دار و مستقیم داشت.
نتیجه گیری: در این مطالعه نتایج مجموعاً مطرح کننده ارتباط ویتامین دی با کیفیت اسپرم در مردان است. لذا درمان کمبود ویتامین دی در مردان می تواند یک راه حل رو برای کاهش اختلال ناباروری در مردان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of vitamin D levels using spermogram selection

نویسندگان [English]

  • Alireza Akhavanrezayat 1
  • Emadzadeh Maryam 2
  • Ramin Hosseinzadeh 3
  • salman soltani 1
1 Assistant Professor, Department of Urology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Community Medicine, Clinical Research Development Unit, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 General Physician of Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction: Despite the high costs of infertility treatment and the lack of access to advanced treatment for many couples, the role of infertility in the occurrence of psychological and social problems can also be mentioned.
Considering the possible effects of vitamin D on the characteristics of sperm, a purposeful relationship between these two categories can be of great help to the community health system. The aim of this study was to evaluate the level of vitamin D in patients with spermogram disorder and compare it with the control group.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 114 patients were divided into two groups of 57 controls and infertile in the age range of 20 to 59 years and the infertile group were men with fertility disorders.The control group included fertile men with at least one child under the age of 5. Spermograms and levels of vitamin-D and hormonal factors such as LH and FSH, testosterone in both control and infertile groups were evaluated and comparisons were made between the two groups.
Results: Sperm count parameters and sperm motility and sperm shape Vitamin D were a significant difference between the two groups (P <0.001). It was also found that vitamin D had a significant and direct correlation with testosterone in the patient group (P = 0.001).
Conclusion: These results suggest the possible relationship between vitamin D and sperm quality in men. Therefore, treatment of vitamin D deficiency in men can be a solution to reduce infertility disorder in men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin D
  • Spermogram
  • Infertility