مقایسه اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری و معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش استرس ادراک شده و ارتقای معنای زندگی در بیماران دارای سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، علوم تحقیقات تهران، ایلام ، ایران

2 مارال مروجی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی,دانشگاه آزاد نیشابور, مشهد,ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی,دانشگاه آزاد نیشابور, مشهد,ایران.

4 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی واحد تهران غرب، تهران

5 دکترای روانشناسی عمومی,دانشگاه آزاد,ایلام,ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان ایرانی می باشد. مقایسه اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری و معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش استرس ادراک شده و ارتقای معنای زندگی در بیماران دارای سرطان پستان بود.
روش کار: تحقیق حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل 30نفر از بیماران مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی آنکولوژی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه گواه (10 نفر)، گروه آزمایش اول(10 نفر)، آزمایش دوم(10 نفر) گمارده شدند. ابزار عبارتند از:جلسات گروه درمانی شناختی – رفتاری و معنادرمانی و مقیاس استرس ادراک شده کوهن و مقیاس معنای زندگی. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی LSD تحلیل شدند.
نتایج:  یافته ها نشان داد که درمان های شناختی-رفتاری و معنادرمانی بر میانگین نمرات متغیرهای استرس ادراک شده و معنا در زندگی در پس آزمون گروه آزمایش معنادار بوده است.
نتیجه گیری: این دو درمان مداخلات مفیدی جهت کاهش استرس ادراک شده و افزایش ارتقای معنای زندگی در بیماران سرطان سینه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral and semantic therapy in a group manner on reducing perceived stress and improving the meaning of life in patients with breast cancer

نویسندگان [English]

  • Giti Shahbazi 1
  • Maral Moraveji 2
  • Samira Keramati 3
  • Ramin Ghobadi Davod 4
  • , Saede Maryam Noor Mohammadi 5
1 Master of General Psychology, Research Sciences, Tehran, Ilam, Iran
2 Master of Clinical Psychology, Neishabour Azad University, Mashhad, Iran.
3 Master of Clinical Psychology, Neishabour Azad University, Mashhad, Iran
4 Master of Clinical Psychology, West Tehran
5 PhD in General Psychology, Azad University, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Background: Breast cancer is the most common cancer among Iranian women. Objective: To compare the effectiveness of cognitive-behavioral and semantic therapy in a group manner on reducing perceived stress and improving the meaning of life in patients with breast cancer. Methods: The present study was a quasi-experimental study with a pretest, posttest test with a control group. The statistical population included 30 patients referred to the oncology radiotherapy department of Imam Reza (AS) Hospital in Kermanshah, who were selected by available sampling method and randomly in the control group (10 people), the first experimental group (10 people), and the second experiment. (10 people) were appointed. Tools include cognitive-behavioral and semantic group therapy sessions and the Cohen's Perceived Stress Scale and the Meaning of Life Scale. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance and LSD follow-up test. Results: The results showed that both treatments were perceived as stressful and meaningful in life. Conclusion: These two treatments were useful interventions to reduce perceived stress and increase the meaning of life in breast cancer patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral therapy
  • meaningful therapy
  • perceived stress
  • improving the meaning of life
  • breast cancer