پیش‌بینی تعلل‌ورزی رفتاری با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و خودتنظیمی در افراد ۲۰ تا ۴۰ سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج ،ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد واحد شیراز

3 کارشناس ارشد روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی .گروه روانشناسی.واحد بجنورد.دانشگاه آزاد اسلامی. بجنورد.ایران. اداره مشاوره دانشجویی.معاونت دانشجویی.دانشگاه علوم پزشکی مشهد.مشهد .ایران

چکیده

مقدمه: تعلل ورزی نبود عملکرد خودتنظیمی و گرایش رفتاری در به تأخیر انداختن آنچـه بـرای رسـیدن بـه هـدف است. در این راستا،  فرد با وجود آگاهی از پیامدهای ناخوشایند این به تعویق انداختن، شروع یا تکمیل کار را به تعویق انداخته و به صورت ناخودآگاه به این رویه ادامه داده، به صورت یک عادت یا صفت رفتاری درمی­آید.. لذا این پژوهش با هدف پیش­بینی تعلل­ورزی رفتاری با توجه به ویژگی­های شخصیتی و خودتنظیمی در افراد ۲۰ تا ۴۰ سال می­باشد.
روش کار : روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می­باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده می­باشد و تعداد نمونه آماری 297 است. داده ها با  ابزار گردآوری که شامل : پرسشنامه تعلل ورزی سولومون و روثبلوم (۱۹۸۴)، خودتنظیمی گرتز و روئمر (2004)، وویژگی‌های شخصیتی ۵ عاملی نئو (1976) می­باشد،ارزیابی شدند.. ود رنهایت  برای تجزیه و تحلیل داده‎های گردآوری شده از رگرسیون چند گانه استفاده گردیده است.وداده ها با نرم افزار Spssنسخه 22 ارزیابی شدند
یافته­ها: یافته­ها نشان داد که میانگین نمرات افراد در دو بعد گشودگی تجربه و همسازی بیشتر از سه بعد دیگر ویژگی­های شخصیتی است و از سوی دیگر، نتایج متغیر خودتنظیمی نشان داد میانگین نمرات افراد در دشواری در انجام رفتار بیش از عوامل دیگر  تاثیر معنادار دارد.
نتیجه­گیری: به طور کلی نتایج  نشان داد که که چهار بعد برونگرایی، همسازی، ثبات هیجانی، گشودگی تجربه، وظیفه مداری از ویژگی­های شخصیتی و پنج بعد پاسخ های هیجانی، دشواری در انجام رفتار، دشواری در کنترل ، فقدان آگاهی و دسترسی محدود با خود تنظیمی ارتباط معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting behavioral procrastination with respect to personality traits and self-regulation in people 20 to 40 years old

نویسندگان [English]

 • Fakhrosadat Kazemi 1
 • Ziba Safarzadeh 2
 • Negar Sadegh Esfahani 3
 • Hamide Samadi 4
1 Master of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Master of Clinical Psychology, Azad University, Shiraz Branch
3 Master of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 PhD students in Psychology, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran. Student Counseling Office, Student Vice Chancellor, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad Iran
چکیده [English]

Introduction: Procrastination is the lack of self-regulatory performance and behavioral tendency to delay what is to achieve the goal. In this regard, despite being aware of the unpleasant consequences of this procrastination, the person postpones the start or completion of work and subconsciously continues this procedure, it becomes a habit or behavioral trait. The goal is to predict behavioral procrastination with respect to personality traits and self-regulation in people in their 20s and 40s.
 Methods: The method of this research is descriptive-analytical. The random sampling method is simple and the number of statistical samples is 297. Data were analyzed using a collection tool that included: Solomon and Rothblom (1984) procrastination questionnaire, Garez and Roemer (2004) self-regulation questionnaire, and Neo (1976) 5-factor personality traits. Finally, for data analysis. Multiple regression was used Data were evaluated with Spss software version 22
 
Results: The results showed that the average scores of individuals in the two dimensions of openness of experience and harmony are more than the other three dimensions of personality traits. On the other hand, the results of self-regulatory variable showed that the average scores of individuals in difficulty Other factors have a significant impact
Conclusion: In general, the results showed that the four dimensions of extraversion, harmonization, emotional stability, openness of experience, task-oriented personality traits and five dimensions of emotional responses, difficulty in behavior, difficulty in control, lack of awareness and Limited access is significantly associated with self-regulation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral procrastination
 • Personality traits
 • Self-regulation
 1. Klingsieck, K.B. (2013). Procrastination: When
  good things don’t come to those who wait. European
  Psychologist, 18 (1), 24-34, doi: 10.1027/1016-
  9040/a000138
  2. Ellis, A., & Knaus, W. J. (1977). Overcoming
  procrastination: Or how to think and act rationally in
  spite of life's inevitable hassles. New York: Institute for
  Rational Living.
  3. Steel, P. (2007). The nature of procrastination:
  A meta-analytic and theoretical review of quintessential
  self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1),
  65-94.
  4. Alexander, E. S., & Onwuegbuzie, A. J.
  (2007). Academic procrastination and the role of hope as
  a coping strategy. Personality and Individual
  Differences, 42, 1301-1310.
  5. Pychyl, T. A. (2009). Active procrastination:
  Thoughts on oxymorons. Psychology Today. Retrieved
  from https://www.psychologytoday.com/blog/dontdelay/200907/activeprocrastination-thoughts-oxymorons
  Last accessed on March 22, 2016.
  6. DeSimone, P. (1993). Linguistic assumptions
  in scientific language. Contemporary Psychodynamics:
  Theory, Research and Application, 1, 8–17.
  7. Ferrari, J. R., Johnson, J., & McCown, W. G.
  (1995). Procrastination and task
  8. Sadler ،R. R., & Boly, P. T. (1997). Personality
  trait structure as a human universal. American
  Psychologist, 52, 509-516.
  9. Vels R.Karter. (2000). The role of goal
  orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts,
  P.R. Pintrich, & M.Zeidner (Eds.),
  10. Procee, R., Kamphorst, B., Meyer, J.J., Van
  Wissen, A., (2013). A formal model of procrastination.
  BNAIC 2: Proceedings of the 25th Benelux Conference
  on Artificial Intelligence (Paper 86). Retrived
  14.09.2016 from
  http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:f64556f
  8-d9bf-4421-a4e0-5b7dcaad163f/?collection=research
  11. Park, S.W. Sperling, R.A. (2012). Academic
  Procrastinators and Their Self-Regulation. Psychology, 3
  (1), 12-23
 2. 12. Tibbett, T.P. Ferrari, J.R. (2015). The portrait
  of the procrastinator: Risk factors and results of an
  indecisive personality. Personality and Individual
  Differences, 82, 175-184
  13. Sirois, F.M., Melia-Gordon, M.L., Pychyl, T.A.
  (2003). “I’ll look after my health, later”:an investigation
  of procrastination and health. Personality and Individual
  Differences, 35 (5), 1167-1184
  14. Tice, D.M., Baumeister, R.F. (1997).
  Longitudinal study of procrastination, performance,
  stress, and health: The costs and benefits of dawdling.
  Psychological Science, 8 (6), 454-458.
  15. Sirois, F.M. (2004). Procrastination and
  intentions to perform health behaviors: The role of selfefficacy and the consideration of future consequences.
  Personality and Individual Differences, 37 (1), 115-128
  16. Blunt, A.K., Pychyl, T.A. (2000). Task
  aversiveness and procrastination: a multi-dimensional
  approach to task aversiveness across stages of personal
  projects. Personality and Individual Differences, 28 (1),
  153-167
  17. Vansteenkiste, M., Sierens, E. Soenens, B.,
  Luyckx, K., Lens, W. (2009). Motivational profiles from
  a self-determination perspective: The quality of
  motivation matters. Journal of Educational Psychology,
  101 (3), 671-688
  18. Lay, C.H., Knish, S., Zanatta, R. (1992). Selfhandicappers and procrastinators: A comparison of their
  practice behavior prior to an evaluation. Journal of
  Research in Personality, 26, 242-257
  19. Zimmerman, B.J. (2002). Becoming a selfregulated learner: An over-view. Theory .into Practice,
  41 (2), 64-70
  20. Howell, A.J., Watson, D.C. (2007).
  Procrastination: Associations with achievement goal
  orientation and learning strategies. Personality and
  Individual Differences, 43 (1), 167-178,
  21. Ponz.Martiz.)1992(. Procrastination and the
  five-factor model: a facet level analysis. Personality and
  Individual Differences, 30 (1), 149--1
  22. Salmon, S.J., Rot belom, N.. (2002).
  Procrastination, conscientiousness, anxiety, and goals:
  exploring the measurement and correlates of
  procrastination among school-aged children. Faculty
  Research and Creative Activity (Paper 30). Retrived
  2.10.2016 from http://thekeep.eiu.edu/psych_fac/30
  23. Steel, P. (2007). The nature of
  procrastination: A meta-analytic and theoretical
  review of quintessential self-regulatory failure.
  Psychological Bulletin, 133 (1), 65-94.
  24. Ellis, A., Knaus, W.J. (1977). Overcoming
  procrastination. New York: Institute for Rational Living.
  25. Milgram, N. A., Batori, G., & Mowrer, D.
  (1993). Correlates of academic procrastination. Journal
  of School Psychology, 31, 487-500.
  26. Johnson, J. L., & Bloom, A. (1995). An
  analysis of the contribution of the five factors of
  personality to variance in academic procrastination.
  Personality and Individual Differences, 18(1), 127-133.
  27. Kim, K. R., & Seo, E. H. (2015). The
  relationship between procrastination and academic
  performance: A meta-analysis. Personality and
  Individual Differences, 82, 26-33.
  28. Gertez, B.Roemer (1991). The development
  and concurrent validity of the procrastination scale.
  Educational and Psychological Measurement, 51, 473-
  480 )،)2004)
  29. Azizi.mirzaei.shams, Z. (1388). the effects of
  diaries on self-regulation strategies of pre-service
  science teachers .International Journal of Environmental
  & Science Education, 5(1): 85-103.
  30. Gerosi،Farshi, A. R. (1380). Learning online:
  understanding academic success from a selfregulated
  learning perspective. (Unpublished Doctoral
  Dissertation, Connecticut University).
  31. Jacobson, B.N., & Viko, B. (2010). Effect of
  instruction in metacognitive selfassessment strategy on
  chemistry student's self- efficacy and achievement,
  Academia Arena, 2(11): 1-10.
  32. Chu, A. C., & Chol, J. N. (2012). A
  preliminary study of worry and metacognition in
  hypochondriasis. Clinical Psychology and
  Psychotherapy, 6, 96-101.
  33. Saddler, C. D., & Buley, J. (1999). Predictors
  of academic procrastination in college students.
  Psychological Reports, 84, 686-688.
  34. Tenen, J.Belom.Milgeram., & UgumbaAgwunobi, G. (2002). Individualdi Differences in
  statistics anxiety: the roles of perfectionism,
  procrastination and trait anxiety. Personality and
  Individual Differences, 33, 239–251Fee, R.L., &
  Tangney, J.P. (2000). Procrastination: A means of
  avoiding shame or guilt? Journal of Social Behavior and
  Personality, 15, 167-184.
  35. Chu, A.C., & Chol, J.N. (2005). Rethinking
  procrastination: Positive effects of active procrastination
  behavior on attitudes and performance. Journal of Social
  Psychology, 145, 245-264.
  36. Balkis, M., & Duru, E. (2007). The evaluation
  of the major characteristics and aspects of the
  procrastination in the framework of psychological
  counseling and guidance. Educational Sciences: Theory
  & Practice, 7, 376-385.
  37. Ferrari, J. R., Parker, J. T., & Ware, C. B.
  (1992). Academic procrastination: Personality correlates
  with Myers-Briggs type, self-efficacy, and academic
  locus of control. Journal of Social Behavior and
  Personality, 7, 594-602.
  38. Watson, D. (2001). Procrastination and the
  fivefactor Model: A facet level analysis. Personality and
  Individual Differences, 30, 149-158
  39. McGregor, H. A., & Elliot, A. J. (2012).
  Achievement goals as predictors of achievementrelevant processes prior to task engagement. Journal of
  Educational Psychology, 94, 381-395.
 3.