تأثیر و مقایسه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و ترکیب کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه در کیفیت زندگی مبتلایان به میگرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی،واحد بین المللی کیش،دانشگاه آزاد اسلامی،جزیره کیش، ایران

2 استاد، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران(نویسنده مسؤل)

3 گروه روانشناسی ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران.

4 استادیار، گروه روان شناسی،دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران

چکیده

خلاصه
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تأثیر و مقایسه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و ترکیب کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه درکیفیت زندگی مبتلایان به میگرن انجام شد.
روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه بیماران میگرنی سنین 18 تا 60 سال مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) در سال ۱۳۹۸ بودند که درنهایت 45 آزمودنی در سه گروه به ترتیب گروه اول آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، گروه دوم روش ترکیبی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی همراه با تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی و گروه کنترل به عنوان گروه مقایسه برنامه آموزش غیر ساختاربندی همچون مدیریت زمان و مرور کارهای روزانه و هفتگی خود را دریافت کردند. قبل از اجرای پژوهش پیش آزمون، در پایان پس آزمون و یک ماه بعد از پایان اجرا، مرحله پیگیری اجرا شد و آزمودنی‌های به پرسشنامه‌کیفیت زندگی پاسخ دادند.
نتایج: تحلیل اندازه‌گیری مکرر نشان داد که روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و ترکیب کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش کیفیت زندگی بیشتری شدند.
نتیجه گیری: بر همین اساس می‌توان گفت که می‌توان از روش‌های آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و ترکیب کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه برای افزایش کیفیت زندگی کاهش مشکلات روانی مبتلایان به میگرن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect and Comparison of Education on Mindfulness-Based Stress Reduction and Combination Method Mindfulness-Based Stress Reduction/ MBSR and transcranial Direct Current Stimulation/ tDCS in quality of life of Migraine Sufferers

نویسندگان [English]

  • Ali Rozbahani 1
  • Hasan Ahadi 2
  • Biuk Tajeri 3
  • Hadi Hashmirazini 4
1 Department of psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Professor,Department of health psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
3 Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
4 Assistant Professor,Department of psychology,Kharazmi University,tehran Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to compare the effects of mindfulness-based stress reduction training and the combination of mindfulness-based stress reduction and brain electrical stimulation on quality of life of migraine sufferers.
Methods: This study was applied in terms of purpose and in terms of quasi-experimental data collection. The statistical population of this study was all migraine patients 18-60 years old referring to Imam Khomeini Hospital in year 4. Finally 45 subjects were divided into three groups according to the first group mindfulness-based stress reduction training, the second group combined stress-based stress reduction method. On the consciousness associated with electrical stimulation of the brain from the skull using direct electrical current and the control group as the comparison group received unstructured training programs such as time management and review of their daily and weekly tasks. The pre-test was performed at the end of the post-test and one month after the end of the study. The subjects completed the questionnaire of quality of life.
Results: Findings of this study using repeated measure statistical analysis showed that mindfulness-based and combination of mindfulness-based and brain electrical stimulation compared to control group increase quality of life.
Conclusion: Accordingly, it can be said that mindfulness-based stress reduction training and the combination of mindfulness-based stress reduction and brain electrical stimulation can be used to enhance quality of life and improve abilities and reduce mental problems in migraine sufferers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reduce stress based on mindfulness
  • Transcranial Direct Current Stimulation
  • Quality of life
  • Migraine