پیش‌بینی تعلل‌ورزی رفتاری با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و خودتنظیمی در افراد ۲۰ تا ۴۰ سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج ،ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد واحد شیراز

3 کارشناس ارشد روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی .گروه روانشناسی.واحد بجنورد.دانشگاه آزاد اسلامی. بجنورد.ایران. اداره مشاوره دانشجویی.معاونت دانشجویی.دانشگاه علوم پزشکی مشهد.مشهد .ایران

چکیده

مقدمه: تعلل ورزی نبود عملکرد خودتنظیمی و گرایش رفتاری در به تأخیر انداختن آنچـه بـرای رسـیدن بـه هـدف است. در این راستا،  فرد با وجود آگاهی از پیامدهای ناخوشایند این به تعویق انداختن، شروع یا تکمیل کار را به تعویق انداخته و به صورت ناخودآگاه به این رویه ادامه داده، به صورت یک عادت یا صفت رفتاری درمی­آید.. لذا این پژوهش با هدف پیش­بینی تعلل­ورزی رفتاری با توجه به ویژگی­های شخصیتی و خودتنظیمی در افراد ۲۰ تا ۴۰ سال می­باشد.
روش کار : روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می­باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده می­باشد و تعداد نمونه آماری 297 است. داده ها با  ابزار گردآوری که شامل : پرسشنامه تعلل ورزی سولومون و روثبلوم (۱۹۸۴)، خودتنظیمی گرتز و روئمر (2004)، وویژگی‌های شخصیتی ۵ عاملی نئو (1976) می­باشد،ارزیابی شدند.. ود رنهایت  برای تجزیه و تحلیل داده‎های گردآوری شده از رگرسیون چند گانه استفاده گردیده است.وداده ها با نرم افزار Spssنسخه 22 ارزیابی شدند
یافته­ها: یافته­ها نشان داد که میانگین نمرات افراد در دو بعد گشودگی تجربه و همسازی بیشتر از سه بعد دیگر ویژگی­های شخصیتی است و از سوی دیگر، نتایج متغیر خودتنظیمی نشان داد میانگین نمرات افراد در دشواری در انجام رفتار بیش از عوامل دیگر  تاثیر معنادار دارد.
نتیجه­گیری: به طور کلی نتایج  نشان داد که که چهار بعد برونگرایی، همسازی، ثبات هیجانی، گشودگی تجربه، وظیفه مداری از ویژگی­های شخصیتی و پنج بعد پاسخ های هیجانی، دشواری در انجام رفتار، دشواری در کنترل ، فقدان آگاهی و دسترسی محدود با خود تنظیمی ارتباط معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting behavioral procrastination with respect to personality traits and self-regulation in people 20 to 40 years old

نویسندگان [English]

  • Fakhrosadat Kazemi 1
  • Ziba Safarzadeh 2
  • Negar Sadegh Esfahani 3
  • Hamide Samadi 4
1 Master of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Master of Clinical Psychology, Azad University, Shiraz Branch
3 Master of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 PhD students in Psychology, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran. Student Counseling Office, Student Vice Chancellor, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad Iran
چکیده [English]

Introduction: Procrastination is the lack of self-regulatory performance and behavioral tendency to delay what is to achieve the goal. In this regard, despite being aware of the unpleasant consequences of this procrastination, the person postpones the start or completion of work and subconsciously continues this procedure, it becomes a habit or behavioral trait. The goal is to predict behavioral procrastination with respect to personality traits and self-regulation in people in their 20s and 40s.
 Methods: The method of this research is descriptive-analytical. The random sampling method is simple and the number of statistical samples is 297. Data were analyzed using a collection tool that included: Solomon and Rothblom (1984) procrastination questionnaire, Garez and Roemer (2004) self-regulation questionnaire, and Neo (1976) 5-factor personality traits. Finally, for data analysis. Multiple regression was used Data were evaluated with Spss software version 22
 
Results: The results showed that the average scores of individuals in the two dimensions of openness of experience and harmony are more than the other three dimensions of personality traits. On the other hand, the results of self-regulatory variable showed that the average scores of individuals in difficulty Other factors have a significant impact
Conclusion: In general, the results showed that the four dimensions of extraversion, harmonization, emotional stability, openness of experience, task-oriented personality traits and five dimensions of emotional responses, difficulty in behavior, difficulty in control, lack of awareness and Limited access is significantly associated with self-regulation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral procrastination
  • Personality traits
  • Self-regulation