بررسی تأثیر نوروفیدبک آلفا بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی استثنایی، دانشکده روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی سبب نقص در پردازش‌های روان‌شناختی، هیجانی و شناختی کودکان می‌شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوروفیدبک آلفا بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان پسر دبستانی مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی در سال 1398 بودند که به کلینیک‌های روان‌پزشکی و روان‌شناسی مشهد مراجعه کرده بودند. در این پژوهش تعداد 14 کودک دبستانی مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و کنترل گمارده شدند (در هر گروه 7 کودک). کودکان حاضر در گروه آزمایش به مدت 30 جلسه طی دو ماه و نیم تحت درمان نوروفیدبک قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه‌‌های اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی کانرز فرم والدین و آزمون عملکرد مداوم استفاده شد. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر با استفاده از نرم افزار آماری 23SPSSتجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که نوروفیدبک آلفا بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی تأثیر معنادار دارد (p <0/001). بدین صورت که این درمان توانسته منجر به بهبود کارکردهای اجرایی این کودکان شود.
 نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، درمان نوروفیدبک با ارائه بازخوردهای زیستی و آگاهی افراد نسبت به پردازش‌های ذهنی و شناختی، می‌تواند یک درمان کارآمد جهت بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی به شمار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Alpha Neurofeedback on the Executive Functions of the Children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

 • razieh kiani zadeh 1
 • Manaz Estaki 2
 • Fariba Hasani 3
1 PhD Student of Psychology, Tehran central branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of neuropsychology, Tehran central branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Tehran central branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and purpose: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) causes defect in the children’s psychological, emotional and cognitive processes. Therefore, the present study was conducted aiming to investigate the effect of alpha neurofeedback on the executive functions of the children with ADHD.
Material and methods: the research method was quasi-experimental in pretest, posttest design with control group and two-month follow-up stage. The statistical population of the study included male children with ADHD in 2020 who referred to psychiatry and psychology clinics in Mashhad. 14 primary school children with ADHD were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 7). The children in the experimental group took 30 sessions of neurofeedback therapy during two-and-a-half months. Conners’ ADHDH questionnaires, parents form, and continuous performance test were used in the current study. The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA via SPSS23 statistical software.
Findings: the results showed that alpha neurofeedback has significant effect on the executive function of the children with ADHD (p < 0.001) in a way that this therapy was able to lead to the improvement of the executive functions in these children.
Conclusion: according to the results of the present study, neurofeedback can be considered an efficient therapy to improve executive functions of the children with ADHD through offering biologic feedbacks and the people’s knowledge in mental and cognitive processes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ADHD
 • executive functions
 • alpha neurofeedback
 1. Esbaghi, M., Arjamandania, A.A., Rahmanian, M., Esbaghi, A. (2015). Comparing the effectiveness of neurofeedback training and neurofeedback along with cognitive rehabilitation in improving children with attention deficit hyperactivity disorder, Journal of Neuropsychology, 2(3), 75-88.
 2. Aminnasab, V., Banijamali, S., Hatami, H.R. (2017). Effectiveness of perceptual motor games training on social adaptation, motor skills and reduction of symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder in 5- and 6-year-old preschool children. Scientific Research Quarterly of Psychological Sciences, 17(72): 883-892.
 3. Hajjaforosh, A., Faruzandeh, A., Mirhosseini, H., Abedi, A. (2017). Comparison of the effect of neurofeedback and neurofeedback along with Barclay's parenting training on the dimensions of attention and auditory perception of children with attention deficit hyperactivity disorder, Ibn Sina Journal of Clinical Medicine, 25(3), 142-150.
 4. Dasht-e-Zorgi, Z., Dadash Pourahanger, M., Amin al-Sharia, S., Ashuri, J., Alizadeh, M. (2016). The effect of neurofeedback training on sustained attention and working memory in elementary school boys with attention deficit/hyperactivity disorder, Shafai Khatam Neurosciences, 5(4), 5-13.
 5. Rajabi, S., Moradi, N. (2016). The effectiveness of neurofeedback in combination with cognitive games on reducing the behavioral symptoms of children with attention deficit/hyperactivity disorder, applied psychological research, 8(4), 13-36.
 6. Shahim, S., Mehrangiz, L., Yousefi, F. (1386). Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder in primary school children, Journal of Iranian Children's Diseases, 17(2): 216-216.
 7. Nemati, Sh., Alizadeh, H. (2016). Evaluating the effectiveness of neurofeedback in the treatment of attention deficit/hyperactivity disorder: a review study, Psychology Quarterly of Exceptional People, 7(28), 1-20.
 8. Nourizadeh, N., Mikayili Mani, F., Rostami, R. (2014). The effectiveness of neurofeedback training on cognitive processing of children with attention deficit/hyperactivity disorder, Journal of School Psychology, 4(3), 119-136.
 9. Niknasab, F., Sheikh, M., Tahtahtalab, R. (2017). The effect of neurofeedback training and play therapy on the symptoms of children with attention deficit hyperactivity disorder, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(4), 563-571.Arya, A., Agarwal, V., Yadav, S., Gupta, P.K., Agarwa, M. (2015). A study of pathway of care in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder, Asian Journal of Psychiatry, 17: 10–15.
 10. Berenguer, C., Roselló, B., Colomer, C., Baixauli, I., Miranda, A.(2018). Children with autism and attention deficit hyperactivity disorder. Relationships between symptoms and executive function, theory of mind, and behavioral problems. Research in Developmental Disabilities, 83: 260-269.
 11. Bluschke, A., Friedrich, J., Schreiter, M.L., Roessner, V., Beste, C. (2018). A comparative study on the neurophysiological mechanisms underlying effects of methylphenidate and neurofeedback on inhibitory control in attention deficit hyperactivity disorder. NeuroImage: Clinical, 20, 1191-1203.
 12. Brock, S.E., Clinton, A. (2007). Diagnosis of attention deficit/ hyperactivity disorder (AD/HD) in childhood: A review of the literature. The California School Psychologist, 12(1), 73-91.
 13. Callahan, B.L., Bierstone, D., Stuss, D.T., Black, S.E. (2017). Adult ADHD: Risk factor for dementia or phenotypic mimic? Frontiers in Aging Neuroscience, 9(260), 1-15
 14. Cheon, E.J., Koo, B.H., Seo, W.S., Lee, J.Y., Choi, J.H., Song, S.H. (2015). Effects of neurofeedback on adult patients with psychiatric disorders in a naturalistic setting. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 40(1):17-24.
 15. Cortese, S., Ferrin, M.,  Brandeis, D., Holtmann, M., Aggensteiner, P., Daley, D., Santosh, P., Simonoff, E., Stevenson, J., Stringaris, R., Sonuga-Barke, E.J.S. (2016). Neurofeedback for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Meta-Analysis of Clinical and Neuropsychological Outcomes From Randomized Controlled Trials. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55(6), 444-455.
 16. De Bruijn, A.G.M., Hartman, E., Kostons , D., Visscher, C., Bosker, R.J.(2018). Exploring the relations among physical fitness, executive functioning, and low academic achievement. Journal of Experimental Child Psychology, 167: 204-221.
 17. Escolano, C., Navarro-Gil, M., Garcia-Campayo, J., Minguez, J. (2013). EEG-based upper-alpha neurofeedback for cognitive enhancement in major depressive disorder: a preliminary, uncontrolled study. 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC).
 18. Gorlin, R.I.,  Dalrymple, K., Chelminski, I., Zimmerman, M.(2016). Reliability and validity of a semi-structured DSM-based diagnostic interview module for the assessment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in adult psychiatric outpatients, Psychiatry Research, 242(30):s 46–53.
 19. Guney, E., Buyuktaskin, D., Torun, Y.T., Arslan, B., Gulbahar, O., Ozaslan, A., Taner, Y.I., Iseri, E.(2019). Increased serum thioredoxin levels are not correlated with executive functions in children with attention deficit hyperactivity disorder. Neuroscience Letters, 705, 118-123.
 20. Hawkey, E.J.,  Tillman, R., Luby, J.L., Barch, D.M.(2018). Preschool Executive Function Predicts Childhood Resting-State Functional Connectivity and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Depression. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 3(11): 927-936.
 21. Hill, C.M., Bucks, R.S., Kennedy, C.R., Harrison, D., Carroll, A., Upton, N., Hogan, A.M.(2017). Hearing loss mediates executive function impairment in sleep-disordered breathing. Sleep Medicine, 34: 18-23.
 22. Kim, S., Park, J., Kim, H., Pan, Z., Lee, Y., McIntyre, R. (2019). The relationship between smartphone addiction and symptoms of depression, anxiety, and attention-deficit/hyperactivity in South Korean adolescents. Ann Gen Psychiatry,18, 1-8.
 23. Kline, G., Honaker, J., Joseph, A., Scheve, k. (2001). Analyzing Incomplete Political Science Data: An Alternative Algorithm for Multiple Imputation. American Political Science Review, 95, 49-69.
 24. Kober, S.E., Pinter, D., Enzinger, C., Damulina, A., Duckstein, H., Fuchs, S., Neuper, C., Wood, G.(2019). Self-regulation of brain activity and its effect on cognitive function in patients with multiple sclerosis – First insights from an interventional study using neurofeedback. Clinical Neurophysiology, 130(11), 2124-2131.
 25. Luctkar-Flude, M., Groll, D., Tyerman, J.(2017). Using neurofeedback to manage long-term symptoms in cancer survivors: Results of a survey of neurofeedback providers. European Journal of Integrative Medicine, 12, 172-176.
 26. Luo, Y., Weibman, D., Halperin, J.M.,  Li, X.(2019). A Review of Heterogeneity in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Frontal Human Neuroscience, 11(13), 42-48.
 27. Magnin, E., Maurs, C.(2017). Attention-deficit/hyperactivity disorder during adulthood. Revue Neurologique, 173(7): 506-515.
 28. Marceau, E.M., Kelly, P.J., Solowij, N.(2018). The relationship between executive functions and emotion regulation in females attending therapeutic community treatment for substance use disorder. Drug and Alcohol Dependence, 182: 58-66.
 29. Mayer , K., Blume , F., Wyckoff, S.N., Brokmeier, L.L., Strehl, U. (2016). Neurofeedback of slow cortical potentials as a treatment for adults with Attention Deficit-/Hyperactivity Disorder. Clinical Neurophysiology, 127(2), 1374-1386.
 30. Pierre, M., Cogez, J., Lebain, P., Loisel, N., Lalevée, C., Bonnet, A.L., De La Sayette, V., Viader, F.(2019). Detection of adult attention deficit hyperactivity disorder with cognitive complaint: Experience of a French memory center. Revue Neurologique, 175(6), 358-366.
 31. Rief, W. (2017). Neurofeedback in adults with attention-deficit hyperactivity disorder. The Lancet Psychiatry, 4(9), 650-651.
 32. Stabouli, S., Gidaris, D., Printza, N., Dotis, J., Papadimitriou, E., Chrysaidou, K., Papachristou, F., Zafeiriou, D.(2019). Sleep disorders and executive function in children and adolescents with chronic kidney disease. Sleep Medicine, 55: 33-39.
 33. Wang, S., Lin, I., Fan, S., Tsai, Y., Yen, C., Yeh, Y., Huang, M., Lee, Y., Chiu, N., Hung, C., Wang, P., Liu, T., Lin, H.(2019). The effects of alpha asymmetry and high-beta down-training neurofeedback for patients with the major depressive disorder and anxiety symptoms. Journal of Affective Disorders, 257, 287-296.
 34. Yarmolovsky, J., Szware, T., Schwarte, M., Tirosh, E., Geva, R. 2017. Hot executive control and response to a stimulant in a double-blind randomized trial in children with ADHD. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 276 (1): 73-82.
 35. Zhong, S., Wang, Y., Lai, S., Liu, T., Liao, X., GChen, G., Jia, Y.(2018). Associations between executive function impairment and biochemical abnormalities in bipolar disorder with suicidal ideation. Journal of Affective Disorders, 241: 282-290.