بررسی همراهی عفونت هپاتیت سی (C) و بیماری لیکن پلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

3 مربی پرستاری،گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامائی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد ایران

4 استادیار ،گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

5 دانشجوی پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامائی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد ایران

6 گروه فوریت‎های پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: ویروس هپاتیت سی (HCV) به عنوان عامل مهمی در ایجاد بیماری های مزمن کبدی و کارسینوم سلول های کبدی شناخته شده است. لیکن پلان یکی از تظاهر خارج کبدی عفونت ویروس هپاتیت سی است ، هدف از مطالعه ما بررسی همراهی عفونت هپاتیت سی و بیماری لیکن پلان می باشد.
روش کار: این مطالعه مورد شاهدی بر روی 106 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان 22 بهمن در فاصله زمانی سال 96 تا 97 انجام شده است.  گروه بیمار شامل 53 بیمار مبتلا به لیکن پلان و  گروه شاهد شامل 53 بیمار فاقد لیکن پلان که به مقاصد زیبایی مراجعه کرده بودند  ، می باشد. پس از اخذ رضایت آگاهانه،  در هر دو گروه مورد و شاهد آزمایش آنتی ویروس هپاتیت C انجام گرفت. در موارد مثبت، جهت تایید عفونت، آزمایش واکنش زنجیره پلی مراز ویروس هپاتیت سی((HCV.PCRانجام شد. اطلاعات بیماران از طریق چک لیست جمع آوری شد و با نرم افزار  SPSSv24 آنالیز گردید.
نتایج:  در این مطالعه ۵۵ نفر زن(۵۱.۹٪) و ۵۱ نفر مرد (۴۸.۱٪) بودند و میانگین سنی 8/7±2/31 سال بود. در ۵۳ بیمار مبتلا به لیکن پلان ۱ نفر(۱.۹٪) و در گروه شاهد ۳نفر(۵.۷٪) از نظر ویروس هپاتیت سی مثبت بودند. تفاوت معناداری بین دو گروه مورد و شاهد در عفونت هپاتیت سی وجود نداشت (618/0 =P).
نتیجه گیری: با توجه به اینکه تفاوت معناداری بین گروه شاهد و مورد مشاهده نشد؛ بنابراین بررسی روتین آنتی بادی هپاتیت سی (C) در همه ی بیماران لیکن پلان ضروری نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the association of hepatitis C infection and Lichen planus disease

نویسندگان [English]

 • Vahid Sepehr 1
 • Niusha Mokhtari 2
 • Zahra Sharifi 3
 • Seyed Mohammad Mousavi 4
 • Elham Safari 5
 • Elahe Safari 5
 • Elnaz vafadar moradi 6
1 Assistant Professor, Dermatology Department, Faculty of Medicine, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Medical Student, Faculty of Medicine, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Master of Nursing , Faculty of Nursing ,Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Nursing Student, Faculty of Nursing ,Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
6 Department of Emergency Medicine, Faculty Of Medicine, Mashhad university of Medical Science, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Hepatitis C virus (HCV) is an important factor in the development of chronic liver disease and liver cell carcinoma.  Lichen planus is an extrahepatic manifestation of hepatitis C virus infection, the aim of our study was to investigate the association between hepatitis C infection and Lichen planus disease.
Materials& Methods: This case-control study was performed on 106 patients referred to the dermatology clinic of 22 Bahman Hospital between 1396 and 1397. The patient group consisted of 53 patients with lichen planus and the control group consisted of 53 patients without lichen planus who had referred for cosmetic purposes. After obtaining informed consent, hepatitis C antivirus test was performed in both case and control groups. In positive cases, hepatitis C virus polymerase chain reaction (HCV.PCR) test was performed to confirm the infection. Patients' information was collected through a checklist and analyzed by SPSSv24 software.
Results: The study included 55 women (51.9%) and 51 men (48.1%). The mean age was 31.2 ± 7.8 years. In 53 patients with Lichen Plan, 1 person (1.9%) and in the control group, 3 patients (5.7%) were positive for hepatitis C virus. There was no significant difference between the two groups of cases and control in hepatitis C infection (P = 0.618).
Conclusion: It seems that there was no significant difference between the control group and the case; therefore, routine testing of hepatitis C antibodies is not necessary in all patients with lichen planus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infection
 • Lichen Planus
 • Hepatitis C
 1. Little JW. Dental management of the medically compromised patient: Mosby; 1997.
  2. Konidena A, Pavani B. Hepatitis C virus infection in patients with oral lichen planus. Nigerian journal of clinical
  practice. 2011; 14(2):228-31.
  3. Organization WH. Consolidated strategic information guidelines for viral hepatitis planning and tracking progress
  towards elimination: web annex 2: template protocol for surveys to estimate the prevalence of biomarkers of infection
  with the hepatitis viruses. World Health Organization; 2019.
  4. Wakita T, Pietschmann T, Kato T, Date T, Miyamoto M, Zhao Z, et al. Production of infectious hepatitis C virus in
  tissue culture from a cloned viral genome. Nature medicine. 2005; 11(7):791-6.
  5. GHEORGHE C, MIHAI L, PARLATESCU I, TOVARU S. Association of oral lichen planus with chronic C
  hepatitis. Review of the data in literature. Maedica. 2014; 9(1):98.
  6. Hasan S. Lichen planus of lip–Report of a rare case with review of literature. Journal of Family Medicine and
  Primary Care. 2019; 8(3):1269.
  7. Birkenfeld S, Dreiher J, Weitzman D, Cohen A. A study on the association with hepatitis B and hepatitis C in 1557
  patients with lichen planus. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2011; 25(4):436-40.
  8. Mollaoglu N. Oral lichen planus: a review. British Journal of oral and maxillofacial surgery. 2000; 38(4):370-7.
 2. 9. Van der Meij E, Van der Waal I. Lack of clinicopathologic correlation in the diagnosis of oral lichen planus based on
  the presently available diagnostic criteria and suggestions for modifications. Journal of oral pathology & medicine.
  2003; 32(9):507-12.
  10. Odom RB, James WD, Berger TG. Andrews' diseases of the skin: clinical dermatology: wB Saunders Philadelphia;
  2000.
  11. Akdeniz S, Harman M, Atmaca S, Yaldiz M. The management of lichen planus with low-molecular-weight heparin
  (enoxaparin). International journal of clinical practice. 2005; 59(11):1268-71.
  12. Cassol-Spanemberg J, Rodríguez-de Rivera-Campillo M-E, Otero-Rey E-M, Estrugo-Devesa A, Jané-Salas E,
  López-López J. Oral lichen planus and its relationship with systemic diseases. A review of evidence. Journal of clinical
  and experimental dentistry. 2018; 10(9): e938.
  13. Sandhu SV, Sandhu JS, Bansal H, Dua V. Oral lichen planus and stress: An appraisal. Contemp Clin
  Dent. 2014;5:352–56.
  14. Lu SL, Qi XM, Dong G, Chen SL, Guo DW, Wang YL, Yang PS. Clinical characteristics and analysis of familial
  oral lichen planus in eight Chinese families. Exp Ther Med. 2016;12:2281–2284. doi: 10.3892/etm.2016.3597.
  15. Carrozzo M, Gandolfo S, Carbone M, Colombatto P, Broccoletti R, Garzino‐Demo P, et al. Hepatitis C virus
  infection in Italian patients with oral lichen planus: a prospective case‐control study. Journal of oral pathology &
  medicine. 1996; 25(10):527-33.
  16. Younossi Z, Park H, Henry L, Adeyemi A, Stepanova M. Extrahepatic manifestations of hepatitis C: a metaanalysis of prevalence, quality of life, and economic burden. Gastroenterology. 2016; 150(7):1599-608.
  17. Bob UA, Augustine U. The Prevalence of Hepatitis C Virus (HCV) among Lichen Planus Patients and Its Clinical
  Pattern at the University of Abuja Teaching Hospital (UATH), Gwagwalada, Abuja, Nigeria. Global journal of health
  science. 2012; 4(5):113.
  18. Halawani M. Hepatitis C virus genotypes among patients with lichen planus in the Kingdom of Saudi Arabia.
  International journal of dermatology. 2014; 53(2):171-7.
  19. Hussein K., Ali A., Mansour R., Mojtaba J. The relationship between lichen planus and hepatitis B and C.(full text
  in Persian)
  20. Remmerbach TW, Liese J, Krause S, Schiefke I, Schiefke F, Maier M, et al. No association of oral lichen planus
  and hepatitis C virus infection in central Germany. Clinical oral investigations. 2016; 20(1):193-7.
  19. Kavousi H, Ebrahimi A, Rezaei M, Jahani M. Association of lichen planus with hepatitis B and C. 2008.
  20. Mogaddam MR, Anamzade F. Survey of relationship between hepatitis C and lichen planus among dermatology
  outpatients of Imam Hospital of Ardabil city. Journal of Pakistan Association of Dermatology. 2016; 20(1):19-22.
  21. Tucker SC, Coulson IH. Lichen planus is not associated with hepatitis C virus infection in patients from North West
  England. ACTA DERMATOVENEREOLOGICA-STOCKHOLM-. 1999; 79:378-9.
  22. Khatibi M, AHMADINEZHAD Z, NASIRI TM, HAJIBEYGI B, ZAHEDI H. Prevalence of oral lichen planus in
  HCV infected patients: the effective factors. 2008.