مروری بر عفونت سل نهفته در کارکنان بهداشتی و روش های تشخیصی آن در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار میکروب شناسی پزشکی، گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار میکروب شناسی پزشکی، گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار انگل شناسی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 کارشناس ارشد زیست شناسی، آزمایشگاه رفرانس سل شمال شرق کشور، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
بیماری سل یکی از مهمترین عفونت های قابل انتقال در بخش های سیستم بهداشتی می­باشد. اطلاع از وجود یا عدم وجود این بیماری در کارکنان بهداشتی که می­تواند به صورت نهفته [Latent tuberculosis infection (LTBI)] در بدن فرد باقی بماند، به سیستم بهداشتی کمک می­کند تا با شناسایی زود هنگام عفونت سل و استفاده به موقع از کموپروفیلاکسی از بروز بیماری جلوگیری نمایند. به همین دلیل تمامی دانشگاه­هـای معتبـر دنیا و اغلب مراکز بهداشتی و درمانی، برنامه هـایی را بـرای جلوگیری از ابتلای این افراد بـه این بیمـاری پیش بینی کرده اند که در آن جوانب مختلـف از جملـه پیشگیری قبل و پس از تماس لحاظ شده اسـت .در این برنامه ها، تست پوستی توبرکولین (TST) جهت بررسی وجود سل نهفته به عنوان روش استاندارد برای تشخیص می باشد. از آنجایی که عوامل مختلفی روی نتایج تست TST تاثیر میگذارند این تست نمی­تواند جواب قطعی برای عفونت در فرد باشد. بنابراین، در تست دیگری به نام IGRA (Interferon γ Release Assay) و یا تست QFT (QuantiFERON-TB Gold In tube) که میزان اینترفرون گامای ترشح شده از لنفوسیت­های تحریک شده با آنتی­ژن­های اختصاصی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس سنجیده می شود به صورت اختصاصی تر می­توان سل نهفته را بررسی کرد. بنابراین در مطالعه مروری حاضر علاوه بر بررسی تست های در دسترس برای بررسی سل نهفته، نتایج مطالعات مختلف انجام شده در کشور به منظور ارزیابی میزان تشخیص سل نهفته در کارکنان بهداشتی در مراکز مختلف تشخیصی و درمانی، بررسی و مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Occupational Tuberculosis and Its Diagnostic Methods in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Bagheri 1
  • Saman Soleimanpour 2
  • Kiarash Ghazvini 3
  • Seyed Aliakbar Shamsian 4
  • Faezeh Sabet 5
1 Master student of medical microbiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Medical Microbiology, Department of Microbiology and Virology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Medical Microbiology, Department of Microbiology and Virology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate Professor of Parasitology, Department of Parasitology and Mycology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Master of Biology, Northeast Tuberculosis Reference Laboratory, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Tuberculosis is one of the most important communicable infections in the health system. Knowing the presence or absence of the disease in health workers who can remain latent [LTBI] helps the health system by early detection of TB infection and timely use Prevent chemoprophylaxis from occurring. For this reason, all prestigious universities in the world and most health care centers have developed programs to prevent these people from developing the disease, including various aspects of prevention including before and after contact. These programs are tuberculin skin test (TST) to check for the presence of occult tuberculosis as a standard method of diagnosis. Since various factors influence the results of the TST test, this test may not be the definitive answer for infection in the individual. Therefore, in another test called IGRA (Interferon γ Release Assay) or QFT test (QuantiFERON-TB Gold In tube), the level of interferon gamma secreted by lymphocytes stimulated with specific Mycobacterium tuberculosis antigens is measured. More specifically, latent TB can be examined. Therefore, in this review study, in addition to reviewing available tests for latent tuberculosis, the results of various studies conducted in the country to evaluate the latency of latent tuberculosis among health workers in different diagnostic and treatment centers are compared.