اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر کیفیت خواب و فاجعه‌پنداری درد در زنان مبتلا به پوکی استخوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: بیماری‌های فیزیولوژیک مزمن، می‌توانند برای افراد مبتلا آسیب روان‌شناختی ایجاد نمایند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر کیفیت خواب و فاجعه‌پنداری درد در زنان مبتلا به پوکی استخوان شهر اصفهان صورت پذیرفت.
روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری 45 روزه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام زنان مبتلا به پوکی استخوان شهر اصفهان در بازه زمانی مهرماه تا دی ماه سال 1397 بود که به مراکز ارتوپدی خصوصی مراجعه کرده بودند. تعداد نمونه در پژوهش 26 زن مبتلا به پوکی استخوان بود که به شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش مداخلات درمانی مربوط به ذهن‌آگاهی را در 8 جلسه طی دو ماه به صورت هفته‌ای یک جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. این در حالی بود که گروه گواه هیچگونه مداخله روان‌شناختی را در طول پژوهش دریافت نکرد. سپس افراد هر دو گروه تحت پس آزمون قرار گرفتند. مرحله پیگیری نیز پس از 45 روز اجرا شد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس فاجعه‌پنداری درد (سالیوان و همکاران، 1995) و پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (بویس، رینالدز، برمن و کوپفر، 1989) بود. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها و استخراج داده‌های خام، تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش توسط نرم‌افزار (SPSS) ویرایش 23  با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که درمان ذهن‌آگاهی بر کیفیت خواب (77/0) و فاجعه‌پنداری درد (83/0) در زنان مبتلا به پوکی استخوان در مراحل پس‌آزمون و پیگیری اثر معنادار دارد (001/0>p).
نتیجه‌گیری: بر این اساس می‌توان از درمان ذهن‌آگاهی در جهت بهبود کیفیت خواب و فاجعه‌پنداری درد در زنان مبتلا به پوکی استخوان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mindfulness Therapy on Sleeping Quality, and Pain Catastrophizing in the Women Suffering from Osteoporosis in the City Of Isfahan

نویسندگان [English]

 • قezvan Shokrani 1
 • Gholamreza Manshaei 2
1 Ma of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Propose and Introduction: Chronic physiological diseases can cause psychological damage to people with the disease. according to this the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of Mindfulness Therapyon sleeping quality and pain catastrophizing in the women suffering from osteoporosis in the city of Isfahan.
Method: The research method was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and a 45-day follow-up stage. The statistical population of the study included all female patients with osteoporosis in the city of Isfahan in a period of four months beginning from the third quarter of the year in 2018-19 who referred to private orthopedic clinics. The sample size in the study was 26 patients with osteoporosis who were selected through convenient sampling method and they were randomly replaced into experimental and control groups (13 patients in the experimental and 13 in the control groups). The experimental group received ninety-minute therapeutic interventions related to mindfulness during two months once a week while the control group didn’t receive any psychological intervention during the study. Then the people in both groups took the posttest. The follow-up stage was administered after 45 days. The applied instruments included, pain catastrophizing scale (Solivan, et.al, 1995) and Petersbourg sleeping quality questionnaire (Boys, Reynolds, Bermen and Kopfer, 1989). After collecting questionnaires and extracting raw data, data analysis of this study was done via SPSS23 by descriptive statistics and repeated measurements ANOVA.
Finding: The results of the study showed that Mindfulness Therapyhas significant effect on sleeping quality (0.77) and pain catastrophizing (0.83) in the women with osteoporosis (p<0.001).
Conclusion: Based on this, we can use mindfulness therapy to improve the sleeping quality and pain catastrophizing in patients with osteoporosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mindfulness Therapy
 • sleeping quality
 • pain catastrophizing
 • osteoporosis
 1. Brown, V.P., Josse, R.G.(2002). Clinical practice guidelines the diagnosis and management of osteoporosis in
  Canada. CMAG, (107): 1-34.
  2. Speroff, L., Fritz, M.A.(2005). Female infertility. In: Speroff L, Fritz MA. Clinical Gynecologic Endocrinology
  and Infertility.7th ed., Philadelphia: JB Lippincott, Williams and Wilkins, pp: 652-672.
  3. Tussing, L., Chapman- Novakoaski, K.(2005). Osteoporosis prevention education: behavior theories and
  calcium intake. J Am Diet Assoc,105(1): 92-97.
  4. Azam, B., Jan, E., John, A., Tuan, V.(2005). Psychometric properties of the Persian version of the osteoporosis
  knowledge and health belief questionnaires. European Menopause J.Maturitas, 50: 134 – 139.
  5. Rozenberg, S. (2018). Osteoporosis in Premenopausal Women. Encyclopedia of Endocrine Diseases (Second
  Edition), 4: 246-252.
  6. Sweatt, S.K., Gower, S.B., Chieh, A.Y., Liu, Y., Li, L.(2018). Sleep quality is differentially related to adiposity
  in adults. Psychoneuroendocrinology, 98: 46-51.
  7. Ma, Y., Hou, F., Yang, A.C., Ahn, A.C., Fan, L., Peng, C. (2019). Symbolic dynamics of electroencephalography
  is associated with the sleep depth and overall sleep quality in healthy adults. Physica A: Statistical Mechanics
  and its Applications, 513: 22-31.
  8. McCracken, L.M., Gauntlett-Gilbert, J., Vowles, K.E. (2007). The role of mindfulness in a contextual cognitivebehavioral analysis of chronic painrelated suffering and disability. Pain; 131(1-2): 63-69.
  9. Wicksell, R.K., Lekander, M., Sorjonen, K., Olsson, G.L. (2010). The Psychological Inflexibility in Pain Scale
  (PIPS) – Statistical Properties and Model Fit of an Instrument to Assess Change Processes in Pain Related
  Disability. European Journal of Pain, 14(7): 771-779.
  10. Kabat-Zinn, J.(2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. Clinical Psychology:
  Science and Practice, 10, 144-156.
  11. Fakhri M K, Bahar A, Amini F. Effectiveness of Mindfulness on Happiness and Blood Sugar Level in Diabetic
  Patients. J Mazandaran Univ Med Sci 2017; 27 (151) :94-104.
  12. Shafiei S; Daneshpour S; Khalilian A; Kariminasab M; Pahandi Sepideh and Hadian A. (2009) Studying the
  relationship between patellar index and anterior knee pain. Journal of Mazandaran University of Medical
  Sciences, 19(71): 1-10.
  13. Khosravi E, Ghorbani M. (2015). The effectiveness of mindfulness based on stress reduction on perceived stress
  and blood pressure of women with high blood pressure, Feez Monthly, 20(4): 368-361.(Persian)
  14. Zare H, Mohammadi N, Pious P, Afshar H , Pourkazem T. (2013). The effect of modified cognitive therapy
  based on mindfulness on catastrophizing, acceptance and pain intensity of patients with fibromyalgia, Health
  Psychology, third year, number 4: 113-94.
  15. Abdolghadery M, Kafee M, Saberi A, Aryapouran S. The Effectiveness of Mindfulness-based Cognitive
  Therapy (MBCT) and Cognitive Behavior Therapy (CBT) on Decreasing Pain, Depression and Anxiety of
  Patients with Chronic Low Back Pain. JSSU 2014; 21 (6) :795-807.
  16. Gumport, N.B., Dong, L., Lee, J.Y., Harvey, A.G.(2018). Patient learning of treatment contents in cognitive
  therapy. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry; 58: 51-59.
  17. Kohut, SA., Stinson, J., Davies-Chalmers, C., Ruskin, D., Wyk, M.(2017). Mindfulness-Based Interventions in
  Clinical Samples of Adolescents with Chronic Illness: A Systematic Review. The Journal of Alternative and
  Complementary Medicine, 23(8): 124-129.
 2. 18. Birtwell, K., Dubrow-Marshall, L., Dubrow-Marshall, R., Duerden, T., Dunn, A.(2017). A mixed methods
  evaluation of a Mindfulness-Based Stress Reduction course for people with Parkinson's disease. Complementary
  Therapies in Clinical Practice, 29: 220-228.
  19. Buysse, D.J., Reynolds Iii, C.F., Monk, T.H., Berman, S.R., & Kupfer, D.J. (1989). The Pittsburgh sleep quality
  index: A new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research, 28(2): 193-213.
  20. Emanuel, A. S., Updegraff, J. A., Kalmbach, A.D., Ciesla, J.A. (2010). The role of mindfulness facets in
  affective forecasting. Personality and Individual differences, 49: 815-818.