بررسی رابطه کار احساسی با تعارض کار- خانواده با نقش میانجی تنش شغلی و تعدیل کننده‌های حمایت اجتماعی و استقلال در کار پرستاران زن بیمارستان ایران شهر ایرانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد.، ایران

4 استادیارگروه مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

5 استادیارگروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد.، ایران

6 دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین کار احساسی و تعارض کار- خانواده با نقش میانجی تنش شغلی و تعدیل‌کننده‌های حمایت اجتماعی و استقلال در کار پرستاران زن بیمارستان ایران شهر ایرانشهر انجام گرفته است.
روش کار: جامعه پژوهش شامل 150 نفر از پرستاران زن بیمارستان ایرانشهر بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از پرسشنامه کار احساسی دیفندورف و همکاران (2005)، پرسشنامه تعارض کار –خانواده کارلسون (2000)، پرسشنامه تنش شغلی HSE (1990)، پرسشنامه حمایت اجتماعی فلیپس (1986) و اسقلال شغلی جانگ (1995) استفاده شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویایی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS ویراست 22 انجام گرفت.
نتایج: نتایج حاصل از تحقیق  نشان داد: 1. بین کار احساسی و تعارض کار- خانواده با نقش میانجی تنش شغلی رابطه معنادار وجود دارد. 2. بین کار احساسی و تنش شغلی  رابطه معنادار وجود دارد. 3. بین تنش شغلی  و تعارض کار –خانواده رابطه معنادار وجود دارد. 4. بین کار احساسی و تنش شغلی با نقش تعدیل کنندگی حمایت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. 5. بین کار احساسی و تنش شغلی با نقش تعدیل کنندگی استقلال در کار رابطه معنادار وجود دارد. 6. بین کار احساسی و تنش شغلی با نقش تعدیل کنندگی حمایت اجتماعی و استقلال در کار رابطه معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری:
با توجه به نتایج به دست آمده، پرستاران زن در مسیر شغلی و شخصی خود با مشکلات متعددی برخورد می‎کنند بر این اساس لازم است مدیران در این مواقع حساس از آن ها حمایت کنند. رعایت سلسله مراتب شغلی، توجه به عوامل ایجاد احساس عدم امنیت شغلی، ایجاد ساعات کاری انعطاف پذیر، تلاش برای کاهش خطرات احتمالی در محیط کار که علاوه بر تأثیر بر تعارض کار- خانواده می­تواند بر جنبه­های دیگری مانند سلامت روان، سلامت جسم و انگیزش برای انجام وظایف و... تاثیر گذارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Emotional Work and Work-Family Conflict with the Mediating Role of Job Stress and Modifiers of Social Support and Independence in the Work of Female Nurses in Iran Iranshahr Hospital

نویسندگان [English]

 • Reza Zare 1
 • Alireza Fathizadeh 2
 • Seyed ahmad Hashemi 3
 • Mokhtar Ranjbar 4
 • Aliasghar Mashinchi 5
 • Mahdi Norozi 6
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran. (corresponding auther)
3 Professor, Department of Educational Sciences, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd., Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
5 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd., Iran
6 PhD students in Curriculum Planning, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
چکیده [English]


Abstract Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between emotional work and work-family conflict with the mediating role of job stress and modifiers of social support and independence in the work of female nurses in Iranshahr Hospital. Methods: The study population consisted of 150 female nurses of Iranshahr Hospital who were selected by simple random sampling. To measure the variables studied in this study, Difendorf et al. (2005) Emotional Work Questionnaire, Carlson-Family Conflict Questionnaire (2000), HSE Job Stress Questionnaire (1990), Phillips Social Support Questionnaire (1986) and Jang Job 1995 (1995) ) used. The proposed model was evaluated through structural equation modeling (SEM) using SPSS and AMOS software version 22. Results: The results of the study showed: 1. There is a significant relationship between emotional work and work-family conflict with the mediating role of job stress. 2. There is a significant relationship between emotional work and job stress. 3. There is a significant relationship between job stress and work-family conflict. 4. There is a significant relationship between emotional work and job stress with the moderating role of social support. 5. There is a significant relationship between emotional work and job stress with the moderating role of independence in work. 6. There is a significant relationship between emotional work and job stress with the moderating role of social support and independence in work. Conclusion: According to the results, female nurses face many problems in their career and personal path, so it is necessary for managers to support them in these critical situations. Observing the job hierarchy, paying attention to the factors that create job insecurity, creating flexible working hours, trying to reduce potential risks in the workplace that in addition to affecting work-family conflict can affect other aspects such as mental health, physical health and motivation for Perform tasks and ... affect.

 1. Ashforth, B. E., & Humphrey, R. H. (1995). Emotion in the workplace: A reappraisal.Human Relations, 48, 97-125. 14-
 2. Chau SL(2007) Examining the emotional labor process:a moderated model of emotional labor and its effects on job performance and turnover [Doctor Dissertation Ohio: The Graduate Faculty of the University of Akron; 2007 .
 3. Deci, E., & Ryan, R. (2000). The ëëWhatíí and ëëWhyíí of goal pursuits: Human needs and the selfdetermination of behavior. Psychological Inquiry, 4, 227ñ268.
 4. Hochschild AR.(1983) The Managed Heart: Commercialization of Human feeling. 2nd ed. Oakland: University of California Press; 1983
 5. Humphrey RH, Pollack JM, Hawver T(2008). Leading with emotional labor. J Managerial Psychol 200811- 151:(2)27 ;