تأثیر شخصیت کنشگرا بر عملکرد شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی،واحد تبریز،دانشگاه آزاداسلامی،تبریز،ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه تربیت بدنی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

چکیده

مقدمه
عملکرد شغلی کارکنان ‌همواره تحت تأثیر سازه­های مختلفی قرار گرفته است. بر همین اساس مطالعه حاضر به تدوین تأثیر شخصیت کنشگرا بر عملکرد شغلی کارکنان فدراسیون فوتبال کشور پرداخت.
روش کار
این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی همبستگی بوده که به لحاظ هدف از تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان رسمی فدراسیون فوتبال کشور و هیئت‌های ورزشی استان­هایی که در لیگ برتر کشور تیم دارند تشکیل دادند که با توجه به جامعه موردنظر تعداد 310 نفر به‌صورت کل شمار به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه­گیری مطالعه پرسشنامه­ها­ی عملکرد شغلی پاترسون (2008) و پرسشنامه شخصیت کنشگرا بتمن و کرانت (1993) بود که پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی موردبررسی قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی انجام گرفت.
نتایج
نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش نشان داد که شخصیت کنشگرا به‌صورت مثبت و مستقیم می­توانند بر عملکرد شغلی کارکنان فدراسیون فوتبال کشور مؤثر باشد. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری پژوهش مورد تأیید قرار گرفت (۴۴۱/0=GOF) و نشان داد که متغیر شخصیت کنشگرا می‌تواند عملکرد شغلی را تقویت نماید.
نتیجه گیری
تلاش در جهت بهبود عملکرد نیروی انسانی و به‌طورکلی سازمان، یکی از وظایف مهم مدیران در هر سازمانی بوده و بر اساس نتایج این مطالعه می­توان گفت اگر کارکنان فدراسیون فوتبال کشور دارای شخصیت کنشگرا باشند احتمال بهبود عملکرد شغلی آنها و در کل آن سازمان نیز بیشتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of proactive personality on job performance

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ekrami Kivaj 1
  • Hamid Janani 2
  • Jafar Barghi Moghadam 3
  • Mohammad Rahim Najafzadeh 3
1 Ph.d student of sport management, Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University,Tabriz, Iran
2 Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran (Corresponding Author)
3 Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Employee job performance has always been influenced by various structures. Accordingly, the present study dealt with the effect of proactive personality on the job performance of the football federation staff of the country.

Materials and Methods: This study was a descriptive correlational study that was applied in terms of purpose. The statistical population of the present study consisted of the official staff of the Football Federation of the country and the sports delegations of the provinces that have teams in the country's premier league. According to the target population, 310 people were selected as a statistical sample. The measurement tools were Patterson (2008) Job Performance Questionnaire and Batman and Krant (1993) Proactive Personality Questionnaire, which were Validated Cronbach's alpha test and validity using confirmatory factor analysis. Data analysis was performed using structural equation modeling with partial least squares method.
Results: The results of the study showed that proactive personality can positively and directly affect the job performance of the employees of the Football Federation. Also, the results of the structural equation model of the research were confirmed (GOF = 0.441) and showed that the proactive personality variable can enhance job performance.
Conclusion: Efforts to improve the performance of human resources and the organization in general, is one of the important tasks of managers in any organization and based on the results of this study can be said that if the employees of the Football Federation have an proactive personality, the possibility of improving their job performance and the organization as a whole will be more.