اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سرطان سینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی روانشناسی استادیارهیات علمی، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سرطان سینه بود.
روش کار:  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و از طرح پیش­آزمون پس­آزمون با گروه کنترل بود و جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه  مراجعه­کننده به مراکز درمانی شهر تهران در نیمه دوم سال 1398 تشکیل داد. در روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای بوده است، سپس از بین زنان مبتلا به سرطان سینه، 40 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. به منظور گردآوری داده­های پژوهش از پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر استفاده شد.
نتایج:  یافته­های پژوهش نشان داد میانگین نمرات متغیرهای اضطراب و افسردگی گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش پیدا کرده است.
نتیجه گیری: بنابراین درمان شناختی رفتاری بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سرطان معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on depression and anxiety in women with breast cancer

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Zangane Gheshlaghi 1
  • Zahra Shayegan Manesh 2
  • Nasrin Bankdari 2
1 M.Sc., General Psychology, Mallard Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD in Psychology of Scientific Assistants, Mallard Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on depression and anxiety in women with breast cancer. The present study was quantitative in terms of practical purpose, quantitative in terms of data collection method and semi-experimental in terms of methodology and post-test pre-test design with control group. The statistical population of this study included all women with breast cancer. The client went to the medical centers of Tehran in the second half of 1398. In the cluster random sampling method, three areas were randomly selected from among the areas of Tehran, three from among the medical centers of these areas, and then 40 women were randomly selected from among women with breast cancer. It was randomly assigned to two experimental groups (20 subjects) and control subjects (20 subjects). The Beck Depression Inventory and Spielberg Anxiety Questionnaire were used to collect research data and the Multivariate Covariance Analysis Test (MANCOVA) was used to analyze the research data. Findings showed that the mean scores of the variables of anxiety and depression of the experimental group in the posttest were lower than the pretest. As a result, cognitive-behavioral therapy is significant for anxiety and depression in women with cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavioral Therapy
  • Depression
  • Anxiety
  • Breast Cancer