نقش متغیر تعدیل کننده هوش هیجانی بر فرسودگی و استرس شغلی در معلمان مدارس کودکان دارای نیازهای خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی نقش متغیر تعدیل کننده هوش هیجانی بر فرسودگی و استرس شغلی در معلمان مدارس کودکان دارای نیازهای خاص بود.
روش کار: جامعه آماری مورد مطالعه تمامی‎معلمان مدارس دارای کودکان نیازهای خاص شهر کرج می‎‎باشد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای-طبقه‎ای و تصادفی ساده بود. که براساس فرمول کوکران حجم نمونه آماری 206 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه هوش هیجانی بار اُن (1997)، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981)، پرسشنامه استرس شغلی HSE بود. کلیه کارهای آماری با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24  انجام گرفت. در تحقیق حاضر به دلیل حجم کم نمونه و همچنین وجود متغیر تعدیلگر، از  نرم افزار اسمارت پی ال اس ورژن 2 استفاده شده است.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که فرسودگی شغلی بر استرس شغلی با نقش متغیر تعدیل کننده هوش هیجانی در معلمان مدارس کودکان دارای نیازهای خاص تاثیر دارد.
نتیجه گیری: بنابراین به نظر می‎رسد با توجه به مقدار ضریب مسیر تعدیل گر هوش هیجانی (92/0) و مقدار t-value  (37/14)، هوش هیجانی معلمان مدارس کودکان دارای نیازهای خاص، باعث تضعیف اثر فرسودگی شغلی بر استرس شغلی می‎گردد و اثرش را کاهش می‎دهد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of psychological capital for the influence of genuine leadership on psychological well-being and job satisfaction among employees of the Ministry of Sports and Youths

نویسندگان [English]

  • Niloufar Naghashian 1
  • Akbar Afarinesh 2
  • Mohammadreza Esmaili 2
1 Ph. D. of Sport Management, Islamic Azad University,SouthTehran Branch, Iran
2 Sports Management Assistant Professor. Department of Sports Science.Islamic Azad University,SouthTehran Branch, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the moderating role of emotional intelligence on burnout and job stress in schoolchildren with special needs.
Methods: The statistical population of the study included all school teachers with special needs children in Karaj. The sampling method was simple cluster-stratified and random. The sample size was 206 according to Cochran formula. Data gathering tools included demographic questionnaire, Baron Emotional Intelligence Questionnaire (1997), Maslach & Jackson Burnout Questionnaire (1981), and HSE Job Stress Questionnaire. All statistical tasks were performed using SPSS 24 software. In the present study, due to the small sample size and the existence of a moderator variable, the software version 2LS has been used.
Results & Conclusion: The results showed that burnout has an impact on job stress with variable role of emotional intelligence moderator in children teachers with special needs.
Discussion and Conclusion: Therefore, it seems that according to the emotional intelligence moderator path coefficient (0.92) and t-value (14.37), the emotional intelligence of children with special needs teachers, weakens the effect of burnout. Turns on job stress and reduces its effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Job Burnout
  • Job Stress
  • Teachers