تدوین مدل پیش بینی اضطراب مرگ براساس باور به دنیای عادلانه و همدلی عاطفی با نقش میانجیگری معنویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تدوین مدل یابی اضطراب مرگ براساس باور به دنیای عادلانه و همدلی عاطفی با نقش میانجیگری معنویت در افراد میانسال انجام شد.
روش کار: روش پژوهش از نوع همبستگی با رویکرد مدل ساختاری بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه افراد در دامنه سنی 65- 45 سال مرد و زن مراجعه کننده به خانه سلامت در نیمه اول سال 1397 بودند ، برای مشخص شدن حجم نمونه از روش کلاین استفاده شد و تعداد 464 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه­های اضطراب مرگ تمپلر(1970) ، باور به دنیای عادلانه (2005)، همدلی عاطفی باتسون(1983) و معنویت (2009) را تکمیل کردند. تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل مسیر توسط برنامه AMOS انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد ضریب مسیر غیر مستقیم بین همدلی عاطفی و اضطراب مرگ منفی و در سطح 01/0 معنادار بود(01/0>p، 263/0-=β). و بین باور به دنیای عادلانه و اضطراب مرگ منفی و در سطح 01/0 معنادار است(01/0>p، 159/0-=β). بدین ترتیب چنین نتیجه گیری شد که معنویت رابطه بین همدلی عاطفی و باور به دنیای عادلانه با اضطراب مرگ را به صورت منفی و معنادار میانجیگری می­کند.
نتیجه­گیری: بنابراین به نظر می رسد ترس انسان از مرگ تحت تاثیر عوامل مختلفی چون همدلی عاطفی و باور به دنیای عادلانه است و نیاز به بررسی همه جانبه زندگی فرد ازجنبه های مختلف می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Predicting Death Anxiety Based on Belief in a Just World and Emotional Empathy with the Mediating Role of Spirituality

نویسندگان [English]

  • Fariba Badinia 1
  • Simin Bashardoust 1
  • Hayede Saberi 2
1 PhD Student in Psychology, Depatment of psychology, Roudehen branch, Islamic azad university, Roudehen, Iran.
2 Assistant Professor in Depatment of psychology, Roudehen branch, Islamic azad university, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to develop a model of death anxiety based on belief in a just world and emotional empathy with the mediating role of spirituality in middle-aged people.
Methods: The research method was correlational with structural model approach. The statistical population of this study was all people in the age range 45-65 years old male and female referring to health house in the first half of 1977. Klein method was used to determine the sample size and 464 individuals were selected through multistage random sampling. They were selected and completed the Templar Death Anxiety Questionnaire (1970), Belief in the Just World (2005), Batson's Emotional Empathy (1983), and Spirituality (2009). The results were analyzed using path analysis by the AMOS program.
Results: The results showed that the indirect path coefficient between emotional empathy and negative death anxiety was significant at the 0.01 level (β = -0.263 p <0.01). And there was a significant negative relationship between belief in a just world and death anxiety at the level of 0.01 (β = -0.159, p <0.01). It was thus concluded that spirituality mediates the relationship between emotional empathy, belief in a just world, and death anxiety in a negative and meaningful way.
Conclusion: Therefore, it seems that human fear of death is influenced by various factors such as emotional empathy and belief in a just world and there is a need for a comprehensive examination of one's life from different perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety of death
  • Belief in a just world
  • Emotional empathy
  • Spirituality