تحلیل مسیر واسطه گری الگوهای ارتباطی پدران در بیان مدل بین تعارض زناشویی با مشکلات هیجانی - رفتاری نوجوانان پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گنبدکاووس

چکیده

مقدمه: اثرگذاری منفی نقش تعارض بین والدین بر سلامت روانی نوجوانان تایید شده است. لذا، واسطه­گری الگوهای ارتباطی پدران در ارتباط با مدل تعارض زناشویی آنها با بروز مشکلات هیجانی - رفتاری پسران نوجوان هدف پژوهش حاضر قرار گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کمی با روش همبستگی بود. از بین دبیرستانهای پسرانه گنبد کاووس به صورت تصادفی ده دبیرستان انتخاب شدند. سپس 344 نفر به صورت تصادفی و بر اساس فرمول کوچران و سهم جمعیتی هر دبیرستان انتخاب شدند. پرسشنامه تعارض زناشویی و الگوهای ارتباطی توسط پدران و پرسشنامه خودگزارش­دهی مشکلات نوجوانان توسط پسران تکمیل شد. داده های جمع­آوری شده با آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: تحلیل مسیر در مدل معادلات ساختاری نشان داد که تعارض زناشویی در ارتباط با الگوهای ارتباطی غیرسازنده پدران بیشتر در شکل گیری و تشدید مشکلات رفتاری پسران (8240/0= β) نسبت به مشکلات هیجانی آنان (7189/0=β)  در جامعه آماری نقش ایفا کرده است. بعلاوه، به نظر می­رسد پدرانی که علارغم داشتن تعارض زناشویی سعی کردند تا از الگوهای ارتباطی سازنده استفاده کنند، اثرمنفی تعارض بر میزان کل مشکلات هیجانی (0.5616=β) و رفتاری ( 0.6981=β) پسرانشان را تعدیل کردند.
نتیجه گیری: ضروری است تا به نقش والدین به خصوص پدران در گذر از مرحله نوجوانی پسران به عنوان یکی از مراحل بحرانی زندگی برای توسعه تغییرات بهنجار آن توجه بیشتری شود. بعلاوه، زمینه برنامه­ریزی آموزشی و مداخلات روانشناختی لازم برای حل مشکلات هیجانی – رفتاری نوجوانان به صورت بهینه فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Path analysis of the mediating role of fathers' communication patterns in model expression between father’s marital conflict with emotional and behavioral problems of adolescent – boys

نویسنده [English]

  • Mozhgan Mirza
Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Gonbad Kavus University
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The negative impact of the role of parental conflict on adolescent mental health has been confirmed. Therefore, the aim of this study was to mediate fathers' communication patterns in relation to their marital conflict model with emotional-behavioral problems in adolescent - boys.
Method: This study is a quantitative research with correlation method. 10 male high schools were randomly selected from the Gonbad Kavus male high schools. Then, 344 people were selected randomly based on the Cochran formula and population share of each high school. Marital conflict questionnaire and communication patterns were completed by fathers, and adolescents' self-report questionnaire was completed by boys. Data were analyzed using Pearson correlation test and path analysis.
Results: Path analysis in structural equation modeling showed that marital conflict related to non-constructive communication patterns of fathers was more involved in shaping and exacerbating boys' behavioral problems (β = 0.8240) than their emotional problems (β = 0.7189). In addition, it seems that fathers who tried to use constructive communication patterns in spite of marital conflict moderated the negative effects of conflict on the total emotional (β = 0.5616) and behavioral (β = 0.6981) problems of their sons.
Conclusion: it is necessary to pay more attention to the role of parents, especially fathers, in the transition from adolescence period as a critical stage of life for development of normal changes. In addition, educational planning and psychological interventions to optimize adolescents' emotional-behavioral problems should be optimally provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fathers
  • Marital Conflict
  • Communication Patterns
  • Boys
  • Emotional-Behavioral Problems